SLK k návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2023: Požadujeme navýšenie MINIMÁLNE o 700 mil. eur!

Slovenská lekárska komora dlhodobo upozorňuje na deficit zdrojov verejného zdravotného poistenia, vedúci k podfinancovaniu zdrojov potrebných na zabezpečenie prevádzky zdravotníckych zariadení. Na tlačovej konferencii dňa 24.11.2022 sme podrobne a názorne poukázali na dôsledky nedofinancovania zdravotníctva, ktoré vedú k zadlžovaniu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak v nemocničnom, ako aj v ambulantnom sektore. Tieto zložky vytvárajú jeden celok, problémy v jednom sektore vedú k domino efektu v druhom sektore, tak v personálnej, organizačnej, ako aj v ekonomickej sfére.

Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2023 je nedostatočný. Požadujeme jeho nárast vo výdavkoch na verejné zdravotné poistenie na úroveň minimálne 6 % HDP – teda minimálne na 7,143 mld. eur. Požadujeme navýšenie minimálne o 700 mil. eur oproti súčasnému návrhu.

Vláda SR v návrhu rozpočtu na rok 2023, okrem iného, limituje nárast výdavkov pre špecializovaný ambulantný sektor na úroveň 6 % oproti roku 2022. Táto suma absolútne nepostačuje na zabezpečenie nákladov na základnú prevádzku mnohých poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. V krátkodobom a výrazne v strednodobom období to vedie k ďalšiemu zatváraniu ambulancií špecialistov a nárastu celkovej a regionálnej nedostupnosti ambulancií. Následky pocíti pacient predovšetkým v dlhých čakacích dobách, v oneskorenej diagnostike a liečbe. Špecializované ambulancie pritom riešia prevažnú väčšinu zdravotných ťažkostí obyvateľstva bez potreby ich hospitalizácie. Bez nich by nemocnice zvýšený nápor pacientov nezvládli a efekt uvedeného by bol rovnaký – dlhé čakacie doby, oneskorená diagnóza a liečba, navyše negatívny ekonomický dopad v dôsledku nárastu hospitalizácií.

Zdravotnícke zariadenia sú financované prostredníctvom zmlúv medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami. Platby poisťovní ambulanciám za prácu lekárov a sestier sú výrazne podhodnotené a absolútne nezodpovedajú realite.

Najjednoduchším spôsobom, ako toto zvýšenie zabezpečiť, je zvýšenie platby štátu za ekonomicky neaktívnych občanov – tzv. poistencov štátu – viď aj infografika. Spôsoby finančného zabezpečenia nemocníc formou oddlžovania sú v ambulantnej sfére neaplikovateľné!

SLK podporuje každý návrh, nezávisle na navrhovateľoch, ktorý povedie k zvýšeniu platby za poistencov štátu a tým k zvýšeniu zdrojov v rozpočte pre zdravotníctvo. SLK za posledný rok žiadala navýšenie rozpočtu pre zdravotníctvo i cestou navýšenia platieb za poistencov štátu (teda nezamestnaných, invalidov, dôchodcov, deti, rodičov na materskej dovolenke) v desiatich tlačových vyhláseniach a na niekoľkých tlačových konferenciách.

V tejto súvislosti podporujeme aj aktuálny návrh zvýšiť sadzbu za tzv. poistencov štátu na 4,5 % z vymeriavacieho základu /čo je aktuálne cca 54 eur, na porovnanie štát t.č. platí cca 32 eur/ s ďalším navýšením na 5 % /cca 60 eur/. Na porovnanie, v Českej republike bude od 1.1.2023 zvýšená platba za poistenca štátu na úroveň cca 79 eur. Poukazujeme aj na vyjadrenia aktérov diskusnej relácie TA3 z 9.12.2022 vo večerných hodinách k tejto téme. Poukazujeme aj na spoločné vyhlásenie zdravotníckych organizácií k návrhu rozpočtu a otvorený list predsedovi NR SR zo dňa 14.11.2022. Nie je v našich možnostiach poukázať na celé množstvo ďalších podobných vyjadrení v médiách.

„SLK navrhuje čo najskôr zvýšiť platbu za poistenca štátu minimálne na úroveň, ktorú povinne odvádza živnostník /samostatne zárobkovo činná osoba- SZČO/ s jeho pravidelnou valorizáciou – v roku 2022 to bola suma 79 eur mesačne. To umožní získať zdroje na zabezpečenie reálnych platieb pre nemocnice aj ambulancie,“ hovorí prezident SLK MUDr. Pavel Oravec. V opačnom prípade sa budú nemocnice aj ambulancie ďalej zadlžovať, mnohé nemocnice budú ďalej chátrať a mnohé ambulancie naďalej živoriť alebo ukončovať svoju činnosť. Zdravotníci budú odchádzať do zahraničia a občania sa nebudú vedieť dostať ku adekvátnej zdravotnej starostlivosti.

V prípade, že nedôjde ku zvýšeniu rozpočtu pre zdravotníctvo, je férové, aby politici povedali občanom pravdu – že si budú musieť za zdravotnú starostlivosť priplácať z vlastného vrecka. Je otázne, či vôbec nájdu ambulanciu, ktorá ich aj v takom prípade bude môcť ošetriť.

Spolu s našimi pacientmi budeme pozorne sledovať, ako poslanci NR SR naprieč celým politickým spektrom zabezpečia potrebné podmienky na zdravotnícke služby pre občanov Slovenskej republiky.

Zdroj, foto: Slovenská lekárska komora, 12.12.2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *