Telemedicínske riešenie pod lupou

Jednoduché, bezpečné, prehľadné, v súlade s trendami v medicíne. Tak popísali lekári zapojení do pilotného telemedicínskeho projektu riešenie telemon.

Čo je telemon?
Predstavuje telemedicínske riešenie, vďaka ktorému dokáže subjekt skupinovo alebo individuálne monitorovať životné funkcie pacientov. Subjektom môže byť lekár, ale tiež zariadenie sociálnych služieb, či samotný pacient. Pacient získa set certitkovaných medicínskych meracích zariadení na sledovanie vitálnych funkcií a zdravotného stavu klientov. Po nameraní hodnôt sa tieto následne pomocou bluetooth technológie cez mobilný HUB a privátnou zabezpečenou sieťou bezpečne uložia v systéme telemon. Získané dáta sú vďaka vzdialenému prístupu v reálnom čase k dispozícii lekárovi, zdravotníckemu personálu a zamestnancom zariadení sociálnych služieb.

Telemedicínske riešenie telemonitoringu pacientov vzniklo s veľkým dôrazom na jednoduchosť a používateľskú prívetivosť. Portál pre lekárov je prehľadný a vďaka automatizovaným procesom nielen stavia pacienta a starostlivosť o neho do centra pozornosti, ale aj šetrí čas lekárom a zdravotníckemu personálu.

Pre MUDr. Jozefa Lacku, PhD., MBA je do budúcna telemedicína cestou, ktorá umožní poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu množstvu pacientov. Lekár bude realizovať len vysoko kvalifikované úkony a odborné rozhodnutia, dáta pripravia a spracujú zdravotné sestry. Tento trend vníma Mudr. Lacka vzhľadom na nedostatok lekárov ako nevyhnutnosť. Riešenie telemon je pripravené tak, aby zdravotnícky personál nebol nijako zapojený do technickej podpory pacienta a nemusel robiť akúkoľvek nadbytočnú prácu spojenú s obsluhou pacienta, či manažmentom jeho dát.

Funkcionalita systému
Hlavnými sekciami, ktoré má lekár na portáli k dispozícii, sú Zoznam pacientov, Reporty a Upozornenia. Každý pacient v zozname má založenú vlastnú kartu s osobnými údajmi, dekurzom, plánom meraní, samotnými meraniami, poznámkami lekára, vlastnými reportami, či evidovanými upozorneniami k zdravotnému stavu pacienta.

Lekár má možnosť pacientovi nastaviť limitné hodnoty meraní. Ak sú merania mimo nastavených hodnôt, lekár dostane emailom alebo prostredníctvom sms upozornenie. Lekár taktiež definuje, po koľkých opakovaných meraniach mimo definovanej normy chce notifikáciu obdržať. Okrem limitných hodnôt pracuje systém tiež s kritickým hodnotami. Ak pacient kritickú hodnotu nameria, systém automaticky posiela notifikáciu po každom, teda aj prvom nameraní.

Iný typ notifikácií dostáva aj pacient podľa nastaveného plánu meraní. Systém tak automatizovane eliminuje výpadky meraní z dôvodu, že pacient na meranie zabudne. Reporty sú kľúčovou funkcionalitou telemonitoringu a systému telemon.

Vznikajú z nameraných hodnôt pacienta, pričom je možné sledovať trendy meraní. Systém neprenáša len samotné hodnoty, ale tiež sekvencie a vykresľuje grafy. Lekár si tak napríklad môže pozrieť záznam 30 sekundovej sekvencie EKG.

Namerané hodnoty pacienta nemožno manuálne prepisovať, nie je tak možná manipulácia s dátami. V prípade potreby je možné k meraniu pridať poznámku, alebo chybne realizované meranie archivovať. K archivovaným záznamom sa vie lekár taktiež kedykoľvek vrátiť. Výnimkou je zápis merania výšky a hmotnosti, kedy je manuálne zadanie hodnôt užitočné napr. pri imobilných pacientoch, alebo pacientoch s váhou nad 150 kg.

Sekvencia EKG

Responzivita portálu
Samotný portál pre lekárov je responzívny, štruktúrou a obsahom sa prispôsobí rôznym zariadeniam. Či už pristupuje lekár do systému cez tablet, mobil, alebo desktop, vždy má k dispozícii 100% obsahu.

Telefón, s ktorým pracuje pacient
Hub (špeciálne prispôsobený mobilný telefón) dostáva pacient vopred pripravený s nainštalovanou aplikáciou. Telefón je jednoúčelový, nie je na ňom možné používať žiadne iné aplikácie, ani neumožňuje telefonovanie. Jeho používanie je extrémne jednoduché, pacient nemá prístup k ďalším špecifickým funkciám telefónu. Pri použití telefónu pacient nič neodklikáva, nič neaktualizuje. Jediné aktivity, ktoré sú zo strany pacienta v súvislosti s HUBom potrebné, sú zapnutie a nabíjanie telefónu.

Bezpečnosť popri jednoduchosti na prvom mieste
Spoločnosť Goldmann Systems, ktorá riešenie telemon vyvíja a prevádzkuje, vybrala telefóny, ktoré je možné vhodným softvérovým nástrojom vzdialene spravovať. Poskytuje tak rôzne možnosti zabezpečenia a vzdialenej správy telefónu. MDM podporuje ochranu zmien firmware u telefónu.
Samotné dáta pacienta sú v telefóne zabezpečené, v prípade pokusu o zneužitie je možné telefón na diaľku okamžite zablokovať a dáta vyčistiť. Naviac identifikácia nameraných údajov je so samotnou identitou pacienta stotožnená až po prenesení dát na portál telemon. To znamená, že ak by niekto odchytil dáta cestou, nevedel by, komu patria. Tieto sú však posielané na server zabezpečeným kanálom a šifrovanou komunikáciou v rámci mobilného internetu, takže ich odchytenie je prakticky nemožné.

Komunikácia meracích prístrojov s Hubom
prebieha pomocou bluetooth technológie. Telefón má presne zadefinované prostredníctvom bluetooth mac adries, s ktorými prístrojmi má komunikovať. Vznikne tak jedinečná sada, ktorá je pridelená danému pacientovi. Jeden prístroj je možné použiť len v rámci jednej konkrétnej meracej sady. Sady súsamostatne testovaná pred každou distribúciou.

Zabezpečenie dát na serveroch
Celá komunikácia medzi hubom a serverom prebieha vyhradeným zabezpečeným APN tunelom teleoperátora. Cesta dát je priama, nepretekajú cez žiadne ďalšie servery. Do databáz nie je možné sa dostať z vonkajšieho prostredia internetu, sú uložené a zabezpečené v cloude. Celé riešenie je postavené na microservices architektúre. Prístup k jednotlivým aplikačným službám je zabezpečený autentifikáciou a autorizáciou používateľa. Lekár po prihlásení sa do systému telemon vidí len pacientov, ku ktorým má oprávnenie.

Dostupnosť a fexibilita systému
Cloud, na ktorom je celé riešenie postavené, je server s vysokou dostupnosťou a mechanizmami zabezpečenia proti výpadkom a je prevádzkovaný výhradne na území EU. Jednotlivé aplikačné komponenty sú v systéme redundantné a teda v prípade výpadku jedného aplikačného komponentu automaticky prevezme poskytovanie všetkých služieb ďalší komponent. Systém poskytuje možnosti prípadnej integrácie ďalších systémov tretích strán do telemon-u.

Sady meracích prístrojov
Každé zdravotnícke zariadenie zapojené do projektu telemedicíny obdrží prístroje technicky nastavené, otestované, vydezinfikované a pripravené k okamžitému použitiu. Lekár určí, ktoré meracie prístroje bude pacient používať.

Balík pre pacienta je možné vyskladať z nasledovných zariadení:

  • EKG monitor
  • Oxymeter
  • Glukomer
  • Teplomer
  • Digitálna váha
  • Tlakomer
  • Spirometer

Po odovzdaní meracej sady od pacienta lekárovi preberá sadu Zákaznícke centrum telemon a dôsledne ju pripraví pre ďalšie použitie.

Meracie zariadenia sú certifikované
Výber meracích prístrojov je podmienený tým, že musia byť certifikované ako zdravotnícke pomôcky a registrované v rámci ŠÚKL. Rovnako systém telemon sa aktuálne nachádza v procese MDR certifikácie, ktorej ukončenie očakáva spoločnosť Goldmann Systems v období do dvoch mesiacov.

SCHÉMY: Goldmann Systems

Autor: Martina Krasňanová, Goldmann Systems
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *