Pripravte sa! Od 1. júna 2022 vás čaká elektronická PN-ka

Parlament nedávno schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá priniesla legislatívne zmeny v oblasti potvrdzovania práceneschopnosti prostredníctvom elektronických prostriedkov. Elektronické potvrdzovanie práceneschopnosti sa stane tak skutočnosťou, a to už od júna 2022. Ako bude celý systém fungovať? Čo, ak systém nebude funkčný? Odpovede na tieto otázky vám prinesieme v najbližších riadkoch, pričom vám priblížime aj základné podmienky pre vystavovanie a ukončovanie e-PN.

ELEKTRONICKÁ PN-KA UŽ OD 1. JÚNA 2022
Určite to dobre poznáte – tlačivá na potvrdenie dočasnej práceneschopnosti a kopa chorých pacientov v čakárni. Ošetrovať pacientov alebo robiť celé dni administratívu? To je dilema väčšiny lekárov, ktorí volali po tom, aby boli odbremenení od zbytočnej administratívy a vypisovania tlačív. S ohľadom na to dochádza od 1. júna 2022 k zavedeniu tzv. e-PN-iek k elektronickému potvrdzovaniu dočasnej pracovnej neschopnosti. Dočasná práceneschopnosť sa bude potvrdzovať vo forme vytvorenia elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Aj napriek tomu, že sa potvrdzovanie práceneschopnosti bude vykonávať elektronicky, pacient bude mať možnosť požiadať lekára
o vystavenie odpisu z potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, a to na predpísanom tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

POZOR NA PRECHODNÉ OBDOBIE DO 31. MÁJA 2023!
Zákonodarca v rámci stanovenia novej povinnosti vytvárania elektronických záznamov pri potvrdzovaní dočasnej prác eneschopnosti určil aj prechodné obdobie, počas ktorého lekári majú možnosť potvrdzovať a vystavovať PN-ky podľa doterajších postupov (potvrdzovanie na tlačive Sociálnej poisťovne). Prechodné obdobie bude trvať do 31. mája 2023, kedy sa e-PN-ka stane už jediným spôsobom potvrdzovania dočasnej práceneschopnosti (s výnimkou nefunkčnosti systému).

AKÉ SANKCIE HROZIA LEKÁROVI, AK POVINNOSŤ VYTVORENIA ELEKTRONICKÉHO ZÁZNAMU O PN NESPLNÍ?
Explicitne sa za porušenie tejto povinnosti neurčuje sankcia pre zdravotníckeho pracovníka. Je však dôležité poukázať na základnú povinnosť každého zdravotníckeho pracovníka od zavedenia eZdravia, a to povinnosť používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia určené na autentizáciu záznamov v elektronickej zdravotnej knižke pacienta (§ 80 ods. 1 písm. i) zákona o poskytovateľoch). Táto povinnosť je podľa nášho názoru priamo spojená s povinnosťou vytvárania elektronických záznamov o PN. Pri vytváraní elektronických záznamov o PN bude lekár musieť používať svoj elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a prostredníctvom neho autentifikovať daný záznam o e-PN.

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (z. č. 578/2004 Z.z.) priamo určuje sankciu za to, že zdravotnícky pracovník nepoužíva pri výkone svojho povolania svoj elektronický preukaz. Sankciu v podobe pokuty ukladá lekárovi priamo Ministerstvo zdravotníctva SR. Pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 3 300,- eur (§ 82 ods. 5 písm. b) zákona o poskytovateľoch). Preto sa javí, že porušenie povinnosti vytvárania elektronických záznamov o PN je priamo spojené s porušením povinnosti používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka. S ohľadom na to hrozí lekárovi aj pokuta za nevytváranie elektronických záznamov o PN.

ČO AK SYSTÉM NEBUDE FUNKČNÝ?
Nová právna úprava, ktorá nadobudne účinnosť od júna 2022 rieši aj situáciu, kedy reálne lekár nebude môcť vystaviť e-PN vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Môže ísť o dve situácie:

  • nefunkčnosť národného zdravotníckeho informačného systému alebo
  • nefunkčnosť informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Vo všeobecnosti musí ísť o objektívne príčiny, ktoré znemožnia lekárovi vytvoriť elektronický záznam, a to napr. výpadok prúdu, pokazenie počítača alebo výpadok internetového pripojenia a pod.

V prípade nefunkčnosti systémutak lekár potvrdí práceneschopnosť pacienta na doterajšom tlačive Sociálnej poisťovne. V tomto smere je však dôležité poukázať na to, že v prípade nefunkčnosti systému musí existovať predpoklad, že technická príčina nefunkčnosti systému bude trvať viac ako 3 kalendárne dni. Lehota 3 kalendárnych dní bola zavedená zrejme s ohľadom na to, že lekár môže spätne potvrdzovať práceneschopnosť práve 3 dni (§ 12a ods. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti), aby lekár stihol PN reálne pacientovi aj potvrdiť.

AKÉ INFORMÁCIE BUDE POTREBNÉ ZAPÍSAŤ DO ELEKTRONICKÉHO ZÁZNAMU O DOČASNEJ PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI?
Základným údajom pre vystavenie e-PN je logicky stanovenie choroby, na základe ktorej sa dočasná práceneschopnosť potvrdzuje. V elektronickom zázname sa tiež vyznačí poistný vzťah pacienta, vo vzťahu ku ktorému vykonáva pacient zárobkovú činnosť (určí sa zamestnávateľ pacienta). Zároveň sa vyznačí aj liečebný režim (napr. sa stanovia vychádzky).

S ohľadom na diagnózu určí lekár aj predpokladaný deň skončenia dočasnej práceneschopnosti, ktorý sa tiež vyznačí v elektronickom zázname. Jeho stanovenie bude mať na ukončovanie e-PN-ky lekármi. V súlade s určeným predpokladaným dňom skončenia PN určí totiž lekár aj termín kontroly pacienta, aby mohol opätovne posúdiť, či dočasná práceneschopnosť pacienta trvá alebo je potrebné ju ukončiť. Deň kontroly pacienta musí byť určený najneskôr v deň predpokladaného dňa skončenia PN. V deň kontroly pacienta môžu nastať dve situácie:

  • lekár v deň kontroly pacienta zistí, že pacientovi dočasná práceneschopnosť naďalej trvá – lekár určí nový predpokladaný deň skončenia PN v elektronickom zázname (v tomto prípade môže lekár zmeniť predtým určenú chorobu, resp. môže určiť iný dôvod trvania dočasnej práceneschopnosti);
  • lekár v deň kontroly pacienta zistí, že dočasná práceneschopnosť u pacienta už netrvá – lekár ukončí vystavenú PN, a to ku dňu v ktorom bola vykonaná kontrola pacienta.

AKO POSTUPOVAŤ, AK SA PO UKONČENÍ PN PACIENTOVI ZHORŠÍ ZDRAVOTNÝ STAV?
V praxi nastávajú situácie, kedy sa pacientovi pohorší a jeho zdravotný stav sa nezlepší ani po ukončení dočasnej práceneschopnosti. Novela, ktorá priniesla e-PN-ky, rieši aj takéto situácie. V prípade, ak sa pacientovi zhorší jeho zdravotný stav po ukončení PN-ky, lekár vystaví nový elektronický záznam v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Ak sa nová PN-ka začína v deň, ktorý nasleduje po dni ukončenia tej predchádzajúcej PN-ky, bude sa nová PN-ka považovať za pokračovanie predchádzajúcej PN-ky.

Príklad
Ak dočasná práceneschopnosť skončí dňa 20. júna 2022 a pacientov zdravotný stav sa v noci zhorší a bude mu vypísaná hneď na druhý deň nová PN-ka, a to odo dňa 21. júna 2022, bude sa nová vypísaná PN-ka od 21. júna 2022 považovať za pokračovanie PN-ky, ktorá bola ukončená pôvodne ku dňu 20. júna 2022.


Lekárske noviny máj/2022

Foto: Freepik

Mgr. Lenka Kavarniková
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *