Svetový deň hygieny rúk

Je to vo vašich rukách

Tohtoročnou témou Svetového dňa Je to vo vašich rukách hygieny rúk, ktorý sme si pripomenuli 5. mája 2022, je na prvý pohľad samozrejmé uvedomenie – hygienou rúk môžeme prispieť k bezpečnosti zdravotníckeho zariadenia aj k záchrane životov. Súčasťou silnej „kultúry kvality a bezpečnosti“ je, aby zdravotníci nezabúdali na hygienu rúk a všetci si čistili ruky v správnom čase, správnym spôsobom a správnymi prostriedkami.

Ak sa v zdravotníckom zariadení oceňuje hygiena rúk, prevencia a kontrola infekcií, profitujú z toho nielen pacienti, ale aj zdravotnícki pracovníci. Na to, aby sa v zdravotníckych zariadeniach hygiena rúk dodržiavala, musia ľudia na všetkých úrovniach veriť v jej dôležitosť, rovnako ako aj v dôležitosť ochrany pred nemocničnými nákazami pre záchranu životov. Inými slovami, zdravotnícki pracovníci na všetkých úrovniach a ľudia prichádzajúci do zdravotníckych zariadení sa musia zjednotiť v otázke zabezpečenia čistých rúk. Predpokladom je spolupráca.

Umývaj si ruky, zachrániš život
Každoročne sa Svetová zdravotnícka organizácia v rámci projektu SAVE LIVES: Clean Your Hands – Umývaj si ruky, zachrániš život snaží upozorniť na význam hygieny rúk v zdravotníctve a spojiť ľudí na podporu zlepšenia hygieny rúk na celom svete. Cieľom vysoko humánnej kampane – za záchranu životov, je podporiť zdravotníckych pracovníkov v zlepšovaní hygieny rúk v zdravotníctve a upozorniť na dôležitosť prevencie pred infekciami neraz ohrozujúcimi ľudské životy.

Projekt Umývaj si ruky, zachrániš životy spája ľudí na podporu zlepšenia hygieny rúk na celom svete. Svetová zdravotnícka organizácia vyzýva všetkých, aby sa inšpirovali celosvetovým hnutím za dosiahnutie lepšieho zdravia všetkých ľudí v každom veku vrátane prístupu ku kvalitným základným službám zdravotnej starostlivosti a k bezpečným, účinným, kvalitným a cenovo dostupným základným liekom a vakcínam pre všetkých.

V rámci Svetového dňa hygieny rúk kampaň po prvýkrát odštartovala WHO v roku 2009. WHO poskytuje podporu tomuto úsiliu a každoročne organizuje celosvetový deň zameraný na dôležitosť zlepšenia hygieny rúk v zdravotníctve. Súbor nástrojov a materiálov na zlepšenie hygieny rúk bol vytvorený na základe existujúceho výskumu a dôkazov a na základe dôkladného testovania, ako aj v úzkej spolupráci s celým radom odborníkov v tejto oblasti. Udržanie úsilia o zlepšenie bezpečnosti pacientov si vyžaduje odhodlané kroky a inovácie, ktoré sú v súčasnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Hygiena rúk je totiž dôležitá nielen preto, aby sme sa zbavili viditeľného znečistenia rúk, anorganických a organických nečistôt, ale taktiež slúži ako prevencia voči prenosu nozokomiálnych nákaz, ktoré môžu zapríčiniť rôznorodé ochorenia.

Čisté ruky v kontexte ochorenia COVID-19
Pracovníci zdravotníckeho zariadenia odjakživa prichádzajú do styku s množstvom pacientov a ochorení. Nečistými rukami veľmi jednoducho môžu prenášať nebezpečné vírusy, baktérie a huby, ktoré môžu spôsobiť napr. žltačku typu A, vírusové aj bakteriálne hnačkové ochorenia a rad ďalších infekčných ochorení. Takýmto nebezpečným patogénom je napríklad pseudomonáda, kmeň gramnegatívnych baktérií, ktoré ľuďom s oslabenou imunitou vyvolávajú vážne infekcie, ako je zápal priedušiek či pľúc alebo infikovanie pooperačných rán. Voči Meropenému, čo je už tzv. liek poslednej voľby, vykazujú až 47-percentnú rezistenciu. Zmutované bakteriálne kmene ako klebsiella sú tiež odolné voči všetkým testovaným antibiotikám dostupným na trhu. Voči najpoužívanejším chinolónovým antibiotikám má tento patogén až 67-percentnú rezistenciu. Je samozrejmé, že si hygiena rúk zdravotníkov na pracovisku vyžaduje prísnejšie dodržiavanie. Hygiena rúk je tiež jedným z najúčinnejších opatrení na zníženie šírenia patogénov a prevenciu infekcií vrátane vírusu SARS-CoV-2.

Prevencia nozokomiálnych nákaz a záchrana životov
Výskyt nozokomiálnych nákaz je dôležitým ukazovateľom bezpečnosti pacientov a kvality zdravotnej starostlivosti. Nozokomiálne nákazy ako nežiaduce komplikácie zdravotnej starostlivosti majú veľa negatívnych dôsledkov, o tom niet pochýb. Okrem zvyšovania chorobnosti a úmrtnosti, zhoršenia kvality života pacientov, predĺženia dĺžky hospitalizácie majú výrazný vplyv na vzostup priamych a nepriamych nákladov na zdravotnú starostlivosť. Preto je také dôležité ich sledovať, vyhľadávať, minimalizovať riziká ich vzniku a šírenia a napokon aj kontrolovať.

Vzhľadom na komplexnosť problematiky nozokomiálnych nákaz (problém multirezistencie nemocničných bakteriálnych kmeňov na antibiotiká, dezinfekčné látky, multifaktorálny spôsob prenosu) nie je ich úplná eliminácia možná, ale na druhej strane ich výskyt možno včasnými a účinnými preventívnymi opatreniami výrazne znížiť. Preto je úlohou každého zdravotníckeho zariadenia vypracovať a dôsledne dodržiavať preventívne opatrenia na zabránenie vzniku a šírenia nozokomiálnych nákaz. Keďže ruky zdravotníckych pracovníkov kontaminované nemocničnou mikroflórou predstavujú najčastejší a najrizikovejší spôsob prenosu nozokomiálnych nákaz, dodržiavanie zásad hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov patrí k najdôležitejším spôsobom ich prevencie.

Mohlo by sa zdať, že keďže sú zdravotníci o dôležitosti hygieny rúk a hygienických opatrení dávno poučení, pacienti v nemocniciach a aj samotní zdravotníci by mali byť pred nozokomiálnymi infekciami chránení. Nie je to tak. Podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (ECDC) sa každý rok v Európe nakazia viac ako štyri milióny pacientov infekciou počas pobytu v nemocnici. Ako je to možné? V čom je problém, ak majú zdravotníci k dispozícii tie najúčinnejšie dezinfekčné prípravky? Mať skvelé produkty samo o sebe nestačí. Práve tu sa hlási o slovo skutočne správna dôsledná hygiena rúk. Práve ruky sú faktorom číslo jeden v prenášaní infekcií v nemocniciach. Riešenie sa ponúka samo – uistiť sa, že každý zdravotník má skutočne čisté ruky. V skutočnosti to však nie je také jednoduché, ako sa zdá. Preto spoločnosť HARTMANN vyvinula Evolučný koncept hygieny rúk, ktorý zavádza jasnú a efektívnu metodiku hygieny rúk a stanovuje postupy kontroly jej dodržovania.

Nemocniciam v prevencii infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou pomáha rôznymi iniciatívami, kde jej hlavnou je práve „MISIA prevencia infekcií“ podporená Sekciou nemocničnej epidemiológie a hygieny na Slovensku i v Českej republike. Úlohou tejto misie je pomôcť nemocniciam s vyhľadávaním, zhromažďovaním a analyzovaním dát o nozokomiálnych infekciách. Definuje rizikové miesta z pohľadu prevencie šírenia infekcií pri ošetrovaní pacienta. Dbá na dodržiavanie štandardizovaných odporúčaných postupov a vzdelávanie zdravotníckeho personálu v záujme zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Všetky podmienky správnych hygienických postupov pre zdravotnícke zariadenia sú navyše uvedené vo vyhláške MZ SR. Je niekoľko zásad, ktoré sú dôležité pri zaobchádzaní so zdravotníckymi pomôckami, biologickým materiálom, bielizňou a samozrejme, pri starostlivosti o pacienta. „Pokožka rúk zamestnanca zariadenia musí byť bez poranení a infekcií, nechty musia byť krátke, upravené, čisté, nenalakované, nesmú byť gélové alebo umelé; na rukách nesmú byť prstene a náramky,“ uvádza vyhláška 192/2015 Z. z.

„Povedomie slovenskej verejnosti o hygiene rúk určite rastie, ale tejto problematike musíme venovať trvalú pozornosť,“ hovorí doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne a dodáva. „Prevencia nozokomiálnych nákaz má dve roviny – dodržiavanie hygieny rúk samotnými zdravotníckymi pracovníkmi a zároveň pacientmi a návštevníkmi nemocníc. Dezinfekcia rúk je veľmi efektívna, rozšírením alkoholových dezinfekčných prostriedkov sa zlepšila možnosť dekontaminácie rúk aj v terénnych podmienkach, kde nie je možnosť umyť si ruky vodou,“ konštatuje docentka Mária Štefkovičová.

Správna technika dezinfekcie rúk pri lôžku pacienta sa považuje za najdôležitejšie preventívne opatrenie v prevencii šírenia nozokomiálnych nákaz a rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Zároveň sa tak znižuje aj výskyt chorôb z povolania zdravotníckych pracovníkov. Stratégia na zlepšenie hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach zahŕňa zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu v mieste starostlivosti o pacienta, prístup k vode na zabezpečenie hygieny rúk a v neposlednom rade tiež edukáciu s cieľom upozorniť na dodržiavanie hygieny rúk a tiež systémovú kontrolu stanovených postupov.

Kampaň Umývaj si ruky, zachrániš život je zameraná na edukáciu zdravotníckych pracovníkov, ako si správne umývať a dezinfikovať ruky s použitím dezinfekčných prípravkov. Aj keď sú zdravotnícki pracovníci na tomto poli pravidelne edukovaní, v duchu hesla „opakovanie je matkou múdrosti“, kampaň upriamuje pozornosť na päť hlavných krokov správnej hygieny rúk, ktorá spočíva v umývaní a dezinfekcii rúk pred kontaktom s pacientom, pred vykonaním aseptického zákroku, po kontakte s biologickým materiálom, po kontakte s pacientom a po kontakte s okolím pacienta. Hlavným cieľom je poukázať, že správna hygiena rúk je jednou z najľahších možností prevencie nozokomiálnych nákaz a v konečnom dôsledku predpokladom záchrany životov.

Základným kameňom Evolučného konceptu sú dezinfekčné prípravky Sterillium. Už viac než 50 rokov sú symbolom efektívnej a šetrnej dezinfekcie. Mať správne prípravky „na sklade“ však samo o sebe nestačí. Musia byť pripravené na správnych miestach, čo najviac viditeľné, aby ich zdravotníci mohli použiť vždy, keď treba. Jednoducho umiestnené tak, že sa im v podstate nedá vyhnúť. Dôležité je dosiahnuť, aby ich personál naozaj používal. Následne je na rade edukácia personálu – aby každý presne vedel, kedy a ako si dezinfikovať ruky. Východiskom je koncept Svetovej zdravotníckej organizácie, o ktorom píšeme vyššie, päť hlavných krokov správnej hygieny rúk.

Po tom, čo už prebehla edukácia ako predchádzať nemocničným infekciám – či už prostredníctvom klasického školenia alebo online nástrojmi, treba venovať pozornosť tomu, ako sa určené postupy používajú v klinickej praxi. Pre tento účel vyvinul HARTMANN aplikácie pre sledovanie vykonávanej hygieny rúk a dodržovanie štandardizovaných postupov. Zaznamenané dáta sa okamžite vyhodnocujú, preto je možné priebežne sledovať pokrok, ktorý nemocnica dosiahla, a odhaliť slabé miesta. Na tomto základe je možné navrhnúť cielené opatrenia pre ďalšie zlepšenie a vytvoriť odporúčania nielen pre celé zdravotnícke zariadenie, ale dokonca pre jednotlivé oddelenia.

Na celom svete medzi najčastejšie baktérie spôsobujúce infekcie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou patria:
• MRSA Meticilín rezistentný na Staphyloccous aureus
• VRE Vankomycín rezistentný na enterokoky spp.
• ESBL gramnegatívne organizmy s rozšíreným spektrom beta (β)-laktamáz
• CRE enterobaktérie rezistentné na karbapenémy
• MRAB multirezistentný Acinetobacter baumannii

Vznik rezistencie týchto mikroorganizmov bol spôsobený najmä nevhodným používaním antibiotík vo všeobecnosti a používaním širokospektrálnych antibiotík. Okrem toho je šírenie MDRO v zdravotníckych zariadeniach bežné a dochádza k nemu najmä prostredníctvom kontaminovaných rúk zdravotníckych pracovníkov, kontaminovaných predmetov/vybavenia a prostredia, čo často vedie k prepuknutiu a závažným infekciám, najmä v prípade kriticky chorých pacientov. Preto je vykonávanie štandardných preventívnych opatrení pre všetkých pacientov kľúčom k prevencii šírenia všetkých mikroorganizmov a najmä MDRO. Výkon hygieny rúk podľa odporúčaní je najdôležitejším opatrením spomedzi štandardných preventívnych opatrení.

Jana Matisová
Zdroj: https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day
Ďalšie zdroje: RÚVZ SR

Lekárske noviny máj/2022Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *