Skontrolujte si, či Obchodný register SR zosúladil údaje o spoločníkoch a konateľoch vašej spoločnosti

Ešte v októbri 2020 bola prijatá novela Obchodného zákonníka, ktorá priniesla pre spoločnosti (a teda aj ambulancie, ktoré vystupujú vo forme s. r. o.) povinnosť zosúladiť údaje spoločníkov a konateľov spoločnosti v Obchodnom registri s aktuálnym stavom. Parlament prijal novelu zákona o Obchodnom registri, ktorá určila, že Obchodný register SR bude vykonávať zosúladenie údajov automatizovane. Čo však, ak Obchodný register SR nevykonal zosúladenie údajov automatizovane? V najbližších riadkoch vám priblížime podmienky, za akých sa automatizované zosúladenie vykonáva a kedy spoločnosť musí aj napriek tomu vykonať zosúladenie údajov v Obchodnom registri SR sama.

V ČOM SPOČÍVA ZOSÚLADENIE ÚDAJOV V OBCHODNOM REGISTRI?
Prijatím novely Obchodného zákonníka došlo k zmene rozsahu údajov zapisovaných do Obchodného registra SR (ďalej ako „OR SR“). Vo vzťahu k spoločníkom a štatutárnym orgánom spoločnosti (konateľom) sa vymedzilo, že sa majú okrem iného zapisovať aj ich dátumy narodenia a rodné čísla. V súvislosti s touto zmenou sa zároveň stanovila povinnosť obchodných spoločností, ktoré tieto údaje nemajú zapísané v OR SR, zosúladiť ich s aktuálnymi požiadavkami v zmysle Obchodného zákonníka a Zákona o obchodnom registri. Túto povinnosť je potrebné splniť si najneskôr do 30. 9. 2022.

S ohľadom na veľký počet spoločností, ktoré tieto údaje nemali zosúladené, parlament schválil novelu zákona o Obchodnom registri, v zmysle ktorej OR SR začal od decembra 2021 vykonávať zosúladenie údajov o spoločníkoch a konateľoch spoločnosti automatizovane. Pokiaľ OR SR dokázal na základe dostupných databáz a registrov vykonať automatické zosúladenie údajov, o úspešnosti zápisu informoval obchodnú spoločnosť elektronicky (cez schránku www.slovensko.sk) najneskôr do 31. 5. 2022. Ak však do tohto termínu obchodnej spoločnosti nedošla informácia o zápise v OR SR, znamená to, že OR SR nevedel vykonať zosúladenie údajov automaticky a spoločnosť musí sama oznámiť tieto údaje OR SR, a to do už vyššie spomínaného termínu 30. 9. 2022.

ČO SA MÔŽE UDIAŤ?
V zmysle toho, že zosúladenie údajov vykonával OR SR automatizovane, mohli nastať dve situácie, a to:

  • Najneskôr do 31. 5. 2022 prišlo obchodnej spoločnosti do jej schránky na www.slovensko.sk oznámenie zo strany OR SR, že údaje k danej spoločnosti boli zapísané. V takom prípade už nie je potrebné nič robiť, všetko je vybavené.
  • Do 31. 5. 2022 neprišla obchodnej spoločnosti do jej schránky na www.slovensko.sk žiadna informácia od OR SR. V takom prípade sú dve možnosti:

1. požadované údaje už v OR SR spoločnosť má zapísané, a preto OR SR nemusel nič zapisovať, alebo

2. požadované údaje je treba zapísať, no OR SR ich nedokázal z dostupných registrov vyhľadať, a preto ich musí spoločnosť na OR SR oznámiť sama.

Z uvedeného vyplýva, že ak obchodnej spoločnosti do 31. 5. 2022 neprišlo žiadne oznámenie, musí vo svojich dokumentoch (Zakladateľská listina alebo Spoločenská zmluva) zistiť, či požadované údaje má zapísané alebo nie. Ak ich zapísané nemá, musí pripraviť rozhodnutie valného zhromaždenia (resp. rozhodnutie jediného spoločníka), ktorým prijme zmenu svojho zakladateľského dokumentu, a takto upravený dokument oznámiť aj s príslušným formulárom na OR SR.

PLATÍ SA SÚDNY POPLATO K ZA ZOSÚLADENIE ÚDAJOV?
Od decembra 2021 sa zosúladenie údajov v OR SR vykonáva bezplatne čiže bez zaplatenia súdneho poplatku vo výške 33,- eur. Zápis do OR SR je bezplatný v prípade, ak sa zápis týka výlučne údajov, ktorými sa zosúladia údaje o spoločníkoch a konateľoch. Ak sa bude zároveň v rámci zosúladenia zapisovať napr. aj zmena predmetu činnosti alebo iné zmeny v spoločnosti, takýto návrh OR SR odmietne a zápis nevykoná.

Lekárske noviny jún/2022

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o

Obrázok: Freepik

Mgr. Lenka Kavarniková

JUDr. Tomáš Husovský
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *