Aký bol rok 2022 v nemocniciach spišského klastra?

Covid, rekonštrukcie, nové ambulancie, ocenenia, úspechy, spolupráca a hlavne personálna stabilizácia po predchádzajúcich krízových obdobiach

Nemocnice spišského klastra, Nemocnica AGEL Levoča a. s., Nemocnica AGEL Krompachy s. r. o. a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., člen skupiny AGEL, si v roku 2022 prešli okrem obdobia Covidu rôznymi zmenami, rekonštrukciami priestorov, úspechmi a hlavne obdobím personálnej stabilizácie. V zdravotníctve je potrebné permanentne venovať pozornosť dvom oblastiam. Jednak vylepšovaniu zdravotnej starostlivosti o pacientov, ako aj vytváraniu vhodných podmienok pre prácu zamestnancov a ich stabilizácia. Tieto tri nemocnice zamestnávajú viac ako 1200 zamestnancov a poskytujú zdravotnú starostlivosť na cca 600 lôžkach a v desiatkach ambulanciách. O tom, aký bol rok v týchto nemocniciach hovorí riaditeľ všetkých troch nemocníc spišského klastra, Ing. František Lešundák.

Nemocnica AGEL Levoča

Problémy s personálom
Aj minulý rok levočská nemocnica, tak ako všetky nemocnice počas covidu, riešila problémy s výpadkom personálu spôsobeným ochorením covid-19. „V prvých štyroch mesiacoch, keď covid vrcholil, museli byť obmedzené prevádzky ostatných oddelení a navzájom sme si všetci pomáhali zvládnuť danú situáciu. Problém bol ešte väčšmi umocnený odchodom niektorých zamestnancov z OIAM. Problémy boli úspešne vyriešené a v súčasnom období je možné konštatovať, že personál v nemocnici je plne stabilizovaný,“ hovorí Ing. František Lešundák.

Do nemocnice nastúpilo v roku 2022 desať absolventov. Mladí nádejní odborníci pracujú na internom, neurologickom a psychiatrickom oddelení, a taktiež na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Vzhľadom na spoločenskú situáciu na Ukrajine, ako aj na základe našej potreby, sme prijali viacero kolegov zdravotníkov ukrajinského pôvodu. V súčasností pracujú napríklad na internom oddelení, neurológii, OAIM a oddelení balneológie a liečebnej rehabilitácie,“ doplňuje riaditeľ Lešundák.

Rekonštrukcie   
„Napriek problémom uvádzaným vyššie, sme začiatkom roku ukončili dlho očakávanú rekonštrukcie lôžkovej časti interného oddelenia na prvom poschodí a kompletne sme obnovili priestory JIS. Rovnako bola začiatkom roka zahájená rekonštrukcia bývalého urologického pavilónu. Do budovy bude presťahované chirurgické oddelenie a urologická časť s jednodennou zdravotnou starostlivosťou, s využitím zdieľaného lôžkového fondu a adekvátnym vybavením. Týmto budeme môcť poskytnúť pacientom nadštandardné podmienky v jednolôžkových izbách“, informuje riaditeľ nemocníc spišského klastra, Ing. František Lešundák.

Novootvorené ambulancie
Vo februári 2022 bola spustená ambulancia klinickej psychológie, ktorou levočská nemocnica rozšírila pôsobisko ponúkaných odborných služieb a poskytovaných výkonov aj v odbore psychológie. Výhodou novej ambulancie je aj to, že pacienti, ktorí začali individuálnu psychoterapiu počas hospitalizácie na psychiatrickom oddelení, môžu vo svojej liečbe plynule pokračovať v ambulancii s tým istým psychológom. „Vedenie nemocníc siete AGEL na východnom Slovensku spolupracuje veľmi efektívne, čoho dôkazom je aj to, že sme v závere roka 2022 otvorili ortopedickú ambulanciu. Vďaka nej sme tak od 10. novembra 2022 v spolupráci so špičkovými odborníkmi z Nemocnice AGEL Košice-Šaca zvýšili spektrum a kvalitu poskytovaných služieb v našom regióne v rámci zdravotnej starostlivosti v tejto oblasti. Vyriešili sme základný problém poskytovania zdravotnej starostlivosti v regiónoch, lekár prichádza za pacientom z centra do regiónu,“ hovorí riaditeľ o novootvorených ambulanciách levočskej nemocnice v uplynulom roku.

Ocenenia a úspechy
„Je potrebné zvýrazniť úspech neurologického oddelenia, ktoré opäť získalo pod vedením primára MUDr. Ladislava Gurčíka, PhD. najvyššie diamantové ocenenie ESO ANGELS AWARDS 2021. Toto ocenenie je udeľované za vysokokvalitnú liečbu a manažment pacientov v cievnou mozgovou príhodou. Skvelý tím, ktorý je na tomto oddelení vybudovaný preukazuje vynikajúce výsledky svetovej úrovne. Tímu neurologického oddelenia, od vedenia až po všetkých ostatných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na procese starostlivosti o pacientov, patrí obrovská vďaka a obdiv,“ reaguje Ing. František Lešundák.

Minuloročný koniec augusta priniesol v rámci slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Levoča aj Ceny mesta Levoča. Nemocnica sa tak môže pochváliť hneď dvomi oceneniami, ktorú získal kolektív interného oddelenia a tiež primár transfúziologického oddelenia MUDr. Rastislav Osif.

Mimovládna nezisková organizácia INEKO hodnotila koncom roka zdravotnícke zariadenia už ôsmykrát. Levočská nemocnica postupuje v rebríčku z roka na rok postupuje vyššie (r. 2019 – 20. miesto, r. 2020 – 15. miesto, r. 2021 – 10. miesto). Za rok 2022  sa pri hodnotení 32 zdravotníckych zariadení v kategórii všeobecných nemocníc umiestnila levočská nemocnica už na 8. mieste. Hodnotiacimi kategóriami a ukazovateľmi boli kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačné skúsenosti lekárov, náročnosť diagnóz, spokojnosť pacientov, hospodárenie a transparentnosť.

Nemocnica AGEL Krompachy

Covid, obmedzenia poskytovanie zdravotnej starostlivosti a výpadok personálu
Krompašská nemocnica sa vo februári minulého roka taktiež pasovala s výpadkom personálu. V tejto oblasti je to vzhľadom na motiváciu pre zamestnancov v tomto regióne zložitejšie. „Obdobie covidu tu bolo o to náročnejšie, že na to nemocnica nebola úplne pripravená. Vzhľadom na epidemiologické pomery, bolo covidové oddelenie situované na chirurgickom oddelení. Interné oddelenie nemalo osobitnú covid ambulanciu, neexistoval centrálny rozvod kyslíka a pod. Všetky problémy boli v priebehu roka vyriešené. Hovoríme najmä o inštalácii centrálneho systému zásobovania kyslíkom, čím sa odstránila náročná manipulácia s kovovými fľašami. Interné oddelenie bolo presťahované do bývalého pavilónu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a vytvorilo tak nielen covidovú ambulanciu, ale aj covidové oddelenie a ďalších 7 posteľových izieb so sociálnym zariadením. V dôsledku týchto zmien môže chirurgické oddelenia trvalo pracovať bez obmedzenia. Toto považujem za úplne zásadnú zmenu vo fungovaní nemocnice,“ hovorí o prevádzkových zmenách riaditeľ nemocnice.

Nové gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Začiatkom minulého roka, v mesiaci február, sa úspešne ukončila rekonštrukcia päťpodlažného gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu, ktorý bol presťahovaný do nových a plne zrekonštruovaných priestorov. „Štvrtého marca sme za prítomnosti ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského toto oddelenie slávnostne otvorili. Mám za to, že ide o jedno z najmodernejších gynekologicko-pôrodníckych oddelení na Slovensku a sme nesmierne radi, že k nám chodia mamičky z celého Slovenska. Na tomto oddelení sa preferuje individuálny prístup k pacientke-rodičke. Napriek mesačnej prevádzkovej prestávke bol počet pôrodov v roku 2022 vyšší ako v roku 2021,“ informuje riaditeľ nemocníc spišského klastra Ing. František Lešundák.

ODCH, ambulancia a kolegovia
Ukončenie nového objektu pre GPO a jeho presťahovanie, následné presťahovanie interného oddelenia a uvoľnenie jeho doterajších priestorov nemocnica využila na zriadenie úplne nového oddelenia dlhodobo chorých. „Ide o novú kapacitu dlho očakávaného a žiadaného oddelenia, ako obyvateľmi regiónu, tak aj oddeleniami nemocnice. Nákladom viac ako 90 tisíc eur vznikla ošetrovateľská jednotka s 20 lôžkami v prevažne 2 posteľových izbách s kompletne novým vybavením.

Za zmienku stojí aj neurologická ambulancia, ktorá je v prevádzke už viac ako rok. Za toto obdobie v nej bolo viac ako 1000 návštev pacientov. Bola spustená ešte v roku 2021 za účelom zlepšovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rozširovania možností špecializovaných vyšetrení. V záverečných mesiacoch roka 2022 bola už ambulancia zazmluvnená všetkými zdravotnými poisťovňami,“ hovorí Ing. Lešundák.

Personál
Zaistiť personál v danom regióne nie je najjednoduchšia úloha. „Aj napriek snahe sa nám nedarí presvedčiť absolventov univerzít na prácu v danom regióne. Tu musíme pracovať individuálne, hlavne v profesiách lekárov. Ako veľký úspech vidím personálne zaistenie nového ODCH, kde bolo prijatých viac ako 20 zamestnancov. Aj tu, ako aj na iných oddeleniach nemocnice nám pomohli lekári z Ukrajiny.

Krompašská nemocnica prijala veľa kolegov ukrajinského pôvodu, ktorých zastúpenie je na skoro všetkých oddeleniach. Najviac na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, chirurgii, pediatrii, ODCH. Bez týchto kolegov so neviem predstaviť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v krompašskej nemocnici,“ uvádza riaditeľ nemocnice informácie o personálnej otázke.

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL

Covid a výpadok personálu
Aj kežmarská nemocnica sa začiatkom roka pasovala s výpadkom personálu. Sila variantu omikron ochorenia covid-19 sa podpísala na dočasnom personálnom zlúčení niektorých oddelení. V nemocnici muselo byť vytvorené oddelenie covid na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti, čím sa čiastočne obmedzila jeho prevádzka. „Covid silne obmedzil poskytovanie zdravotnej starostlivosti na oddelení dlhodobo chorých, ktoré muselo byť celé oddelenie na niekoľko mesiacov transformované ako covidové. Okrem tohoto problému museli byť riešené problémy nedostatku personálu na GPO a pediatrii. Oproti predchádzajúcemu roku sme silne stabilizovali personál na oboch oddeleniach. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie pracuje štandardne, vrátili sa renomovaní externí spolupracovníci a v roku 2022 sme zaregistrovali 880 pôrodov, pri ktorých sa narodilo 890 novorodencov. Detské oddelenie bolo posilnené skúsenými lekármi a štyrmi absolventami, čo dáva dobrú perspektívu pre budúcnosť,“ hovorí o personálnej stabilizácii riaditeľ nemocnice.

Chirurgia
Nemocnica posilnila aj v odbore chirurgia. „Príchodom nového primára sme na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti rozšírili ponuku ponúkaných operačných zákrokov. Nemocnica pracuje na operačných výkonoch podľa medicíny založenej na dôkazoch a aktuálnych odporúčaniach odborných spoločností. Neustále má snahu v operatíve napredovať a  sleduje rôzne novodobé a efektívne trendy. V danej oblasti je dobrá spolupráca aj s externými odborníkmi z regiónu Kežmarok,“ informuje riaditeľ.

Kežmarské lekárske dni
„Konferencia zdravotníkov má dlhoročnú tradíciu. XXIV. Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Alexandra sa konali v Starej Lesnej v kongresovom centra hotela Academia. Množstvo zdravotníkov z celého Slovenska a okolitých krajín umocnilo atmosféru podujatia, ktorého cieľom je nepretržité vzdelávanie zdravotníkov a výmena ich skúseností z praxe,“ hovorí riaditeľ kežmarskej nemocnice. V tomto 24. ročníku sme prvýkrát uviedli aj panelovú diskusiu s tematikou práva v zdravotníctve, ktorej súčasťou boli kvalifikovaní odborníci a právnici z tejto oblasti zo Slovenska aj Česka. Novinkou XXIV. Kežmarských lekárskych dní Dr. Vojtecha Alexandra bola možnosť zúčastniť sa na konferencii v online priestore.

Rehabilitácia a lekáreň
Oddelenie dlhodobo chorých má od minulého roka k dispozícii tím rehabilitačných pracovníkov pod vedením atestovanej lekárky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Jany Galkovej. Oddelenie má aj masérsku a rehabilitačnú miestnosť s potrebným materiálno-technickým vybavením. Okrem poskytovania rehabilitácie v týchto miestnostiach je starostlivosť poskytovaná aj pri lôžku pacienta. Zdravotníci sa tešia z pokrokov, ktoré pacienti vďaka rehabilitácii preukazujú.

„V závere minulého roka sme spustili do prevádzky aj lekáreň v nových priestoroch. Nachádza sa v  priestoroch nového Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré je situované v bezprostrednej blízkosti nemocnice. Je to výhodou predovšetkým pre našich pacientov, ktorí majú dostupné lieky bezprostredne po vyšetrení v našej nemocnici,“ informuje riaditeľ kežmarskej nemocnice Ing. František Lešundák.

„Na záver je potrebné podotknúť, že každá nemocnica je živý organizmus, ktorá by bez žiadnej zo svojich zložiek nemohla existovať. Som nesmierne hrdý a vďačný všetkým svojim kolegom, ktorí odvádzajú neuveriteľne kvalitnú prácu. Za posledné obdobie vnímam aj praktické a kvalitné využívanie synergických efektov jednotlivých nemocníc, ktorých kolegovia si navzájom pomáhajú či si pri rôznych stretnutiach vymieňajú skúsenosti a vo svojich odboroch napredujú. Zdanlivo vzdialené nemocnice sú si veľmi blízke a my sa to v prospech všetkých snažíme využiť čo najefektívnejšie. Všetkým srdečne ďakujem za prácu odvedenú v minulom roku. Nie vždy to bolo jednoduché a mnohí často siahali na okraj svojich síl a možností. V roku 2023 sa budeme opäť snažiť skvalitňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti, aby sme našich pacientom ponúkli profesionálny prístup v príjemnom prostredí,“ dodáva riaditeľ nemocníc spišského klastra, Ing. František Lešundák.

Zdroj, foto: AGEL, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *