Spoločné vyhlásenie zástupcov odborných, profesijných a záujmových združení a odborov: Výzva ústavným činiteľom na bezodkladné doriešenie systémových zmien v zdravotníctve

Vážená pani prezidentka SR,
Vážený pán predseda NR SR,
Vážený pán premiér SR,

Dolupodpísaní zástupcovia odborných, profesijných a záujmových združení,
odborov a mimovládnych organizácií si Vám dovoľujeme zaslať výzvu na
bezodkladné doriešenie systémových zmien v zdravotníctve, súvisiacich s
odchodom zdravotníkov. Veríme, že si uvedomujete, že situácia je
kritická a zdravotníctvu hrozí kolaps, ktorý ohrozí všetkých. Občania sú
posledné dva roky vystavení pandémii, vojne a zdražovaniu. Avšak toto
všetko sú externality, ktoré nevieme riešiť systémovo, vieme iba ako
spoločnosť spoločne tlmiť ich dopady. Na rozdiel od toho nie je situácia
v zdravotníctve externalitou a je preto povinnosťou Vlády Slovenskej
republiky a všetkých kompetentných doriešiť ju v prospech občanov.
Naše organizácie sa spoločne solidárne vyjadrujú v prospech vyriešenia
systémových zmien a personálnej krízy v našom zdravotníctve. Uvedomujeme
si, že je to dlhodobý problém, ktorý však v súčasnej situácii potrebuje
Vašu akútnu intervenciu.
Občania, pacienti si nezaslúžia takúto nestabilitu. Požadujeme preto po
Vás, aby ste s kompetenciou, ktorá Vám prináleží z Ústavy SR a
prislúchajúcich zákonov bezodkladne túto situáciu doriešili v čo
najkratšom čase v prospech občanov Slovenska.

S pozdravom,

Iveta Lazorová za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek,
Iveta Šluchová za Slovenskú komoru medicínska technických pracovníkov
Marián Šóth za Asociáciu súkromných lekárov
Monika Uhlerová za Konfederáciu odborových zväzov
Anton Szalay za SOZ Zdravotníctva a sociálnych služieb
Monika Kavecká za Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Branislav Tréger za ZMOS
Michal Kotian za Jednotu dôchodcov na Slovensku
Peter Mach za Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Michal Fajin za SZI

Zdroj: LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE