Festival kazuistík na Orave vstúpil do druhého poltucta…

Ďalší ročník vydareného medicínskeho podujatia

Hneď na úvod treba však „zvýšeným hlasom“ povedať, že podujatie už od svojho zrodu ani zďaleka nie je tuctové. Naopak, je výnimočné, nadobúda stále na intenzite tak do hĺbky a rôznorodosti tém, ako aj do šírky v zmysle pribúdajúcich aktívnych účastníkov a priaznivcov. Prirodzene rastie a mocnie, chcelo by sa napísať – a bolo by to asi najvýstižnejšie –, že presne ako dieťa pod pozorným odborným aj rýdzo ľudským dohľadom skúseného lekára, starostlivej zdravotnej sestry a ďalších profesionálovej z danej „brandže“. No a práve ľudí spomínaných profesií (opäť) bolo na Orave nedávno naozaj neúrekom. V dňoch 22. až 24. 9. 2022 sa totiž v Nižnej konal už 6. Festival kazuistík 2022, ktorý dobre poznajú aj čitatelia LN. Podujatie (záštitu nad ním opäť prevzala Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja) sa konalo pod odbornou garanciou mim. prof. MUDr. Kataríny Gazdíkovej, PhD., MHA, MPH z Katedry všeobecného lekárstva LF Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava a tiež aj za aktívnej účasti hlavnej odborníčky MZ SR pre Všeobecné lekárstvo MUDr. Adriany Šimkovej, PhD. a ďalších odborníkov. Spomenieme aspoň Miroslava Žigraiho, prodekana pre vzdelávanie zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Silviu Pekarčíkovú, riaditeľku odboru zdravotníctva ŽSK, Zuzanu Gavalierovú, predsedníčku Sekcie ambulantných sestier SKSaPA a iných.

Ešte pred samotným slávnostným otvorením festivalu, vo štvrtok 22. 9. doobeda, sa konalo dôležité pracovné stretnutie – 6. riadny snem Združenia všeobecných lekárov pre dospelých (ZVLD SR). Čiže vlastne profesijnej organizácie, ktorá je iniciátorom myšlienky zrodu festivalu a zároveň „zvolávateľom“ na každý jeho ročník. Na poste predsedu Správnej rady ZVLD SR nastala kontinuálna zmena. MUDr. Rastislav Zanovit vystriedal MUDr. Jána Hencela, ktorý sa stal podpredsedom. No a spolu s ostatnými členmi nielen rady, ale členmi ad hoc, sa budú naďalej snažiť napĺňať dlhodobo vytýčenú ambíciu. Tak vo všeobecnosti, ako aj v mnohých konkrétnostiach a detailoch. Teda, skrátene napísané, prebrať zodpovednosť za praktické riešenia záležitostí všeobecných lekárov pre dospelých týkajúcich sa výkonu povolania. Ako neskôr povedal pre LN nový predseda ZVLD SR aj na margo samotného festivalu: „Myšlienku učiť sa na konkrétnych prípadoch z praxe si z roka na rok osvojuje čoraz viac „spíkrov“, podobne ako možnosť interakcie s auditóriom… poteší pozitívna spätná väzba účastníkov a ich verbalizovaná spokojnosť.“

Pilierom sú vzdelávanie a rast
Festival napĺňajúci úspešne svoj 6. ročník, je už od roku 2017 známy aj ako Oravské interaktívne fórum. Ako skutočné „fórum“ a skutočne „interaktívne“. Hoci priamo v sále a či napríklad až do neskorých nočných hodín v podobe diskusných večerov v sále Ostražica obecného úradu – ako živých odoziev na predchádzajúce kazuistiky. Predmetné tri dni bol opäť od začiatku až do konca mimoriadne bohaté na odborný program, nechýbala ani sympatická a uvoľňujúca spoločenská časť; prirodzene podporujúca neformálnosť, ba priam až „rodinnosť“ podujatia, ktorú všetci, čo prídu a či ešte lepšie, pravidelne chodia do Nižnej, oceňujú, a ktorá praje aj odbornosti. No a, samozrejme predovšetkým, odbornému vzdelávaniu aj rastu zúčastnených. Veď práve to sú jedny zo základných a dôsledne napĺňaných pilierov, cieľov tejto významnej akcie v špecifickom medicínskom (a spríbuznenom) prostredí. No a tak je festival vnímaný a oceňovaný nielen na Slovensku, ale napríklad aj v susednej Českej republike. Dôkazom bola účasť odborníkov z tejto susednej krajiny, ktorá je nám v mnohom stále najbližšia, isto aj v danom segmente, jeho špecifikách, témach, riešeniach situácií a či problémov.

Aj o tom všetkom v konkrétnostiach hovoril Jiří Bartoš zastupujúci Sdružení praktických lékařú České republiky a Jan Bělobrádek zo Společnosti všeobecného lékařství. Poukázaním napríklad na súčasný stav vo financovaní ambulancií prvého kontaktu a či na desaťročný vývoj vekového zloženia všeobecných praktikov v Českej republike. Veľmi podnetné a – v rámci národných špecifikácií a neustále dotváraných právnych rámcov a normatív – prenositeľné aj na Slovensko… Viď výstižné slová druhého menovaného o festivale pre LN: „Z hlediska profesního, kde se specializuji na venkovské lékařství, mne upoutal zdařilý programový mix… Organizátoři se tím přihlásili k současným nejmodernějším trendům…“ Slová odborníka aj praktika, ktorý vie, o čom hovorí.

Ešte pridáme „punkt“, neprehliadnuteľný bod programu a neprehliadnuteľného človeka k aktívnym účastníkom zo zahraničia. Hoci v tomto prípade ide vlastne o lekára dlhodobo spriazneného so Slovenskom, pôsobiaceho pod Vysokými Tatrami v Poprade a vo Svite. Hovoríme o MUDr. Ahmadullahovi Fathim, ktorý priniesol do Nižnej opäť viacero žiadaných odborných kníh. No a najnovšiu hneď aj s ďalšími spolupracovníčkami uviedol do života. Trochu netradične a nápadito tak k odborným čitateľom vyslali titul, edukačnú brožúru pre zdravotníkov, s názvom Efektívna liečba hypertenzie. Resuscitáciou prvého výtlačku, ktorá bola – pravdaže! – úspešná: tak ako určite bude úspešná aj samotná kniha v jej potrebe a prospešnosti.

Trvalá spomienka na jedného zo zakladateľov Festivalu kazuistík
MUDr. Viliama Chromého počas slávnostného večera.

Bohatý program interaktívneho podujatia
Jedna z najzásadnejších otázok zaznela hneď počas slávnostného otvorenia, o ktoré sa opäť postarali predsedajúci Peter Marko (zároveň aj predseda programového výboru) a moderátor Daniel Damer. Teda otázka znela a stále znie: „Reforma všeobecného lekárstva – želanie alebo realita?“ Odborníkom a profesionálom je zrejmé (ale aj „bežný pacient“ vie a chápe), že ide o tému, ktorá má množstvo rovín a subtém… aj problémov, ktoré treba riešiť čo najskôr. Lekári, títo vzdelaní (a neustále sa vzdelávajúci) odborníci, navyše s najreálnejším kontaktom s každodennou praxou, riešenia hľadajú, nachádzajú ich, podporení aj vysoko odborne spracovanými analýzami a prognózami, a ponúkajú. (Viac sa o tejto veľkej téme onedlho dočítate aj na stránkach LN v rozhovore s MUDr. Jánom Hencelom, MSc, už spomínaným podpredsedom ZVLD SR.)

MUDr. Peter Marko počas slávnostného a zároveň priateľského otvorenia festivalu.

Poďme najskôr všeobecnejšie na predstavenie. Festival predstavuje originálne interaktívne podujatie pre zdravotníkov prvého kontaktu: lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov. Prináša kazuistiky z každodennej ambulantnej praxe, výmenu informácií a skúseností medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Originálnym modelom komunikácie je interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónov z auditória, ktoré reaguje na položené otázky prezentátora. V ucelených fórach venovaných najpálčivejším problémom lekárskej praxe prebieha interaktívna komunikácia s okamžitým sčítaním názorov na prezentačné plátno. Festival kazuistík Nižná prináša originálnou formou zaujímavé kazuistiky, fórum zdravotných poisťovní v spolupráci so ZVLD SR, fórum hlavnej odborníčky a krajských odborníkov MZ SR pre všeobecné lekárstvo, fórum právneho poradenstva k legislatívnym novinkám, fóra kazuistík z prvého kontaktu k najčastejším a najzávažnejším diagnózam dospelých pacientov, fórum ambulantných sestier aj fórum laboratórnej diagnostiky a rádiodiagnostiky. Poukazuje na potrebu medziodborovej spolupráce a vzájomnej kolegiálnej spolupráce pre kvalitnejšiu starostlivosť o spoločného pacienta. Množstvo náročnej práce, ktorú zdravotníci odviedli počas všetkých vĺn pandémie, asi najlepšie vyhodnocujú zdravotné poisťovne z evidovaných výkonov. Aj o tomto hovorili vo Fóre zdravotných poisťovní a ZVLD SR. Aktuálnymi témami sú vakcinácia, telemedicína, moderné komunikačné a medicínske technológie v prvom kontakte.

Štvrtkový program bol venovaný financiám, manažmentu praxe, právnemu poradenstvu, organizácii práce a Fóru hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo, dátových analytikov a krajských odborníkov na všeobecné lekárstvo. Pretrvávajúci „exodus“ zdravotníkov je silno pertraktovaná téma dlhodobej súčasnosti, môže globálne ovplyvniť dostupnosť ľudských zdrojov, ako i poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulantnej sfére a lôžkových zariadeniach. Situácia si preto vyžaduje urgentnú reformu a na Orave sa jej cielene nevyhli… Obezita po dlhom a niekedy až radikálne veľkom obmedzení pohybu a športových aktivít počas pandémie významne vzrástla v dospelej i detskej populácii. Tento vývoj reflektujú nové úhrady zdravotných poisťovní pre všeobecných lekárov, ktorí sa starajú o obéznych pacientov v ambulanciách prvého kontaktu. Zákonite sa preto konalo aj Fórum liečby obezity. Navyše si každý mohol dať bezplatne zmerať svoje hodnoty na prístrojoch In Body, ktoré predstavujú svetovú špičku v celotelovom meraní kompozície tela. Piatkový program priniesol obľúbené kazuistiky Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava, kazuistiky z vakcinácie proti kliešťovej encefalitíde, COVID-19, pneumokokovej pneumónii a chrípke. Sobotné kazuistiky boli zamerané v spolupráci so SKIZP na interdisciplinárnu spoluprácu v starostlivosti o spoločného pacienta a tiež sesterskému Fóru SKSaPA.

Pohostinnosť, priateľská atmosféra, ocenenia
Bohatý trojdňový maratón kazuistík určite odborne obohatil, umožnil vzájomnú výmenu skúseností z rôznych ambulancií. Ale aj anonymné porovnanie názorov kolegov v interaktívnom hlasovaní na témy, ktoré trápia. Ako hovoria organizátori, veľké množstvo vystavovateľov v Nižnej na jednom mieste opäť poskytlo prehľad najnovších informácií o softvéroch, prístrojovom vybavení, moderných technológiách, novej odbornej literatúre, poistení lekárskej praxe, bankových službách, novinkách v ambulantných softvéroch, digitálnej virtuálnej telefónnej ústredni a pod. Kto prišiel, určite využije tieto jedinečné informácie a dokáže pripraviť ambulanciu na čo najmodernejšie zvládnutie nasledujúcich období. No a bezo sporu určite ocenil jedinečnú pohostinnosť a priateľskú atmosféru Festivalu kazuistík Nižná.

Aj tento rok bol celý festival veľmi vhodne doplnený o online prenosy cez YouTube a archív TV LEKOR. Takto organizátori nadviazali na protipandemické opatrenia z minulosti a zároveň úspešne zabezpečili prístup k jednotlivým kazuistikám nastálo prostredníctvom neustále dopĺňaného archívu. Radostné je aj konštatovanie, že v tomto trende budú pokračovať a hľadajú ešte účinnejšie formy, ako zvyšovať úroveň lekárov a sestier prvého kontaktu. Opakovane potvrdzovaná tradícia festivalu už je dobre a výrazne zapísaná do povedomia (aj pracovných kalendárov a plánovačov) príslušníkov slovenskej zdravotníckej obce a zaslúžene živo rezonuje. Veď alfou a omegou festivalu sú odborné informácie, výmena a obohacovanie skúseností, zdieľanie, interaktivita, kauzistika.

Veľmi výstižné sú slová podpredsedníčky SR ZVLD MUDr. Slávky Trojákovej pre LN, z ktorých vyberáme: „Milí kolegovia, tak ako po iné roky, aj tento ročník festivalu stúpol na cene a kvalite v ktorejkoľvek svojej súčasti. Vysoká účasť nám dokazuje, že kolegovia si všimli, že prínos pre ich ďalšiu prácu je naozaj vysoký. Navyše po dvoch rokoch pandémie sme sa stretli bez rúšok a uvoľnenejšia atmosféra prispela k tomu, že sa diskutovalo všade a o všetkom. Odborný program bol vystavaný pre naše potreby excelentne, prednášky boli zaujímavé, niektoré bizarno-smutné informácie (obezita, amfetamíny…) a veľa ďalších, vysoko odborných, a rovno z praxe hlboko rezonovali v účastníkoch. ZVLD SR ako organizácia na tohtoročnom festivale zvolila za nového predsedu MUDr. Zanovita, ktorý je zárukou, že sa budeme pohybovať správnou cestou všeobecného lekárstva pre dospelých, ako aj doteraz. Ďakujem doterajšiemu predsedovi. Všetci noví aj starí členovia združenia sa budeme snažiť o napredovanie odboru, dúfame v zlepšenie spolupráce medzi našimi organizáciami, aby sme ako základný pilier primárnej ambulantnej sféry dokázali vyrokovať čo najlepšie podmienky pre prácu…“

Každá dobrá práca má byť odmenená, a nehovoríme teraz o peniazoch. No a výnimočné pôsobenie má byť aj vynimočne „nasvietené“ a pochválené. Tak sa opäť pod pomyselným reflektorom úcty ocitli ďalší ľudia profesií súvisiacich s medicínskym prostredím. Neoddeliteľnou súčasťou programu festivalu boli, ako každý rok, viaceré ocenenia. Smerujúce do rúk tých, ktorí svojou prácou a životom príkladne liečia, radi pomáhajú a inšpirujú ďalších. Ocenení boli títo zdravotníci: MUDr. Anna Naništová – Ctihodná lekárka 2022, Anežka Trabalíková – Vážená sestra 2022, PaedDr. Barbora Bunová, PhD. – Cena SKIZP 2022. Po druhý raz bola udelená Cena MUDr. Viliama Chromého za najlepšiu kazuistiku 2022 Martine Slováčikovej.

Ešte poznámka namiesto bodky. Počas predelov medzi kazuistikami premietajú na priestor za sediacimi krátky, no obsahom silný film Poď ordinovať na vidiek. Motivačné video, v ktorom hneď na úvod znie: „Vitajte na slovenskom vidieku. Žijeme a pracujeme v horách aj dolinách, pracujeme v čase i nečase, nájdete nás v najodľahlejších miestach našej krajiny…“ Obraz a reč je o tom, že práve na vidieku chýbajú čoraz viac všeobecní lekári pre dospelých. No a jeden z lekárov vystupujúcich vo videu hovorí aj o tom, že táto jeho práca, hoci už pôsobil aj meste, je zaujímavá svojou komunitnosťou, vzťahovosťou a blízkosťou. Tie citované slová znejú z úst MUDr. Petra Marka, jedného z agilných iniciátorov a nevyhnutných pilierov festivalu vo všetkých jeho doterajších ročníkoch. Všetko, o čom hovorí, spomínané „nemenné“ v rovnici lekárskej práce a poslania ponúka každoročne aj Oravské interaktívne fórum, o ktorom po jeho skončení povedal aj to, že „… účasťou aj odozvou presiahol naše očakávania.“ Čo dodať? Vďaka za festival a v roku 2023 dovidenia! Veď na Orave zdravo… No a ešte to, že k Festivalu kazuistík 2022 sa redakcia vráti aj v ďalších číslach Lekárskych novín.

Vážená sestra 2022 Anežka Trabalíková.

Pripravil: Igor Válek

Lekárske noviny september 2022Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *