Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (28. týždeň)

V28. týždni (ku dňu 14.7.2022) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk, ktoré prevádzkovatelia plánujú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2022 prevádzkovať. Avšak prevádzka a návštevnosť na niektorých kúpaliskách bola ovplyvnená nepriaznivým počasím.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v povolených zariadeniach vo výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“), resp. v odberoch vzoriek vôd na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré nemajú organizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

V 28. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 11 prírodných kúpaliskách (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJPRÍRODNÉ KÚPALISKÁ(s organizovanou rekreáciou)PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)
BAZlaté piesky, Slnečné jazeráKuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce-Candell, Čunovo, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská
TTRO Kunovská priehrada SobotišteŠulianske jazero, Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov, bagrovisko Tomášikovo, bagrovisko Čierna Voda
TNVN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Dubník I., VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka
NRTONA Šurany, VN Duchonka, APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava
ZALiptovská Mara – Liptovský TrnovecVD Orava – ATC JAMI, VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora, Jazero Ontário (Biele Brehy), Sučianske jazerá (Sučianske Chorvátsko), Lipovecké jazerá
BBTeplý vrch – Pláž ORMET, Teplý vrch – Drieňok, Zelená voda – Kurinec, Plážové kúpalisko – jazero v Banskej BystriciKrpáčovo – jazero, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero
PODelňa, Veľká Domaša – Tíšava, VN Levoča – Žabia cestaVeľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM, Laborec Humenné
KETurzovské jazero, Zemplínska šírava – Medvedia hora, Zemplínska šírava – Kamenec, Zemplínska šírava – Paľkov, Zemplínska šírava – Biela hora, Zemplínska šírava – Hôrka, Vinianske jazero, GEČA, IZRA, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Palcmanská Maša
Vysvetlivky: VN – vodná nádrž   ATC – autokemping   VD – vodné dielo  RO – rekreačná oblasť  

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané na troch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (SKI, Chaty a prítoky); výsledky laboratórnych analýz preukázali prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) biologického ukazovateľa chlorofyl-a a tiež zvýšený počet cyanobaktérií. V dôsledku zvýšenia počtu cyanobaktérií sa kúpanie neodporúča pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach; začiatkom 29. týždňa je naplánovaná aplikácia prípravkov na zlepšenie kvality vody. Taktiež, voda nie je vhodná na kúpanie ani na prírodnej vodnej ploche Štrkovisko Čaňa.

Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie odporúčanú hodnotu nespĺňal ukazovateľ farba na lokalitách Plavecký Štvrtok a Malé Leváre; voda na kúpanie v ostatných, zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená na Jazere ÚhornáVD Kráľová, Kaskády, Šintavské bane.Na Lipovine – Bátovce okrem priehľadnosti odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Farba patrí medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a je vyšetrovaná nad rámec povinných ukazovateľov.

Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 28. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch, VN Ružín v okrese Gelnica (SKI, Chaty a prítoky), Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Veľká Domaša (lokality: Valkov, Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, polostrov KRYM), VN Duchonka, Vajnorské jazero, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Zemplínska Šírava (lokality: Medvedia hora, Kamenec, Paľkov, Biela hora, Hôrka), Vinianske jazero, Zelená voda – Kurinec, nie sú zatiaľ k dispozícií.

V 29. týždni sú plánované odbery na: Lipovina – Bátovce, Šulianske jazero, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov, Veľký Draždiak, Kuchajda; v júli budú odobraté vzorky vôd aj z Hlbokého jazera a v auguste aj z ďalších prírodných vodných plôch: Rusovce-Candell, Čunovo.

Počas KS 2022 nebude na kúpanie využívaná VNRužiná z dôvodu napúšťania vodnej nádrže.


UMELÉ KÚPALISKÁ

Povolenie na prevádzku malo na konci 28. týždňa 158 umelých kúpalísk (ďalej len „UK“)a 542 bazénov. Dňa 15.7.2022 je plánovaný začiatok prevádzky na vonkajšom bazéne pri Rekreačnom zariadení Pstružné.

Premenlivým počasím bol nepriaznivo ovplyvňovaný priebeh KS na LK SUNNY v Martine a Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) Vieska. Z dôvodu chladného a daždivého počasia bola prerušená prevádzka na Letnom TK „Izabela“ vo Vyšných Ružbachoch a na Kúpalisku Spišský Hrhov.

Na niektorých otvorených kúpaliskách zatiaľ nie sú v prevádzke všetky bazény, mimo prevádzky sú napr. bazény: detský bazén vzariadení LSR ZVJS a OO Kováčová, bazén Lienka na TK Vrbov.

ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný napr. na UK: Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici, Verejné kúpalisko Jasenie, LK Hnúšťa, LK Tisovec, LK v Podbrezovej. Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v jednom bazéne na Kúpalisku Čajka v Bojniciach, na troch detských bazénoch na Kúpalisku v Rožňave, resp. v bazénoch v Národnom centre vodného póla Nováky, na Biokúpalisku Resort – Levočská Dolina. Kvalita vody nevyhovela tiež vo whirlpool pri detskom bazéne a whirlpool pri neplaveckom bazéne bazéne na Kúpalisku Zelená Žaba Trenčianske TepliceNa kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.

Vzorky vody na kúpanie boli počas 28. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, LK Brezová pod Bradlom, LK Myjava, SMMM, s.r.o., LK na Ostrove Trenčín, Letný areál AQUARUTHENIA Svidník, Vodný raj Vyhne, Mestská plaváreň Senica, Mestské kúpalisko Senica, ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove, bazén pri RS Baník pod Radzimom Vyšná Slaná, Termál centrum GALANDIA Galanta, bazény pri Penzióne Slanický dvor, Slanická Osada 2296, Biobazén Oravský Háj, Brezovica 370; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.

Využívané prevažne ubytovanými hosťami sú bazény: vonkajší bazén pri Vile 27 v Tajove, vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove, nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli BIELA MEDVEDICA a nadzemný vonkajší bazén pri Penzióne BYSTRINA v Bystrej.

Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha stále na Kúpalisku v ŠRZ Drienok v Mošovciach.

Ku koncu 28. týždňa neboli zatiaľ doručené žiadosti o uvedenie do prevádzky od prevádzkovateľov kúpalísk: LK Podskalie, LK Lednické Rovne, Kúpalisko Neresnica vo Zvolene, Hotel Severka v Zákopčí, Biokúpalisko Čľupko v Gaboltove, Fajn club v Bratislave, Summer Club – INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Borovica v Lozorne, Biokúpalisko Tri vody v Malinove, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska šírava, Nekryté LK Malé Raškovce 59.

Počas KS 2022 budú prebiehať rekonštrukcie na LK Čalovec a na vodnopólovom bazénena UK Červená hviezda v Košiciach. Prevádzkované nebudú ani LK AQUA – RELAX Lívia v Brezne – Zadných Hálnoch, Plážové kúpalisko Bojnice, veľký neplavecký bazén v AquaFun PARK Veľká Lomnica, dopadový bazén toboganu na LK Topoľčany.Kvôli nerentabilnosti je aktuálne mimo prevádzky aj wellness centrum pri Hoteli RING v Orechovej Potôni. Na Kúpalisku pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou je zakázaná prevádzka pre dlhodobé technické problémy pri úprave vody. Dlhodobo mimo prevádzky súvonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, Veronika v Gemerskej Hôrke, Kúpalisko Vlachovo, TK Katarína v Kremnici, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote – Krpáčovo, LK Zlaté Moravce.

Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: UVZSR, TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *