Neurochirurgická klinika v Ružinove

Už desaťročia sa hovorí o tom, že Bratislava nemá úrazovú nemocnicu. Vďaka novej klinike by sa mohla priblížiť k tomuto štandardu?
Nemocnica Ružinov spĺňa všetky predpoklady, aby bola (podľa klasifikácie OSN) zatiaľ jedinou koncovou nemocnicou v Bratislave. To znamená, že disponuje všetkými špecializovanými odbormi potrebnými pre ošetrenia polytraumatizovaného pacienta. Spomedzi nich by som chcel vyzdvihnúť historicky špecializovanú intenzívnu starostlivosť o polytraumatizovaného pacienta, s možnosťou ošetrenia končatinových poranení, ktoré sú najčastejšie, ošetrenia poranení hrudníka prítomnosťou hrudného chirurga, chirurga pre ošetrenie poranenia brušnej dutiny. Ku komplexnému prístupu práve chýbala neurochirurgia pre možnosť ošetrenia kraniocerebrálnych poranení, ale aj poranenia chrbtice a miechy. Mimoriadne postavenie nemocnice garantuje prítomnosť maxilofaciálneho chirurga, ale aj klinika popálenín. Všetky tieto odbory pod jednou strechou vytvárajú predpoklad, že v najbližšom období bude táto nemocnica ako jediná v Bratislave spĺňať všetky kritériá pre možnosť ošetrenia polytraumatizovaného pacienta. Veľmi významným faktorom komplexnej – koncovej (podľa OSN) nemocnice je heliport, ktorý umožňuje pristátie helikoptéry v každej dennej hodine.

V Ružinovskej nemocnici niekoľko rokov funguje oddelenie neurochirurgie. Minulý mesiac bola otvorená Klinika neurochirurgie. Čo prinesie táto zmena?
Neurochirurgické oddelenie existuje necelé dva roky, aj keď požiadavka na existenciu ďalšieho pracoviska v Bratislave je tu viac ako desaťročia. Absentovala koncepcia a vôľa Lekárskej fakulty UK, ktorej vyhovovalo monopolné postavenie. To viedlo k medicínsky neobhájiteľným a neudržateľným čakacím lehotám, kedy hlavne pacienti z Bratislavy s ochoreniami chrbtice, ale aj nádorovými ochoreniami CNS, čakali na operačné riešenie viac ako rok a boli nútení vycestovať na iné vzdialené neurochirurgické pracoviská. Samotné oddelenie už spĺňa podmienky na to, aby sa zlepšila dostupnosť neurochirurgickej starostlivosti v Bratislave pre pacientov s komplikovanými diagnózami zo SR vyžadujúcimi riešenie na koncovom pracovisku.

Vznik klinického pracoviska len umožňuje dostupnosť pre edukáciu budúcich lekárov, ktorí sa vzdelávajú v Bratislave a dlhoročne sa sťažujú na nedostupnosť individuálneho prístupu, obmedzenie kontaktu s pacientom, v chirurgických odboroch nedostatok praktických cvičení s možnosťou osobnej skúsenosti s prítomnosťou na operačnej sále a podobne. Špičkové technické vybavenie Neurochirurgickej kliniky SZU umožňuje medikom zoznámiť sa s najnovšími možnosťami chirurgickej liečby CNS, miechy, chrbtice a periférneho nervového systému aj pre zahraničných študentov. Najpodstatnejšou príčinou vzniku klinického pracoviska je možnosť realizácie akreditácie SZU pre odbor neurochirurgia a čo najrýchlejšieho doplnenia „katastrofálnej“ generačnej medzery, ktorá vznikla zanedbaním akademického vzdelávania neurochirurgov zo strany LF UK pre reálne chirurgicky zdatných neurochirurgov. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné umožniť pracovisku realizovať výkony na dvoch operačných sálach a eliminovať limity dostupnosti intenzívnej zdravotnej starostlivosti v ružinovskej nemocnici.

Doterajší počet lôžok je nedostačujúci. Nesporne ho bude treba zvýšiť, práve tak, ako vytvoriť nové samostatné operačky. Mohli by ste predstaviť víziu rozvoja kliniky do budúcnosti?
Existuje štúdia výstavby neurochirurgickej kliniky nad oddelením operačných sál s dobudovaním štyroch spoločných operačných sál s klinikou ortopédie a spondylochirurgického pracoviska, kde predpokladáme úzku spoluprácu. Tento zámer je technicky uskutočniteľný a nenáročný, a bolo by trestuhodné nevyužiť túto príležitosť realizovať ho z prostriedkov „fondu obnovy“, keďže spĺňa jeho kritériá a MZ sa sťažuje na nedostatok projektov.

V čom slovenská neurochirurgia nedrží krok so špičkovými pracoviskami vo svete?
Táto otázka patrí medzi najaktuálnejšie problémy slovenskej neurochirurgie. Množstvo pacientov odchádza do zahraničia z dôvodu, že slovenské zdravotníctvo nedokáže poskytnúť adekvátnu starostlivosť. Ide o opodstatnené dôvody, keďže nedisponujeme zariadeniami typu “gama knife”, ktoré je najbližšie v Prahe. Ale množstvo pacientov odchádza do zahraničia neopodstatnene a naše poisťovne platia obrovské finančné náklady: keby sa tieto prostriedky investovali na Slovensku, nemuseli by sme v budúcnosti posielať pacientov do zahraničia. A treba upozorniť, že riešenie pooperačných komplikácií pre slovenského pacienta ošetreného v zahraničí vytvára „patovú“ situáciu, pretože sa stáva pacientom „nikoho“.

Ďalším dôležitým momentom je, že pre získanie súhlasu na ošetrenie v zahraničí je partnerom pre poisťovňu každé univerzitné pracovisko. Väčšina univerzitných pracovísk v SR však nespĺňa ani základné kritériá pre komplexné pracovisko, a mnoho iných fakultných nemocníc vie ošetriť väčšie portfólio operačných výkonov ako univerzitné pracoviská. Výsledkom chaotickej revíznej činnosti poisťovní je, že množstvo pacientov odchádza do zahraničia na odporúčanie univerzitných pracovísk, ktoré nemajú v portfóliu základné diagnózy, a míňajú sa prostriedky poisťovní na liečbu, ktorá by mohla byť realizovaná v iných univerzitných alebo dokonca fakultných nemocniciach. Stačilo by vytvoriť jednu centrálnu komisiu, po anglicky „board“, ktorá by prebrala všetkých pacientov odosielaných do zahraničia, aby sa ušetrili prostriedky poisťovní a, čo je najdôležitejšie, zabezpečilo by sa rozšírenie poskytovania starostlivosti na Slovensku, aby pacienti nemuseli cestovať do zahraničia.

Aké je momentálne technické vybavenie kliniky?
Klinika SZU v Ružinove je etablovaná na jednej „strane“ 7. poschodia, pričom sa delí o priestory s očnou klinikou a lekárskymi izbami ortopedickej kliniky, čo nezodpovedá ani dôstojnosti pracoviska ani komfortu neurochirurgického pacienta s ochorením CNS alebo chrbtice. Momentálne prebieha odsun činností, ktoré nepatria klinike. Zatiaľ pracujeme na jednej operačnej sále. Po dohovore s riaditeľstvom by malo dôjsť k uvoľneniu priestorov na 7. poschodí len pre neurochirurgickú kliniku a možnosti pracovať na ďalšej operačnej sále, aspoň pre urgentné výkony, nakoľko čakacia doba pre ošetrenia presahuje 3 až 5 mesiacov a neošetrenie neurochirurgických diagnóz ohrozuje pacienta trvalým postihnutím. Technické vybavenie kliniky je porovnateľné so špičkovými zahraničnými pracoviskami, takže môžeme realizovať tie najnáročnejšie výkony, ako aj pozývať kolegov zo zahraničia na spoluprácu, ale aj prezentáciu výkonov v zahraničí. Limitom pracoviska je poskytovanie intenzívnej starostlivosti zo strany KAIM – počtu pacientov vyžadujúcich po operácii ventiláciu, ako aj intenzívnu starostlivosť.

Mohli by ste predstaviť svoj neurochirurgický tím?
Neurochirurgické pracovisko v Ružinove vzniklo vďaka osobnému nasadeniu primára kliniky MUDr. Milana Lišku, ktorý si uvedomil možnosti rozvoja neurochirurgického pracoviska v ružinovskej nemocnici. Spolu s MUDr. Benediktom Trnovcom, ktorý sa rozhodol vrátiť z Nemecka, napriek možnostiam, ktoré mu tam fungujúci systém poskytoval, ďalej kolegami z Ružomberku, Nových Zámkov, Martina a absolventov sa podarilo vytvoriť mimoriadny tím, ktorý spája vízia rozvoja pracoviska bez zaťaženia minulosťou, plný entuziazmu, elánu a nasadenia. S týmto javom sa stretávame na slovenských klinikách len sporadicky. Mojou úlohou je etablovanie pracoviska medzi slovenskými neurochirurgickými pracoviskami a koordinácia jeho činnosti s nadviazaním spolupráce s univerzitou (SZU), ako aj rozvoj činností pracoviska na akademickej pôde.

S ktorými zahraničnými klinikami budete spolupracovať?
Spolupráca so zahraničím je pre klinické pracoviská samozrejmosťou. Úzko spolupracujeme s Trauma centrom v Budapešti. Máme dobré kontakty s českými klinikami. V tíme máme kolegov, ktorí pracovali v Nemecku, teda máme „otvorené dvere” aj tam. Robíme všetko preto, aby naši pacienti nemuseli odchádzať do zahraničia. Pokiaľ by si ich liečba vyžadovala zahraničného odborníka, vieme ho zabezpečiť aj u nás.

Zhováral sa PETER VALO

Foto: archív

Lekárske noviny jún/2022
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *