Úspechom je každá správne odliečená pacientka

Docent MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA pôsobí ako prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UPJŠ a Nemocnice Agel Košice-Šaca. Je absolventom košickej Lekárskej fakulty UPJŠ a jeho motiváciou k štúdiu medicíny bola jeho rodina – hlavne mama a starý otec, obaja lekári, u ktorých obdivoval krásu i náročnosť tohto povolania.

U starého otca Jozefa Dosedlu to bola práve špeciálne gynekológia a pôrodníctvo, ktorým sa venoval a bol priekopníkom tohto odboru v Československu, a to najmä čo sa týka ultrazvuku v pôrodníctve; jeho vedecká práca, týkajúca sa vplyvu ultrazvuku na tehotný organizmus, je historicky druhou najstaršou prácou v databáze Medline Americkej národnej medicínskej knižnice. Od prvého ročníka štúdia na lekárskej fakulte sa dobrovoľne zúčastňoval práce na gynekologicko-pôrodníckej klinike a od začiatku sa venoval vedecko-výskumnej činnosti, pričom so svojou vedeckou prácou sa mu podarilo vyhrať študentskú vedeckú konferenciu a následne sa zúčastnil aj na medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii v zahraničí.

Kde sa začala vaša profesionálna kariéra a ako ste postupovali pri získavaní ďalšieho vzdelávania?
Svoju profesionálnu kariéru som začal hneď po absolvovaní vysokoškolského štúdia, a to práve na Gynekologicko-pôrodníckej klinike v Šaci, kde aj pôsobím ako lekár dodnes. Lekársku fakultu UPJŠ a vysokoškolský titul som získal v roku 2005, atestáciu v odbore gynekológia a pôrodníctvo som obhájil v roku 2010 na LF SZU v Bratislave a subšpecializačnú atestáciu v odbore materno-fetálna medicína v roku 2016 na LF UK, Bratislava. Okrem toho som získal aj subšpecializačnú atestáciu v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie. V roku 2017 som úspešne obhájil dizertačnú prácu na 1. LF Univerzity Karlovej v Prahe a získal som prvý akademický titul PhD. Následne som vo svojom štúdiu a rozširovaní pôsobnosti na akademickej pôde pokračoval a v roku 2021 som obhájil titul docent. Počas svojej praxe som absolvoval viacero špecializovaných kurzov v zahraniční, zameraných najmä na ultrazvukovú diagnostiku, ako napríklad Certificate of Competence in: Ultrasound examination at 11-14 weeks, Certificate of Competence in: Doppler ultrasound, Certificate of Competence in: The 20-22 weeks scan, Certificate of Competence in: Ultrasound examination at 18-23 weeks z Londýna a ďalšie.

Dnešná neľahká situácia motivuje nejedného absolventa medicíny k odchodu do zahraničia, neuvažovali ste o tom aj vy?
O odchode zo Slovenska som zatiaľ neuvažoval asi z dvoch hlavných dôvodov. Jedným je súkromný život a rodinné zázemie, ktoré tu na Slovensku mám. Druhým dôvodom je profesionálna stránka a to je moje presvedčenie, že všeobecne medicína, poskytovanie dobrej a kvalitnej starostlivosti sa dá a má robiť aj na Slovensku, aj napriek podmienkam, aké tu sú. Je to o našej každodennej svedomitej práci a odhodlaní pomáhať pacientom. Už je to len na úrovni slovenskej spoločnosti, dokedy mi tieto ilúzie vydržia…

Predstavte vaše súčasné pracovisko, akým vybavením disponuje?
Gynekologicko-pôrodnícka klinika pozostáva z gynekologického oddelenia, gynekologickej JIS, oddelenia šestonedelia, pôrodného traktu – pôrodné sály a pôrodné boxy, vlastného samostatného operačného traktu s dvomi hybridnými operačnými sálami, gynekologickej a tehotenskej ambulancie. Súčasťou sú ešte dve ambulancie mimo areálu nemocnice, a to je Gynekologická ambulancia Vstupný areál U. S. Steel Košice a Gynekologická ambulancia Cassovar.

Veľkou výhodou nášho pracoviska je moderný pôrodnícky a operačný trakt, rekonštrukcia ktorého, spolu s rekonštrukciou oddelení šestonedelia, prebehla pred štyrmi rokmi. Naša pôrodná sála disponuje nadštandardnými boxami, ktoré poskytujú rodičkám súkromie počas celého pôrodu. Okrem toho využívame už niekoľko rokov bezdrôtový elektronický monitoring matky a plodu s počítačovým vyhodnocovaním. Nespornou výhodou je prepojenosť pôrodnej sály s operačným traktom, čo umožňuje neodkladne vykonať cisársky rez. Pacientky po veľkých operačných výkonoch sú umiestnené na našej gynekologickej jednotke intenzívnej starostlivosti, kde im poskytujeme vysoko odbornú pooperačnú starostlivosť.

Aká je škála výkonov na vašom pracovisku, na čo sa špecializujete?
Úlohou a cieľom kliniky je na najvyššej úrovni odborných a vedeckých poznatkov, personálnych a materiálno technických možností zabezpečovať okrem základnej aj špecializovanú a vysoko špecializovanú zdravotnú a liečebno preventívnu starostlivosť. Zamestnanci kliniky sa takisto podieľajú na pregraduálnej, špecializačnej výučbe a na vedecko-výskumnej činnosti. Ja osobne sa špecializujem na perinatológiu, fetálnu medicínu, pričom som na klinike zaviedol pokročilú ultrazvukovú prenatálnu diagnostiku a invazívnu sonografiu.

Okrem toho sa venujem najmä laparoskopickej gynekologickej operatíve. Na klinike som zaviedol totálnu laparoskopickú hysterektómiu, ktorú sme v roku 2010 vykonávali ako jediní na východe Slovenska. Následne som vyškolil niekoľko lekárov, ktorí túto operačnú techniku zvládli a následne štandardne praktizujú. Spektrum pacientiek je rôzne, prichádzajú k nám hlavne z východoslovenského regiónu, ale stretávame sa aj s pacientkami zo stredného či západného Slovenska. V malej miere máme aj pacientky zo zahraničia, ako boli napríklad pacientky z Japonska či Thajska alebo od susedov z Českej či Maďarskej republiky. V súčasnej situácii poskytujeme zdravotnú starostlivosť aj pacientkam z Ukrajiny.

Aký je trend počtu pôrodov na vašom pracovisku? Aké podmienky u vás majú rodičky?
Počet pôrodov na našom pracovisku sa za posledných pár rokov zvýšil napriek tomu, že v súčasnosti pozorujeme celosvetový trend znižujúcej sa natality. Pohybujeme sa ročne na čísle okolo 1800–1900 pôrodov. Rok 2021 bol pre nás rekordný, keďže sme poskytovali zdravotnú starostlivosť všetkým pacientkam, bez rozdielu na ich COVID status. V našej pôrodnici sa vykonalo 2005 pôrodov, z toho 22 pôrodov dvojčiat. Komfort rodičkám je poskytovaný na pôrodnej sále, kde sú pre nich a ich sprevádzajúce osoby, partnerov, k dispozícii nadštandardné pôrodné boxy, zabezpečujúce maximálny komfort a súkromie v náročnom období pôrodu. Ale rovnako komfortné je aj zmodernizované oddelenie šestonedelia, na ktorom je pacientkam k dispozícii ochotný ošetrujúci personál či už zo strany lekárov a sestier gynekologicko-pôrodníckej kliniky, ale aj v súčinnosti s personálom neonatologického oddelenia.

Pristavme sa na chvíľu pri problematike preeklampsie, ktorá je aj v súčasnosti významnou príčinou perinatálnej a materskej morbidity a mortality.
Stanovenie špecifického rizika rozvoja preeklampsie, včasná predikcia a adekvátny terapeutický zásah môže významne priaznivo ovplyvniť výsledok tehotenstva. Včasná identifikácia vysoko rizikových tehotných z hľadiska rozvoja preeklampsie je dôležitá vzhľadom k tomu, že umožňuje skoré zaradenie tehotných do skupiny s intenzívnym sledovaním klinických symptómov preeklampsie a s cieleným preventívnym podávaním kyseliny acetylsalicylovej.

Preeklampsia je klinicky diagnostikovaná prítomnosťou hypertenzie vznikajúcej de novo po 20 týždni tehotenstva sprevádzaná proteinúriou a – alebo dôkazom akútneho poškodenia obličiek u matky, dysfunkcie pečene, neurologických príznakov, hemolýzy alebo trombocytopénie a – alebo fetálnej rastovej reštrikcie. Vzhľadom k súčasne existujúcim vedeckým poznatkom ako najperspektívnejšou a najpravdepodobnejšou teóriou vzniku a rozvoja preeklampsie sa javí teória poruchy rovnováhy angiogénnych faktorov. Poznanie úlohy angiogénnych faktorov ako mediátorov preeklampsie viedlo k ich využitiu v úlohe skorých prediktorov rozvoja tejto patológie tehotenstva. Zmeny ako zvýšené hladiny sFlt-1, znížené hladiny PlGF, a tým pádom i zvýšený pomer sFlt-1/ PlGF sú detekovateľné v sére tehotných, ktorým bola diagnostikovaná nielen preeklampsia, ale i rastová reštrikcia plodu (IUGR) alebo intrauterinná smrť plodu, pričom tieto zmeny korelujú so závažnosťou klinického prejavu týchto patologických stavov.

Práve na našej klinike sme ako prví na Slovensku už pred šiestimi rokmi začali vykonávať špecializované vyšetrenie pomeru pro – a antiangiogénnych faktorov. Dôležitým prvkom manažmentu tehotenstva s rozvinutou preeklampsiou je načasovanie pôrodu s prihliadnutím k stavu tehotnej a plodu, stupňu rozvoja preeklampsie a gestačnému veku. Je nutné si uvedomiť, že stále je jedinou kauzálnou liečbou preeklampsie ukončenie tehotnosti.

Dnes je „moderné“ zisťovať si informácie na internete, považujete to za prínos, resp. je to niekedy aj kontraproduktívne?
Pacientka, ktorá je informovaná o svojej diagnóze a prichádza za nami s jasnou predstavou o svojom zdravotnom stave, je pacientka, s ktorou prebieha komunikácia na partnerskej úrovni. Vzťah pacient-lekár nemá byť direktívny, ale partnerský. Rešpektujeme priania a autonómiu pacientky. Avšak, treba poznamenať, že pacient by mal byť svedomito poučený a oboznámený o najvhodnejšej diagnosticko-terapeutickej možnosti napriek tomu, čo si prečítal na internete. Preferuje sa vždy individuálny prístup „šitý na mieru“. Pretože úspechom je každá správne odliečená pacientka.

Ako ste zvládli situáciu počas uplynulých dvoch rokov pandémie čo to v systéme vašej práce znamenalo zmeniť?
Pribudlo nám naviac množstvo práce klinickej, ale aj administratívnej v spojitosti s pandémiou koronavírusu. Keďže naša nemocnica prijímala pacientky aj s koronavírusom, mali sme starosti aj v logistike, ako jednotlivé skupiny infikovaných a neinfikovaných pacientov oddeliť a liečiť v súlade s hygienickými nariadeniami. Pandémia obmedzila priamy kontakt so študentmi a možnosť prakticky im predstaviť prácu na Gynekologicko-pôrodníckej klinike, i keď sme sa aj v online priestore veľmi snažili poskytnúť im čo najviac informácií z klinickej praxe. Teraz sa opäť tešíme z ich prítomnosti priamo na klinike a kontaktu s pacientkami.

Vaše pracovisko spolupracuje aj s LF UPJŠ v Košiciach, čo to pre vás znamená?
Vzájomná spolupráca s LF UPJŠ prebieha v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, participácie na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní, prednáškovej a publikačnej činnosti. Časť zamestnancov Gynekologick-pôrodníckej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s. má trvalý pracovný pomer s Lekárskou fakultou UPJŠ na funkčných miestach docentov, odborných asistentov a asistentov. Venujeme sa výučbe klinického predmetu gynekológia a pôrodníctvo pre piaty a šiesty ročník všeobecného lekárstva tak v slovenskom, ako aj anglickom jazyku. Študenti u nás vykonávajú aj povinnú letnú prax. Na klinike pôsobia lekári – študenti externej formy doktorandského štúdia. Okrem toho skúšam štátnice slovenských i zahraničných študentov. Som školiteľom študentov doktorandského štúdia. Podľa našich skúseností majú mladí študenti medicíny len malý záujem o náš odbor, a preto sa im snažíme ich začlenením do každodenného pracovného procesu na klinike, využitím moderných výučbových pomôcok a zrozumiteľnou formou odovzdávania vedomostí, ukázať krásu a rozmanitosť nášho odboru.

Čo vás na vašej práci najviac teší? A aké sú vaše profesijné zámery do najbližšieho obdobia?
Najviac sa cítim doma na pôrodnej a operačnej sále. Ambulantná časť je pre mňa menej napĺňajúca, no napriek tomu ju považujem za veľmi dôležitú. V gynekológii a pôrodníctve sa zaoberám najmä materno-fetálnou medicínou, čo je špecializovaná komplexná starostlivosť o matku a plod a v rámci toho aj prenatálnej diagnostike. Okrem uvedeného sa venujem hlavne laparoskopickej gynekologickej chirurgii. Moja vedecko-výskumná činnosť sa už dlhodobo venuje chorobnosti spojenej s cisárskymi rezmi. Z výsledkov našej práce je zaujímavé, že sme medzi prvými publikovali o syndróme jazvy po cisárskom reze. V medicíne sa všetko veľmi rýchlo mení, modernizuje, a preto je nevyhnutné držať krok s najnovšími diagnosticko-liečebnými postupmi. Okrem toho sa budem snažiť pracovať na mojej alma mater LF UPJŠ a dosiahnuť inauguračné konanie.

jps

Lekárske noviny júl-august 2022/2022
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *