Chronická obštrukčná choroba pľúc

Od roku 2002 si pravidelne v druhej polovici novembra pripomíname Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Týmto ochorením celosvetovo trpí viac ako 64 miliónov ľudí, takmer tri milióny ľudí mu ročne podľahne a kým v súčasnosti sa považuje za piatu najčastejšiu príčinu úmrtia na svete, WHO predpokladá, že vzhľadom na zvyšujúci sa počet pacientov s týmto ochorením sa v roku 2030 stane CHOCHP treťou najčastejšou príčinou úmrtia.

Prevalencia predstavuje 5 až 30 percent dospelých vo veku viac ako 40 rokov. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo u nás v roku 2008 registrovaných okolo 86 tisíc pacientov s CHOCHP s rôznymi formami od ľahších až po veľmi ťažké prípady, pričom dlhodobo je najvyšší počet pacientov sledovaných v Prešovskom kraji. Trend výskytu ochorenia mal aj u nás v nasledujúcich rokoch mierne stúpajúcu krivku a potom pokles; v roku 2010 bolo dispenzarizovaných pacientov 91 tisíc, no v roku 2015 ich bolo už o osem tisíc menej a o dva roky neskôr okolo 80 tisíc.

Definícia a diagnostika CHOCHP
Chronická obštrukčná choroba pľúc je život ohrozujúce ochorenie, charakterizované pretrvávajúcimi respiračnými príznakmi a obmedzením prietoku vzduchu (obštrukciou) v dôsledku abnormalít dýchacích ciest a pľúcnych mechúrikov, ktoré sú zvyčajne spôsobené významnou expozíciou škodlivými časticami alebo plynom s podielom faktorov hostiteľa pri rozvoji ochorenia. Toto ochorenie sa často vyskytuje v profesiách, kde je človek vystavený cementovému prachu, sírovodíku, smogu. Prejavuje sa chronickým kašľom, často s produkciou hlienov, dýchavičnosťou a častejšími infekciami dýchacích orgánov. Aj keď je ochorenie nevyliečiteľné, môže byť dobre liečiteľné a skorá diagnostika predchádza ďalším pridruženým komplikáciám, keďže škody, ktoré vznikli na dýchacích cestách, sa už zvrátiť nedajú.

Ochorenie je veľkým celosvetovým zdravotným, ekonomickým aj sociálnym problémom. Je zákerné v tom, že sa začína veľmi nenápadne a často sa prejaví v štádiu, keď sú pľúcne funkcie už veľmi obmedzené. Mnohí ľudia však ani netušia, že by týmto ochorením mohli trpieť, keďže príznaky sa rozvíjajú pomaly a mnohí akceptujú chronický kašeľ či dýchavičnosť ako bežnú súčasť starnutia či ako dôsledok fajčenia. Vyšetrenie na CHOCHP zahŕňa detailné posúdenie anamnézy, fyzikálne vyšetrenie, spirometriu, rtg. snímok hrudníka a stanovenie adekvátnej liečby. V súčasnosti máme dostatok kvalitných a účinných liekov, ktoré pacientom prinášajú úľavu od príznakov a bránia rozvinutiu ochorenia.

Aj martinské pracovisko lieči pacientov s CHOCHP
Klinika pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej LF Univerzity Komenského v Martine je pracovisko, ktoré sa zaoberá diagnostikou a liečbou celého spektra ochorení pľúc. Vzdeláva študentov medicíny, pripravuje odborníkov špecialistov v odbore pneumológia a ftizeológia. Zároveň sa venuje vede a výskumu vo svojom odbore. Ročne v nekovidových časoch odhospitalizuje viac ako 1 500 pacientov a na jej ambulanciách vybaví viac ako 18 000 pacientov. Patrí medzi tri univerzitné pracoviská v SR a je jediným pracoviskom svojho druhu v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je vyhľadávané pacientmi z celého Slovenska. Počas COVID pandémie patrila medzi kľúčové reprofilizované pracoviská Univerzitnej nemocnice Martin, na tomto pracovisku bolo hospitalizovaných viac ako 800 pacientov s ochorením COVID-19.

MUDr. Ivan Kocan pri svojom pacientovi.

V súčasnosti sa naplno venuje pacientom s pľúcnymi ochoreniami, ktorým poskytuje zdravotnú starostlivosť na 42 štandardných lôžkach a 4 lôžkach jednotky intenzívnej starostlivosti. V ambulantnej starostlivosti poskytuje svoje služby v 2 pľúcnych ambulanciách, imunoalergologickej ambulancii, pneumoonkologickej ambulancii, ambulancii pre spánkové poruchy dýchania, ambulancii pre ochorenia pľúcneho interstícia, na pracovisku funkčnej diagnostiky, na bronchoskopickom pracovisku a v spánkovom laboratóriu. Niektoré špecializované ambulancie patria k národným centrám, menovaným MZ SR, a sústreďujú sa v nich pacienti z celého Slovenska. V súčasnosti klinika disponuje vybavením a erudíciou na poskytovanie špičkovej zdravotnej starostlivosti v odbore pneumológia a ftizeológia. Z unikátneho vybavenia musíme spomenúť, že ako jediné pracovisko v SR disponujeme možnosťou radiálnej endobronchiálnej ultrasonografie na diagnostiku periférnych nádorov pľúc.

„Pokiaľ ide o chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, typickým pacientom je dlhoročný fajčiar, aktívny, ale aj pasívny, ktorý má dlhodobý kašeľ a postupne sa zhoršujúcu dušnosť. Dušnosť môže prichádzať veľmi pozvoľna a pacient bez toho, aby si to uvedomil jej prispôsobuje svoj životný štýl, chodí pomalšie, redukuje svoje fyzické aktivity. Svoju nevýkonnosť môže pripisovať iným ochoreniam alebo veku. Dôležitá je identifikácia takéhoto pacienta a vykonanie spirometrického vyšetrenia s potvrdením obštrukčnej ventilačnej poruchy a pneumologickým vyšetrením,“ približuje zástupca prednostu kliniky MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA.

Z hľadiska liečby sú dnes odporúčané dva ciele: redukcia symptómov – zlepšenie kvality života (úľava od dušnosti, zlepšenie tolerancie fyzickej záťaže) a redukcia budúceho rizika – zníženie výskytu exacerbácií (epizódy zhoršenia dýchania) a zníženie mortality.

„Liečbu si môžeme rozdeliť na nefarmakologickú a farmakologickú. Kľúčové v nefarmakologickej liečbe sú zanechanie fajčenia, vakcinácia proti pneumokokom, influenze a COVIDu. Nosenie rúška alebo respirátora v čase vyššieho výskytu respiračných infekcií sa osvedčilo ako dobrý spôsob zníženia rizika infekčných exacerbácií CHOCHP. Ďalšou doplnkovou liečbou je pľúcna rehabilitácia.

Základná farmakologická liečba je inhalačnými preparátmi obsahujúcimi bronchodilatans. Pri ľahkých formách v úvode liečby to môže byť krátko účinkujúci preparát zo skupiny anticholinergík alebo beta2mimetík. Na dlhodobú liečbu sa používajú dlhoúčinkujúce preparáty zo skupiny antagonistov muskarínových receptorov a beta2mimetík. V súčasnosti sa v klinickej praxi úspešne používajú aj kombinované preparáty obsahujúce obidve účinné látky v jednom inhalačnom systéme v dávkovaní 1x alebo 2x denne. Časť pacientov profituje aj z podávania inhalačných kortikoidov, ktoré však nemôžu byť podávané bez bronchodilatancií. Posledné obdobie máme pre ťažkých pacientov k dispozícii kombináciu všetkých troch liečiv, teda dlhodobé anticholinergikum, dlhodobé beta2mimetikum a inhalačný kortikosteroid v jednom inhalačnom systéme. Takáto trojkombinácia v jednom inhalačnom systéme vie zjednodušiť užívanie liečby pacientovi. Vyššie popísaná liečba (monoterapia, duálna terapia alebo trojitá liečba) v závislosti od stupňa závažnosti ochorenia CHOCHP dosahuje v rozličnej miere oba vyššie popísané ciele,“ vysvetľuje MUDr. Kocan.

Za určitých okolností, pokiaľ táto liečba pri dobrej compliance pacienta nestačí, ju možno ďalej eskalovať podľa určitého fenotypu pacienta. Veľmi dôležitá je správna inhalačná technika pacienta, dobre vybraný inhalačný systém adekvátny mentálnym schopnostiam pacienta a jeho schopnosti vyvinúť dostatočné inspiračné úsilie, ako aj jeho schopnosti koordinácie s aktiváciou inhalátora. Pri pokročilejšom
ochorení a rozvinutí respiračnej insuficiencie možno pacientovi poskytnúť domácu kyslíkovú liečbu a v prípade potreby až domácu neinvazívnu pľúcnu ventiláciu.

„V našich ambulanciách bežne diagnostikujeme a liečime chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, v prípade zhoršenia zdravotného stavu pri exacerbácii CHOCHP pacienta hospitalizujeme, kedy zintenzívňujeme bronchodilatačnú liečbu, podávame systémové kortikosteroidy (dlhodobá liečba systémovými kortikosteroidmi u pacientov s CHOCHP nie je odporúčaná), v prípade akútnej respiračnej insuficiencie indikujeme oxygenoterapiu, prípadne neinvazívnu pľúcnu ventiláciu. V terminálnych štádiách ochorenia diskutujeme s pacientom strop liečby jeho ochorenia,“ pokračuje MUDr. Kocan.

Chronická obštrukčná choroba pľúc je heterogénne ochorenie s viacerými fenotypmi, s podobnou symptomatológiou s určitými ochoreniami, ako je napríklad srdcové zlyhávanie, preto je nesmierne dôležité v rámci diferenciálnej diagnostiky na toto ochorenie myslieť a prípadne ho vylúčiť. Bližšie aktuálne informácie o tomto ochorení vydáva každoročne globálna iniciatíva pre obštrukčnú chorobu pľúc vo svojich odporúčaniach s názvom GOLD, ktoré sú dostupné na https://goldcopd.org alebo bližšie rozobraté špecifiká liečby a navrhované postupy liečby v regióne centrálnej a východnej Európy v publikácii od kolektívu autorov pod vedením profesora Valipura s názvom Recommendations for COPD management in Central and Eastern Europe, publikovanom v tomto roku v Expert Review of Respiratory Medicine a ktorého preklad v slovenskom jazyku vyjde v nasledujúcom čísle časopisu Respiro.

Mýty o CHOCHP – liečba zmysel má
S ochorením sa spája viacero mýtov, ktoré sa nie celkom zakladajú na pravde. Pre riziko CHOCHP musíte byť fajčiar. Aj keď je pravdou, že približne tri štvrtiny ľudí s týmto ochorením sú súčasní alebo bývalí fajčiari, nie je to jediná príčina ochorenia. Keď už máte diagnózu, nemá zmysel prestať fajčiť. Štúdie ukázali, že aktívni fajčiari s týmto ochorením prestanú fajčiť, dôjde u nich k spomaleniu progresie ochorenia, skoncovať s fajčením teda význam má.

CHOCHP postihuje iba pľúca. Ochorenie môže mať účinky na celé telo; ak je nízka hladina kyslíka v krvi, telo musí pracovať viac, pre srdce je ťažšie posielať krv cez pľúca do organizmu a tým sa zvyšuje systémový tlak, čo môže zvýšiť riziko srdcových chorôb.

Ak máte CHOCHP, nemôžete cvičiť. Naopak, cvičenie je dôležité pre udržanie dobrej kvality života pri tejto diagnóze. Pokiaľ sa človek nehýbe, stráca svalovú hmotu a výdrž, dýchavica sa zhorší. Preto sa odporúča nájsť pomoc v pľúcnej rehabilitácii; odborník naučí, ako správne dýchať, ako uvoľniť hlien z dýchacích ciest, kardio a posilňovacie cvičenia pomôžu zvýšiť pocit kondície.

Neexistuje skutočne účinná liečba CHOCHP. Aj keď ide o ireverzibilné ochorenie, liečba môže výrazne zlepšiť kvalitu života. Účinné sú bronchodilatanciá, veľmi nápomocný je pľúcny rehabilitačný program, kombinujúci vzdelávanie, podporu a cvičenie, ktoré pomôžu organizmu fungovať počas celého dňa. Existuje viacero spôsobov liečby, ktoré chorému môžu významne pomôcť a priaznivo ovplyvniť fyzické, ale i duševné zdravie.

jps

Lekárske noviny november 2022Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *