Konferencia: Telemedicína 2022 / Zdravie na diaľku

Konferencia Telemedicína 2022 LOGO

Konferencia Telemedicína 2022 nadväzuje na sériu tém, ktorým sa venovali Lekárske noviny v posledných troch rokoch. V čase pandémie Covid 19 sa pod tlakom okolností otvorili dvere k poskytovaniu telemedicínskych služieb pacientom. V predchádzajúcich rokoch sa o telemedicíne veľa písalo a hovorilo, no až pandémia nás donútila zaviesť nové formy starostlivosti o zdravie na diaľku do reálnej praxe.

 

Dostupné technologické riešenia zároveň otvorili celý rad otázok súvisiacich s:

  • rozhodovacími procesmi pri stanovovaní diagnózy a liečby
  • úlohami lekára a jeho kompetencií
  • a tiež s právnymi a etickými dilemami pri zhromažďovaní a analyzovaní rôznych úrovní údajov o zdravotnom stave pacientov.

Lekárske noviny sa rozhodli osloviť medicínskych odborníkov a zdravotnícky manažment novým formátom – konferenciou, na ktorej budú môcť v podobe prezentácií, panelových diskusií a komponovaných dialógov formulovať svoje poznatky a klásť si navzájom otázky.

Konferencia bude príspevkom k diskusii o telemedicínskych riešeniach dostupných na Slovensku. Zároveň sa vytvorí priestor pre definovanie ťažiskových bodov rozvoja telemedicíny z hľadiska manažmentu, financovania, legislatívy a najmä z hľadiska poskytovania medicínskej starostlivosti v reálnom prostredí. Organizátori predpokladajú, že sa podarí naformulovať aj výzvu smerovanú centrám tvorby strategických rozhodnutí a dosiahnuť tematizovanie telemedicíny ako jedného z dôležitých smerov rozvoja praktickej medicíny.

Spíkri konferencie

Ako partneri do diskusií sú prizývaní:

  • tvorcovia rozhodnutí z prostredia riadenia zdravotníctva,
  • telemedicínski lídri z nemocničnej aj ambulantnej sféry zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotných a sociálnych služieb
  • a všetci tí, ktorých zaujíma budúcnosť zdravotníctva a telemedicíny na Slovensku.

Tešiť sa môžete napr. na tieto osobnosti:

MUDr. Milan Urbáni, MPH
12. – 13. októbra
MUDr. Milan Urbáni, MPH
NÁMESTNÍK RIADITEĽA PRE LIEČEBNO-PREVENTÍVNU STAROSTLIVOSŤ – FNsP F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA

MUDr. Milan Urbáni, MPH zastáva od roku 2015 vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica pozíciu námestníka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť. V Rooseveltovej nemocnici pôsobí tiež ako dermatovenerológ a je zástupcom prednostu Dermatovenerologickej kliniky SZU. Niekoľko rokov bol vo funkcii koordinátora pre činnosť polikliniky a aj námestníkom riaditeľa pre stratégiu, rozvoj a správu NIS. Je členom výboru Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky, členom výkonnej redakčnej rady časopisu DERMA 3. tisícročia a mnohých ďalších. Je dlhodobým zástancom zvyšovania efektívnosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti s orientáciou na pacienta za účelom zvyšovania kvality jeho života.

MUDr. Milan Urbáni, MPH
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
12. – 13. októbra
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
DIABETOLÓG

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA je lekár so špecializáciu v odbore diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy a tiež v odbore endokrinológia. Pôsobí v Ambulancii pre diabetes, poruchy metabolizmu a výživy v neštátnom zdravotníckom zariadení JAL, s. r. o., v Trnave.
 
Podieľa sa na vedeckej činnosti, je prvým autorom a spoluautorom kníh, vedeckých publikácií publikovaných v domácich aj zahraničných časopisoch. Od roku 2001 prednáša pre Zväz diabetikov Slovenska. Pôsobí ako odborný garant časopisu DiaZdravie a člen redakčnej rady  Edukačný portál Lekár SDiA, Nové lieky.

Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC
12. – 13. októbra
Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC
ŠPECIALISTA NA OBLASŤ HODNOTENIA ZDRAVOTNÍCKYCH TECHNOLÓGIÍ

Róbert Babeľa je špecialistom na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorej sa venuje už od roku 2008. Je absolventom troch univerzít vrátane Open University Business School, Londýn, UK a University of Sheffield, Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 180 publikácií doma a v zahraničí.
Praktické zručnosti získaval aj počas svojho viac ako 22 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v rôznych oblastiach sektoru zdravotníctva, kde aj naďalej pôsobí. Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC je členom niekoľkých redakčných rád medzinárodných časopisov či odborných spoločností. Od roku 2017 sa venoval vedeckým projektom, ktoré sa týkajú vyčísľovaniu skutočných celkových nákladov na vybrané diagnózy či medicínske oblasti na Slovensku pod záštitou Ústavu zdravotníckych disciplín na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave či Biomedicínskeho centra SAV. Zároveň hodnotil nákladovú efektívnosť vybraných skríningov v oblasti onkológie pre potreby Národného onkologického inštitútu. Do pozície štátneho tajomníka na Ministerstve zdravotníctva SR bol vymenovaný vládou SR od 1.10.2021.

MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.
12. – 13. októbra
MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.
KARDIOLÓG

MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D., vyštudoval Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brne. Pôsobil na Internom oddelení Hornické nemocnice Karviná a Kardiochirurgické oddelení FN Ostrava a od roku 2004 pracuje v Kardiocentre Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. Pôsobil v Salamon Fakeeh Hospital (Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia), absolvoval stáže a kurzy v South Tess Hospital Middlesborough England (1992), University Hospital Seattle USA (1996) a Herzzentrum Bad Oyenhausen v Nemecku (1999). Doktor Januška je členom České kardiologické společnosti.

MUDr. Andrea Letanovská, PhD.
12. – 13. októbra
MUDr. Andrea Letanovská, PhD.
PRIMÁRKA ODDELENIA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY NÁRODNÉHO ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU

MUDr. Andrea Letanovská, PhD., primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Národného onkologického ústavu. V minulosti pracovala ako lekárka v záchrannej službe, viedla Operačné stredisko ZZS a je spoluzakladateľkou organizácie LEAF.

Ing. Norbert Schellong, MPH
12. – 13. októbra
Ing. Norbert Schellong, MPH
RIADITEĽ NEMOCNICE HAVÍŘOV

Ing. Norbert Schellong, MPH je riaditeľom Nemocnice Havířov v Moravskosliezskom kraji a pôsobí vo viacerých medzinárodných organizáciách zameraných na vedecko-technický rozvoj. Angažuje sa v projektoch súvisiacich s telemedicínou, podieľa sa na zavedení nových diagnostických metód súvisiacich s aplikáciou telemedicíny. Zameriava sa napr. na monitoring a prevenciu hematoonkologických ochorení, prevenciu fyziologických komorbidít ako efektívny nástroj spomalenia neurodegeneratívných ochoreníí pacientov s Alzheimerom a Parkinsonom, alebo tiež vzdialený monitoring pohybového ústrojenstva a dolných končatín po Traumatologických operáciách ako nástroj efektívnej rehabilitácie a riadenia optimálnej záťaže končatín.
 
Je členom Medzinárodnej asociácie pre telemedicínu a členom vedeckej rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
 
Od roku sa 2015 sa venuje výskumu a vývoju dištančnej medicíny. Je spoluautorom stratégie elektronizáce zdravotníctva v Čechách.
V zdravotníckom zariadení, ktoré vedie, sa mu darí plniť stanovené strategické ciele a nemocnicu dostal v rámci krajských nemocníc na špičku čo do technologickej úrovne, kvality zdravotnej starostlivosti ale aj komunikácie a proklientského přístupu. Česká manažérska asociácia mu udelila titul „Manažér roka“.

MUDr. Martin Kucharík, PhD.
12. – 13. októbra
MUDr. Martin Kucharík, PhD.
NEUROLÓG

MUDr. Martin Kucharík, PhD. vyštudoval I. lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Pôsobil na Neurologickej klinike I. lekárskej fakulty Karlovej univerzity, vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe a tiež na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave. Neskôr sa ako neurológ v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave začal špecializovať na cievne ochorenia mozgu. Od novembra 2017 v Bratislave rozvíja s tímom multiodborových špecialistov komplexné neurointervenčné pracovisko – Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE). V rámci vedeckého výskumu a doktorandského štúdia sa venuje aj problematike telemedicíny a telehealth – digitalizácii a prenosu dát zo špecifických telesných parametrov a funkcií.

Ing. Miriam Lapuníková, MBA
12. – 13. októbra
Ing. Miriam Lapuníková, MBA
GENERÁLNA RIADITEĽKA ROOSVELTOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI

Miriam Lapuníková je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Odbor verejná ekonomika a správa/manažment zdravotníctva. Po ukončení štúdia krátko pôsobila v zahraničí. Následne sa zamestnala vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, kde pracovala najskôr na pozícii referentky učtárne a neskôr ako jej vedúca. V roku 2010 sa stala ekonomickou námestníčkou. Od roku 2014 pôsobí na pozícii štatutárneho orgánu nemocnice. Od toho času sa nemocnica viacnásobne umiestnila na popredných pozíciách v nezávislom hodnotení nemocníc. Pani Ing. Lapuníková , MBA uprednostňuje tímovú prácu a procesné riadenie s orientáciou na pacienta, kde prostredníctvom zavádzania inovácií vidí cestu, ako zvyšovať kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH.
12. – 13. októbra
MUDr. Vladimír Dvorový, MPH.
LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU INTERNÁ MEDICÍNA

MUDr. Dvorový je lekár so špecializáciou interná medicína. Vyštudoval Univerzitu Karlovu – Lekársku fakultu v Hradci Králové. Pracoval ako lekár v nemocnici na lôžkovom oddelení. V roku 2010 sa stal riaditeľom trebišovskej nemocnice a o sedem rokov neskôr riaditeľom novopostavenej michalovskej nemocnice. Zažil teda úžasné a zároveň mimoriadne náročné chvíle, kedy spoločne s personálom pripravoval otvorenie prvej nemocnice novej generácie. Veľa ho to naučilo, nikdy na to nezabudne a vždy bude vďačný ľuďom v nemocnici, ako to bravúrne zvládli.
Neskôr začínal stavbu nemocnice na Boroch a viedol sieť nemocníc a polikliník ProCare a Svet zdravia. Spolu s kolegami pripravil a zaviedol veľa rôznych inovatívnych postupov, ktoré sa stávajú štandardom – plávajúce lôžka, triage, robotické dávkovanie liekov. Pripravili tiež zaujímavé projekty na podporu mladých zdravotníkov, zvyšovanie bezpečnosti pacienta a zlepšenie prostredia v nemocniciach.

Doc. Ing. Martin Donoval, PhD.
12. – 13. októbra
Doc. Ing. Martin Donoval, PhD.
RIADITEĽ STREDISKA PRE PROJEKTY A SPOLUPRÁCU S PRAXOU FEI STU

Doc. Ing. Martin Donoval, PhD. je koordinátorom výskumných projektov na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde pôsobí ako riaditeľ Strediska pre projekty a spoluprácu s praxou. V oblasti výskumu a inovácií je zameraný na oblasť rozvoja bioelektronických riešení a systémov v oblasti telemedicíny, v ktorej vedie výskumnú skupinu, zameranú na rozvoj hardvérových riešení a analytických nástrojov pomocou strojového učenia za využitia UNS. S viac ako 15 ročnými skúsenosťami s projektami VaI sa intenzívne zameriava na rozvoj transferu univerzitných výsledkov do praxe a prepojeniu akademického prostredia s priemyslom.

JUDr. Ivan HUMENÍK, PhD.
12. – 13. októbra
JUDr. Ivan HUMENÍK, PhD.
ADVOKÁT

Od roku 2008 vykonáva advokátsku prax na pozícii partnera v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a súčasne sa podieľa aj na činnosti Komory pre medicínske právo – MEDIUS. Okrem advokátskej praxe zameranej na poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, lekárňam a subjektom farmaceutického priemyslu sa venuje aj prednáškovej činnosti v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva, či už ako člen lektorského tímu SAK, Lekárskej fakulty UPJŠ, alebo v rámci špecializovaného vzdelávania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Je autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva a vedúcim autorského kolektívu k prvému komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (2015, C.H. BECK) a spoluautorom viacerých odborných publikácií. Je členom Svetovej asociácie medicínskeho práva. Od roku 2019 externe spolupracuje s Ústavom štátu a práva SAV. V januári 2022 bol ministrom zdravotníctva SR vymenovaný do funkcie stáleho člena Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro.

PhDr. Zuzana Fabianová, MBA
12. – 13. októbra
PhDr. Zuzana Fabianová, MBA
PREDSEDNÍČKA SEKCIE OŠETROVATEĽSTVA ASOCIÁCIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SR

Zuzana Fabianová pôsobí ako Predsedníčka sekcie ošetrovateľstva Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR, generálna manažérka komplexu zariadení a služieb. Je taktiež predsedníčkou Odborných pracovných skupín MZ SR pre tvorbu ŠDTP pre odbory Ošetrovateľstvo a dlhodobú starostlivosť. V roku 2015 získala ocenenie TOP manažérka kvality SR 2015 v kategórii Sektor verejnej správy.
PhDr. Fabianová je absolventkou Karlovej univerzity v Prahe. Riadi sa mottom:
„Existuje a narastá skupina osôb, ktorá potrebuje sesterský um a zručnosti do smrti. Môže to trvať dni, týždne i roky..“

MUDr. Tomáš Šebek
12. – 13. októbra
MUDr. Tomáš Šebek
CHIRURG

MUDr. Tomáš Šebek pracuje takmer 20 rokov ako chirurg so špecializáciou onkologické ochorenia hrubého čreva, na endoskopiu a laparoskopické výkony v oblasti brušnej dutiny. V roku 2004 založil spoločnosť, ktorá dnes prevádzkuje unikátny odborný portál proLékaře.cz a českú internetovú jednotku v kategórii zdravie – uLékaře.cz.
Od roku 2010 spolupracuje s organizáciou Lekári bez hraníc, kde pôsobí ako permanentný člen ženevského operačného strediska. Na 6 misiách v Južnom Sudáne, Afganistane, Jemene a Haiti sa venoval najmä úrazovej chirurgii brucha, hrudníka a končatín. Tomáš je fanúšikom triatlonu a akrobatického lietania. Je ženatý a má 4 deti.

Barbora Korandová
12. – 13. októbra
Barbora Korandová
PREVÁDZKOVÁ RIADITEĽKA ULÉKAŘE.CZ

Barbora sa pohybuje v oblasti telemedicíny 9 rokov. Skúsenosti získavala v Írsku, kde viedla projekty ako je napríklad Astma Ireland Helpline alebo National Leaving Certificate Helpline. Od roku 2017 pôsobí v uLékaře.cz, nejúspešnejšom českom telemedicínskom projekte, ktorý už 15 rokov pomáha ľuďom manažovať svoje zdravie prostredníctvom technológie, ľudského prístupu a lekárskej expertízy. Tu strávila 4 roky ako vedúca lekárskych a klientských služieb a v roku 2022 prevzala zodpovednosť za vedenie celkovej prevádzky v roli prevádzkovej riaditeľky.

Ing. Milan Rusko, PhD.
12. – 13. októbra
Ing. Milan Rusko, PhD.
VEDÚCI ODDELENIA ANALÝZY A SYNTÉZY REČI NA ÚSTAVE INFORMATIKY SAV

Ing. Milan Rusko, PhD. je od roku 1993 vedúcim Oddelenia analýzy a syntézy reči na Ústave Informatiky SAV. Jeho oddelenie sa venuje výskumu rečovej komunikácie medzi ľuďmi i medzi človekom a strojom, ako aj metódam automatického spracovania reči. Ich syntetizátory reči implementovali do svojich hlasových služieb niekoľkí slovenskí mobilní operátori a rovnako boli použité v pomôckach pre nevidomých. Spolu s TU Košice oddelenie vyvinulo aj diktačný systém na automatickú transkripciu reči do textu pre súdy a prokuratúry SR, ktorý sa používa dodnes. V rámci medzinárodných projektov sa Milan Rusko venoval aj problematike identifikácie osôb podľa hlasu i detekcie stresu a emócií z hlasu. V ostatnom čase sa sústreďuje na problematiku diagnostiky neurodegeneratívnych ochorení z reči. Vo svojom voľnom čase sa venuje predovšetkým hudobným nástrojom a ľudovej hudbe. Je ženatý a má 2 deti.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
12. – 13. októbra
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
PREDNOSTA II. INTERNEJ KLINIKY ROOSEVELTOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. je prednostom II. internej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS. V Banskej Bystrici založil hepatologicko-gastroenterologické transplantačné oddelenie, ktoré sa špecializuje na transplantácie pečene a obličiek.
 
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. je členom významných medzinárodných odborných spoločností – European Association for the Study of the Liver, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Má za sebou množstvo zahraničných študijných pobytov, napríklad v Prahe, Barcelone, Paríži či Hannoveri. Získané dlhoročné skúsenosti zúročil v prospech pacientov – vďaka nemu bolo založené aj OZ Šanca pre pečeň, ktoré pomáha pacientom s ochorením pečene a ich rodinám. Je tiež držiteľom ocenenia Asociácie na ochranu práv pacientov SR, o.z. s názvom “Môj lekár”.

MUDr. Rastislav Zanovit
12. – 13. októbra
MUDr. Rastislav Zanovit
VŠEOBECNÝ LEKÁR

MUDr. Rastislav Zanovit absolvoval LF UK v Bratislave. 20 rokov pracuje ako všeobecný lekár v Námestove. Je zakladateľ LEKOR, združenia lekárov Oravy, ktoré sa zameriava na vzdelávanie lekárov a sestier v primárnom kontakte. Ako člen správnej rady Združenia všeobecných lekárov Slovenskej republiky sa aktívne podieľa na zlepšovaní postavenia a fungovania primárneho kontaktu na Slovensku. Stál pri zrode projektu Tvoja ambulancia. Je ženatý, má 4 deti.

MUDr. Zanovit
MUDr. Jakub Rybár
12. – 13. októbra
MUDr. Jakub Rybár
RIADITEĽ AGEL CLINIC

MUDr. Jakub Rybár vyštudoval Lekársku fakultu UK. Pôsobil na Národnom onkologickom ústave a NsP Medissimo a získal špecializáciu z chirurgie. Následne pôsobil postupne ako riaditeľ NsP Medissimo, NsP Novapharm a Fakultnej nemocnice AGEL Skalica. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva Fakultnej nemocnice AGEK Skalica a Rádiologia s.r.o. a ako riaditeľ AGEL Clinic Bratislava. V rámci skupiny AGEL sa podieľa na rozvojových projektoch telemedicíny a robotiky.

MUDr. Jakub Rybár

Bude mať Slovensko ombudsmana pre telemedicínu? Možno ho spoznáme na prvom ročníku konferencie Telemedicína 2022.

Staňte sa aktérom a spolutvorcom zmeny v zdravotníctve.


PROGRAM KONFERENCIE

9:00 – 10:00 Registrácia účastníkov

BLOK I 10:00 do 12:00

Mgr. Jozef Dermek | EDITOR LEKÁRSKYCH NOVÍN
Privítanie a príhovor


Ing. Ľuboš Petrík | EXKLUZÍVNY PARTNER , GOLDMANN SYSTEMS, PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
Key Notes – Kľúčové aspekty zavádzania telemedicíny do praxe na Slovensku


Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC | ŠPECIALISTA NA OBLASŤ HODNOTENIA ZDRAVOTNÍCKYCH TECHNOLÓGIÍ A ŠTÁTNY TAJOMNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR
Stratégia MZ SR pre telemedicínu


JUDr. Ivan HUMENÍK, PhD. | ADVOKÁT
Čo prebehne mysľou zdravotníckeho právnika, keď sa povie “telemedicína”?


Martin Blažek | EXPERT NA DIGITALIZÁCIU V ZDRAVOTNÍCTVE, MICROSOFT SLOVAKIA

Telemedicína – liek na choroby zdravotníctva


Mgr. Eva Kováčová, MBA | APLIKAČNÝ ŠPECIALISTA PD, BIOHEM

Nové trendy v automatizovanej peritoneálnej dialýze (APD) – telemedicína


12:00 – 13:30 Obed


BLOK II. 13:30 – 15:00

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH | LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU INTERNÁ MEDICÍNA
Telemedicína – zdravie na diaľku


Ladislav Bitto | SALES DIRECTOR, GOLDMANN SYSTEMS

Ing. Ján Dubaj | HEAD OF BUSINESS UNIT TELEMEDICÍNA, GOLDMANN SYSTEMS

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH. | LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU INTERNÁ MEDICÍNA

Klinická štúdia – Telemedicína


PhDr. Zuzana Fabianová, MBA | PREDSEDNÍČKA SEKCIE OŠETROVATEĽSTVA ASOCIÁCIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SR
Multidisciplinárny manažment zdravia v zariadeniach sociálnych služieb v kontexte telemedicínyI


Ing. Milan Rusko, PhD. | VEDÚCI ODDELENIA ANALÝZY A SYNTÉZY REČI NA ÚSTAVE INFORMATIKY SAV

Automatická analýza reči na diagnostiku neurodegeneratívnych ochorení


BLOK III 15:30 – 17:00
SKÚSENOSTI S VYUŽÍVANÍM TELEMEDICÍNY V ČR

Ing. Norbert Schellong, MPH | RIADITEĽ NEMOCNICE HAVÍŘOV

Príklady z praxe v ČR


Barbora Korandová | Chief Operations Officer, ulekare.cz

Digitální průvodce na cestě za zdravím


MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D. | KARDIOLÓG

Virtuálna realita v kardiologických intervenciách


SKÚSENOSTI S VYUŽÍVANÍM TELEMEDICÍNY NA SR

MUDr. Ľubomír Skladaný | PhD. PREDNOSTA II. INTERNEJ KLINIKY SZU


MUDr. Jozef Lacka | DIABETOLÓG

Telemedicína v diabetologickej ambulancii


MUDr. Rastislav Zanovit | VŠEOBECNÝ LEKÁR

Telemedicína včera, dnes a zajtra


MUDr. Milan Urbáni, MPH. | NÁMESTNÍK PRE LIEČEBNO-PREVENTÍVNU STAROSTLIVOSŤ FNsP FDR BB


DISKUSNÝ PANEL 17:30 – 18:30

Ing. Miriam Lapuníková, MBA | RIADITEĽKA FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA

Mgr. Peter Smolík | BUSINESS OWNER FOR EHEALTH, SEKCIA ZDRAVOTNÉHO POISTENIA UNION

Ing. Ľuboš Petrík | PREDSEDA PREDSTAVENSTVA, GOLDMANN SYSTEMS

MUDr. Jakub Rybár | RIADITEĽ AGEL CLINIC

Ing. Vladimír Heriban | MZ SR

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH.

MUDr. Martin Kucharík | PRIMÁR NEUROLÓGIE, CINRE

Ďalšie smerovanie telemedicíny? Ako financovať zavádzanie telemedicíny? Ako nové role a zmeny procesov možno predpokladať? Ako zabezpečiť financovanie telemedicínskych služieb a výkonov?


VEČERA A VOĽNÝ PROGRAM 18:30Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok: 200 eur bez DPH*

*V cene poplatku je ubytovanie v dvojlôžkovej izbe obsadenej dvoma osobami. V prípade požiadavky na samostatnú izbu je potrebné uhradiť 60 eur za voľnú posteľ. Kapacita izieb je obmedzená.


Registrácia

Ďakujeme za Váš záujem o účasť na konferencii. Registrácia bola ukončená. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

KONTAKT: telemedicina@lekarskenoviny.sk