Nová éra v liečbe obezity

Obezita je chronické, progredujúce, relabujúce systémové metabolické ochorenie charakterizované zvýšenou akumuláciou tuku a jeho nedostatočnou mobilizáciou z tkanív, kde sa ukladá za fyziologických podmienok, so súčasným nárastom hmotnosti v dôsledku energetickej dysbalancie medzi príjmom a výdajom energie. Zdravotné riziko a skrátenie dĺžky života spôsobuje abnormálne a nadmerné ukladanie tuku.

Napriek posunu vo vnímaní obezity ako choroby, pacient s obezitou často neakceptuje komplexný prístup k liečbe. Zjednodušene, chudnutie vníma ako kompletne vlastnú zodpovednosť. Zmenu prístupu k pacientovi s obezitou prináša Edmontonská klasifikácia obezity EOSS (Edmonton obesity staging system), ktorá nie je selektívne zameraná iba na hmotnosť. EOSS, obvod pásu a/alebo pomer pás/výška predstavujú iný uhol pohľadu na obezitu ako chorobu. Diagnostika a klasifikácia podľa BMI často zvádza k nesprávnej fixácii odbornej aj laickej verejnosti na hmotnosť v kilogramoch. Samotná redukcia hmotnosti bez komplexného prístupu k liečbe vyčerpáva mentálnu kapacitu pacienta a spôsobuje „Syndróm „falošnej nádeje“, cyklus zlyhania, chybnej interpretácie a opätovnej snahy.

Komplexný prístup a úspešnú liečbu charakterizuje predovšetkým udržanie úbytku tuku, nie redukcia hmotnosti. Multidisciplinárna liečba pozostáva z dietoterapie, primeranej cielene ordinovanej pohybovej aktivity, zmeny životného štýlu a farmakoterapie a/alebo bariatrie. Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnými príčinami úmrtí v Európe aj na svete. Základnými zložkami kardiovaskulárneho zdravia sú pohybová aktivita, stravovací vzorec, absencia fajčenia, primeraná hmotnosť, optimálny lipoproteinogram, hodnota krvného tlaku, hladina glukózy a kvalita spánku.

Na celkovej mortalite sa okrem kardiovaskulárnych úmrtí podstatnou mierou podieľajú onkologické ochorenia. EPIC štúdia (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) v 10-tich európskych štátoch prospektívne skúmala vzťah medzi výživou a rakovinou. Zo vzorky 359 387 sledovaných bolo počas 9,7 ročného sledovania dokumentovaných 14 723 úmrtí. Porovnaním prediktívnej hodnoty indexu telesnej hmotnosti (BMI, z angl. body mass index), obvodu pása a pomeru pás/boky (WHR, z angl. Waist to hip ratio) na riziko úmrtia mal najlepšiu prediktívnu hodnotu obvod pása nasledovaný WHR a BMI.

Prístup „Povedzte mi svoj obvod pásu a ja Vám poviem, ako dlho budete žiť”, znamená novú éru v liečbe obezity. Centrálna obezita sa svojou prevalenciou zaradila medzi najčastejšie príčiny predčasnej smrti a predstavuje rizikový faktor nielen kardiovaskulárnych a onkologických chorôb. Je známych viac než 230 komorbidít príčinne spojených s obezitou. Metabolické riziko spojené so zvýšeným rizikom úmrtia predstavuje viscerálny tuk. Informáciu o množstve tuku a jeho rozložení môžeme získať kombináciou hodnotenia pomocou BMI, u detí percentilovými štandardmi a hodnotami antropometrických obvodov, prípadne hrúbkou kožných rias. Hodnotenie primeranej telesnej hmotnosti u detí založené iba na váhe a výške neodráža rozloženie tuku v organizme a práve množstvo a rozloženie tuku už v detskom organizme predstavuje jeden z najdôležitejších ukazovateľov zdravotného rizika.

Aj u detí je najviac rizikovým v súvislosti s patogenézou metabolického syndrómu viscerálny tuk. Antropometrické metódy sú pre vysokú informatívnu hodnotu, nenákladnosť, rýchlosť stanovenia a neinvazívnosť ideálne na stanovenie rizika nadváhy a obezity. Metabolické riziko centrálnej obezity popri obvode pása ešte presnejšie vyjadruje pomer obvodu pása k telesnej výške >0,5. Pomer pás/výška (WHtR) je pre svoju jednoduchosť a zrozumiteľnosť, tak ako obvod pása, široko využiteľný pri detekcii rizikovej viscerálnej obezity. Z hľadiska rizika celkovej mortality má pomer pás/výška medicínu dôkazov a dá sa použiť aj u detí a dospievajúcich.

Takže obezitu by sme nemali diagnostikovať a asi ani liečiť ako doteraz. Diétami podľa rôznych nemedicínskych „poradcov výživy“, diétami bez medicíny dôkazov, ktoré sú často odporúčané aj lekármi, diétami s medicínou dôkazov, ktoré nie sú indikované pri danom stupni obezity, neprimeranou pohybovou aktivitou, „tabletkami“, čajmi, doplnkami výživy, pseudoliekmi, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, nesprávne indikovaným bariatrickým výkonom. Do liečby obezity nepatrí ani sebaobviňovanie, prokrastinácia alebo „zázračné“ krátkodobé riešenia. Vedú ku stigmatizácii pacienta s obezitou, nie k účinnej liečbe.

Máme k dispozícii jednoduchú a presnú antropometrickú diagnostiku, ako aj platné štandardné diagnostické a terapeutické postupy. Máme medicínu dôkazov pre účinnú a bezpečnú farmakologickú liečbu. Okrem zmeny stravovacieho vzorca, primeranej pohybovej aktivity, netreba zabúdať ani na dôležitosť udržateľnosti dosiahnutej zmeny životného štýlu. Z psychologického hľadiska sa na zmenu životného štýlu najčastejšie využíva kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá má za cieľ eliminovať nevhodné stravovacie a pohybové návyky a naučiť pacienta s obezitou, ako nahradiť nevhodné myšlienky pozitívnym prístupom k novému životnému štýlu.

Pacienti s obezitou sa o zmenu svojho správania pokúšajú veľmi často neúspešne. Pacient sa obviňuje z nedostatku pevnej vôle, „lenivosti“, často sú za neúspechom aj nerealistické očakávania o vlastnej zmene. Cielene vedená správna komunikácia a edukácia pacienta aj odbornej verejnosti o zmene prístupu k obezite ako ku chorobe predstavuje novú éru v liečbe pacienta s obezitou.

MUDr. Ivan Majerčák
Medical group Košice s.r.o., Centrum pre liečbu obezity LF UPJŠ, Košice

Obrázok: Freepik

Lekárske noviny október 2022Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *