Robotická rehabilitácia neurologických pacientov s poruchami postoja a chôdze

Pacienti trpiacimi mozgovými ochoreniami, ako cievna mozgová príhoda sú od apríla 2022 na Neurologickej klinike FNsP Nové Zámky liečení rozšíreným spôsobom liečby robotickej rehabilitácie. Cievne mozgové príhody (CMP) sú vo vyspelých krajinách najčastejšou príčinou invalidity u ľudí stredného a vyššieho veku a druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti. Na základe celosvetových skúseností najúčinnejším prostriedkom k znižovaniu nepriaznivých následkov CMP je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.

Prístroj Lite Gait ako mobilný odľahčovací systém slúži na nácvik stability postoja a chôdze. Pacientom poskytuje bezpečné prostredie pri nácviku státia, presunu a tréningu chôdze. Prístroj je možné použiť pri chôdzi po zemi alebo s bežiacim pásom, pri aktivitách zameraných na rovnováhu a státie, ako je terapeutické cvičenie, na podporné polohovanie v sede.

Prístroj Lite Gait ponúka štyri nezávisle nastaviteľné popruhy horného postroja, ktoré kontrolujú držanie tela, konkrétne kontrolujú pohyb v 3 rovinách. Prístroj je určený pre pacientov s asymetrickým postihnutím.

Prístroj Erigo je počítačom ovládané robotické zariadeniepozostávajúce z vertikalizačného stola a integrovaného mechanizmu pohybu nôh. Erigo postupne privádza pacienta do zvislej polohy pri pohybe nôh a pri aplikácii cyklického zaťaženia nôh, pričom cieľom prístroja je príprava pacienta na nácvik chôdze. „Vertikalizácia pacientov s poškodením mozgu vôbec nie je jednoduchá. Prístroj vďaka elektrickej stimulácii dolných končatín a aktívnou simuláciou chôdze minimalizuje nežiaduce účinky u pacienta,“ doplnila MUDr. Daša Viszlayová PhD., primárka Neurologickej kliniky. Robotická rehabilitácia predstavuje atraktívnu metódu rehabilitačnej liečby pacientov po cievnej mozgovej príhode. V súbore prvých pacientov Neurologickej kliniky FNsP Nové Zámky došlo k zlepšeniu mobility celkovo u 6 z 10 pacientov.

Oba prístroje boli zakúpené v rámci projektu Rehabilitácia pacienta po mozgovej porážke robotickým systémom (SKHU/1902/4.1/112) – RoRehab, ktorého cieľom je posilnenie a zvýšenie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami dotknutých regiónov, rozšírenie ich spoločných aktivít (výskum a vývoj) za účelom zavedenia robotickej rehabilitácie. Robotická rehabilitácia sa môže využívať aj na liečenie pacientov trpiacich inými mozgovými ochoreniami,
ako cievna mozgová príhoda.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (prioritná os 4), pre ktorý bolo schválených 400 000,00 €, vrátane finančného príspevku z EFRR vo výške 340 000,00 €, z ktorého EFRR príspevok pre FNsP Nové Zámky činí 163 098,00 €. Obdobie implementácie schváleného projektu trvá od 1. novembra 2020 do 31. októbra 2022. Inštitúcie zapojené do projektu – Nemocnica „Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet“ (HU) a Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (SK) ako vedúci partner – majú v úmysle spolupracovať naďalej aj po skončení projektu a plánujú dlhodobú spoluprácu za účelom odbornej komunikácie. Partneri si budú pravidelne vymieňať informácie týkajúce sa využívania nových prístrojov a získavania údajov pre výskum.

Na základe dvoch úspešne zrealizovaných predchádzajúcich projektov FNsP Nové Zámky má už skúsenosti s prevádzkovaním takýchto zariadení (prístrojov). Nemocnica „Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet“ (HU) ako hlavný výstup projektu získala prístroj podporujúci obnovenie motorických funkcií hornej končatiny a zároveň získala mobilný robotický tréner na podporu chôdze a rovnováhy. FNsP Nové Zámky, (SK) získala z projektu vertikálny mobolizujúci prístroj, ako aj mobilný odľahčovací systém na nácvik stability, postoja a chôdze. Obe nemocnice absolvovali 2 odborné workshopy a absolvujú 2 sympóziá, ktoré posilnia spoluprácu medzi inštitúciami a regiónmi. Medziregionálna spolupráca dotknutých inštitúcií sa rozšíri aj na medzinárodné odovzdávanie vedomostí a na výmenu získaných skúseností na konferenciách.

Bližšie informácie ohľadom programu nájdete na nasledovnej webovej stránke: www.skhu.eu.

Zdroj, foto: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *