Nová legislatíva MZ SR k Hniezdam záchrany

Rezort zdravotníctva v spolupráci s o.z. Šanca pre nechcených a  zdravotníckymi zariadeniami vypracoval viacero legislatívnych materiálov, ktoré upravujú postup zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti novorodencom odloženým vo verejne prístupnom inkubátore – odborné usmernenie, postup pre prevádzku Hniezda záchrany, ako aj ošetrovateľské štandardy týkajúce sa novorodencov či zabezpečenia starostlivosti o Hniezdo záchrany.

Odborné usmernenie MZ SR o postupe pri prevádzkovaní verejného inkubátora a poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti novorodencom odloženým vo verejne prístupnom inkubátore nahrádza odborné usmernenie z roku 2009, pričom najdôležitejšou zmenou je jeho doplnenie o Postup pre prevádzku verejne prístupného inkubátora a poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti novorodencom odloženým v Hniezde záchrany a ošetrovateľské štandardy o novorodenca odloženého v Hniezde záchrany, ako aj  starostlivosti o Hniezdo záchrany na zabezpečenie funkčnosti a údržby Hniezda záchrany.

Lenka Dunajová Družkovská, štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR: „Prakticky hneď po nešťastnom prípade úmrtia novorodenca sme reagovali na výzvu o.z. Šanca pre nechcených, aby sme spoločnou prácou na novej legislatíve zabránili podobným tragédiám v budúcnosti. Absolvovali sme niekoľko veľmi podnetných stretnutí a do celého procesu boli zapojení všetci naši partneri, aby sme v čo možno najvyššej miere reagovali na potreby praxe.“

 V uvedenom Postupe bolo najdôležitejšou úlohou určenie zodpovednosti – tú po novom majú primár a vedúca sestra, pričom za dodržanie pracovného postupu v súvislosti s technickou prevádzkou zodpovedá vedúci zamestnanec technického úseku. Právomoc vykonávať kontrolu nad dodržiavaním Postupu majú podľa odbornej spôsobilosti a pracovného zaradenia manažér kvality, vedúci zamestnanec technického úseku, námestníci riaditeľa pre ústavnú zdravotnú starostlivosť a ošetrovateľskú starostlivosť, ako aj interný audítor. Všetci zamestnanci vybraných pracovísk majú povinnosť sa s dokumentom oboznámiť. Dokument zabezpečuje tiež dôslednú kontrolu Hniezda záchrany (bežná sa vykoná minimálne 1x za 24 hodín, bezpečnostná – minimálne 1xmesačne a neoznámená – 1xročne), ako aj nepretržitú kontrolu výstupu z alarmu (živý obraz) na mieste, kde sa nepretržite (24/7) nachádza zdravotnícky pracovník alebo službukonajúci personál.  Výstup z kamery z Hniezda záchrany musí byť nepretržite zobrazený na monitore v priestoroch, kde sa neustále nachádza zdravotnícky pracovník alebo službukonajúci personál.

„Oceňujem, že MZ SR pozitívne  a veľmi rýchlo zareagovalo na iniciatívu o. z. Šanca pre nechcených zjednotiť a konkretizovať pravidlá bezpečnej prevádzky Hniezd záchrany vrátane zadefinovania kontrolných procesov. Pracovná skupina, ktorú rezort vytvoril k aktualizácii a rozšíreniu usmernenia, veľmi precízne zvažovala každé odporúčanie s prihliadnutím na organizačné a personálne možnosti nemocníc. Vychádzali sme ale so skutočne realizovateľných riešení niektorých nemocníc, kde bezpečná prevádzka a jej kontrola funguje výborne. Dúfam, že aktualizované odborné usmernenie, a najmä jeho prílohy, zavedú do praxe všetky nemocnice prevádzkujúce hniezda. A verím, že to zabezpečí, aby sa už nikdy neopakovala tragédia z bratislavských Kramárov,” konštatovala Anna Ghannamová, predsedníčka o.z. Šanca pre nechcených.

Nová legislatíva MZ SR bude zverejnená v najbližšom Vestníku, čím vojde do platnosti.

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *