Aké povinnosti ambulancie kontroluje príslušný samosprávny kraj?

Ako iste viete, na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva najmä príslušný samosprávny kraj. Samosprávne kraje sú zároveň aj orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorým vydali povolenie. V článku sa dozviete, aké základné činnosti realizuje samosprávny kraj voči ambulanciám a aké povinnosti kontroluje. Taktiež si povieme, akú pokutu je možné uložiť ambulancii za nesplnenie konkrétnej povinnosti a budeme sa vás snažiť aj upozorniť na dôležité informácie.

ZÁKLADNÉ ČINNOSTI SAMOSPRÁVNEHO KRAJA VOČI AMBULANCII

Príslušný samosprávny kraj vykonáva voči ambulanciám nasledovné základné činnosti:
a) vydáva a ruší povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia,
b) rozhoduje o zmene miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania, zmene odborného zástupcu a vykonáva iné neformálne zmeny,
c) rozhoduje o dočasnom pozastavení povolenia,
d) rieši zabezpečenie zastupovania,
e) rozhoduje o určení poskytovateľa pacientovi, v prípade odmietnutia návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti poskytovateľom,
f) vykonáva dozor a kontrolu u poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti,
g) nahliada do zdravotnej dokumentácie,
h) zbavuje mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov,
i) ukladá pokuty v správnom konaní,
j) schvaľuje ordinačné hodiny poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
k) určuje rozsah zdravotných obvodov,
l) určuje rozpis ambulantných pohotovostných služieb,
m) eviduje cenníky a zoznamy zdravotných výkonov,
n) eviduje a zverejňuje neprítomnosti na ambulanciách,

o) preberá zdravotnú dokumentáciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do úschovy pri ukončení činnosti atď.
Z vyššie uvedených činností nepriamo vyplývajú aj mnohé povinnosti pre ambulancie. Ich nedodržanie môže mať za následok udelenie pokuty zo strany samosprávneho kraja.

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI PRE AMBULANCIE, KTORÉ KONTROLUJE SAMOSPRÁVNY KRAJ
Povinností, ktoré kontroluje príslušný samosprávny kraj je mnoho, preto si v článku povieme len o základných. V prvom rade je potrebné poznamenať, že povinnosti, ktoré je ambulancia povinná dodržiavať, sú uvedené najmä v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a to v paragrafe 79. Okrem povinností si povieme aj akú pokutu je možné uložiť ambulancii za nesplnenie konkrétnej povinnosti a budeme sa vás snažiť aj upozorniť na dôležité informácie. Ide o nasledovné povinnosti:

1. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy.
Poznámka: Takýmto osobitným právnym predpisom je napríklad zákon o zdravotnej starostlivosti. Presnejšie ide o povinnosť ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
Upozornenie: V tomto prípade, ak pacient bude tvrdiť, že nebol riadne informovaný, tak práve ambulancia je povinná pred orgánom dozoru dokázať opak, teda, že pacient bol riadne informovaný a poučený pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
Pokuta: Až do výšky 16 596 eur.

2. Prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie.
Poznámka: Takéto personálne a materiálno-technické vybavenie ambulancií upravuje výnos Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008 – OL z 10. septembra 2008.
Upozornenie: Každá ambulancia bez ohľadu na špecializáciu by podľa výnosu mala mať resuscitačný set a protišokovú skrinku, ktorá obsahuje lieky a infúzne roztoky uvedené vo výnose.
Pokuta: Až do výšky 9 958 eur.

3. Viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu.
Poznámka: Takýmto osobitným predpisom je zákon o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z. z.). Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti všeobecne platí, že zdravotná dokumentácia sa vedie v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme so zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka. Zákon však ráta aj so situáciami, kedy poskytovateľ vedie, resp. môže viesť zdravotnú dokumentáciu v papierovej forme.
Pokuta: Až do výšky 9 958 eur.

4. Umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Poznámka: Splnenie tejto povinnosti u niektorých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti absentuje. Táto informácia je však pre pacientov veľmi dôležitá, a to najmä pre nových pacientov. Každého pacienta zaujíma, či jeho poskytovateľ má uzatvorenú zmluvu s jeho zdravotnou poisťovňou, pretože aj to je jeden z dôvodov pre výber poskytovateľa. Žiaden pacient si nechce hradiť zdravotnú starostlivosť ako samoplatca, ak si riadne platí zdravotné poistenie.
Upozornenie: Najvhodnejšie je túto informáciu umiestniť v čakárni ambulancie, napríklad, ak je to možné, na vstupných dverách ambulancie.
Pokuta: Až do výšky 663 eur.

5. Umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ.
Upozornenie: Chceli by sme poznamenať, že cenník a zoznam zdravotných výkonov sú dve rozdielne veci, ktoré nemožno zamieňať. V praxi sa stretávame so situáciou, kedy lekári zvyknú mať vo svojom cenníku uvedené len tie zdravotné výkony, ktoré mu priamo prepláca pacient v hotovosti. Takýto cenník však nespĺňa podmienky uvedené v zákone, pretože ako sme uviedli vyššie, musia byť v ňom uvedené všetky zdravotné výkony, teda aj tie, ktoré prepláca príslušná zdravotná poisťovňa. Taktiež by sme chceli poznamenať, že cenník musí mať každý poskytovateľ bez ohľadu na to, či má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou alebo nie (teda aj zmluvný aj nezmluvný) a musia byť v ňom uvedené všetky zdravotné výkony, ktoré lekár realizuje v ambulancii.
Naše odporúčanie: Povinnosť zverejnenia cenníka a zoznamu zdravotných výkonov si zmluvný poskytovateľ môže splniť aj jedným tlačivom a jedným oznámením. Nemusíte si pripravovať dva rôzne zoznamy, ktoré vyvesíte na viditeľnom mieste. Viete si pripraviť len jeden zoznam, v ktorom uvediete informácie, ktoré majú byť v cenníku a informácie, ktoré majú byť obsiahnuté v zozname zdravotných výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia. V prípade, ak ste zmluvný poskytovateľ, ste povinný umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne aj zoznam zdravotných výkonov, ktoré sú plne alebo čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.
Upozornenie: Zoznam zdravotných výkonov musí mať uverejnený len poskytovateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou. Umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom a doplnkové ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak sú určené, a označiť doplnkové ordinačné hodiny nápisom „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“ a schválené ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny dodržiavať; povinnosť dodržiavať doplnkové ordinačné hodiny neplatí v čase, v ktorom poskytovateľ nemá objednaných pacientov.
Poznámka: Z uvedeného vyplýva, že poskytovateľ je povinný byť v ambulancii počas riadnych ordinačných hodín (až na výnimku návštevnej služby), pretože ordinačné hodiny sú v podstate časový úsek, v ktorom pacient má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V rámci doplnkových ordinačných hodín, ak poskytovateľ nemá objednaného žiadneho pacienta, nemusí sa nachádzať v ambulancii.
Pokuta: Do výšky 663 eur.

JUDr. Miriam Mikulová
JUDr. Ivan Humeník, PhD.
h&h PARTNER S, advokátska kancelária s.r.o.

Lekárske noviny október 2022Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *