Rozvoj prevencie v školách a v školských zariadeniach

V Lekárskych novinách (LN 1–2/2022) sme informovali o odporúčaniach Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov na zlepšenie duševného a fyzického zdravia budúcich generácií. S potešením oznamujeme, že 15. novembra 2022 nadobudol účinnosť štandardný preventívny postup Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky s názvom „Odporúčaný preventívny postup pre výkon prevencie v školách a školských zariadeniach“, ktorý iniciovala Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, a ktorého hlavnými autormi a spoluautormi sú nielen odborníci z uvedenej komory, ale aj Slovenskej komory zubných lekárov, Slovenskej lekárnickej komory, Asociácie klinických psychológov, Slovenskej nadácie srdca pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti, hlavná odborníčka MZ SR pre odbor logopédia a kolegovia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Odporúčaný postup upravuje základné východiská pre výkon zdravotnej výchovy a osvety v školách a školských zariadeniach prostredníctvom tam zamestnaných školských zdravotníkov. Ďalej prioritné oblasti, ktorých by sa mala nefarmakologická populačná prevencia a individuálne, skupinové a hromadné poradenstvo ako súčasť poskytovania preventívnej zdravotnej starostlivosti týkať (zdravá výživa, zdravý pohyb, prevencia nadužívania liekov, pitný režim, témy spadajúce do oblasti duševného zdravia a neurodegeneratívnych ochorení, atď.), akými formami a akými metódami má byť zabezpečená, v spolupráci s akými odporúčanými subjektami by mala byť táto prevencia realizovaná, v akej odporúčanej frekvencii atď. na úspešné naštartovanie potrebných systémových zmien s predpokladaným pozitívnym podporným dopadom na zdravie detí a mladistvých v materských, základných a stredných školách.

Na základe pilotného projektu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky hradeného z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je podľa oficiálnych dát od 1. septembra 2022 v školách a školských zariadeniach po celom Slovensku zamestnaných 92 školských zdravotníkov, ktorými sú prevažne sestry.*

Súčasťou práce týchto školských zdravotníkov by na základe uvedeného odporúčaného preventívneho postupu mala byť najmä realizácia odporúčaných populačných skríningov; spolupráca s rodičmi, pedagogickými a odbornými zamestnancami školy alebo školského zariadenia, zdravotníckymi pracovníkmi mimo prostredia školy alebo školského zariadenia v záujme rozvoja populačnej prevencie v prostredí školy, koordinácia aktivít ochrany a podpory zdravia v mieste výkonu práce, organizácia preventívnych výchovno-vzdelávacích programov na rozvoj zdravotnej gramotnosti detí a mladistvých
v odporúčanom tematickom zameraní, poskytovanie individuálneho, skupinového a hromadného poradenstva na ochranu a podporu zdravia, sledovanie a priebežné vyhodnocovanie vývoja lokálnych (vyskytujúcich sa v prostredí školy alebo školského zariadenia) epidemiologických dát najmä vo vzťahu k riziku výskytu chronických neinfekčných ochorení, úprava prostredia školy a školského zariadenia v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia a prijímanie a vyhodnocovanie efektivity realizovaných opatrení uskutočnených v prostredí školy alebo školského zariadenia na celkovú podporu zdravia. Plné znenie uvedeného odporúčaného preventívneho postupu, ktoré je uverejnené aj na www.standardnepostupy.sk tvorí samostatnú prílohou tohto vydania.

V záujme implementácie uvedeného odporúčaného preventívneho štandardu do praxe sa tiež Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov podarilo iniciovať usporiadanie série 3 webinárov určených pre školských zdravotníkov aktuálne pôsobiacich na školách a školských zariadeniach. Organizácie sa ujali zamestnanci Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (pôvodne Štátny pedagogický ústav), do ktorého procesnej pôsobnosti patrí zabezpečovanie vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zamestnaných v školstve pod vedením riaditeľky odboru RNDr. Márie Rychnavskej. NIVAM ako hlavný organizátor v spolupráci so SKIZP ako hlavným spoluorganizátorom spoločne zabezpečili vystúpenie celkovo 12 lektorov z rôznych oblastí, ktorí školským zdravotníkom pôsobiacim v školách a školských zariadeniach spoločne odprezentovali výsledky najnovších vedeckých výskumov, medzinárodných odporúčaní a dohôd pre oblasť rozvoja zdravia, aby sa pri rozvoji prevencie na školách mohli opierať skutočne o úplne najnovšie a overené poznanie, ako aj možnosti spolupráce školských zdravotníkov so zdravotníckymi pracovníkmi pôsobiacimi v rôznych oblastiach.

Prof. MUDr. Markovská, CSc. ktorá vystúpila s prezentáciou Ústne zdravie a jeho význam pre zdravie človeka prisľúbila zoznam kontaktov na príslušných zubných lekárov zapojených do projektu ústneho zdravia Slovenskej komory zubných lekárov, s ktorými môžu školskí zdravotníci nadviazať spoluprácu pre rozvoj prevencie v danej téme na školách. Podobne na prvom webinári, ktorý sa konal 15. novembra 2022, odprezentovali prezident Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Sukeľ tému Možnosti spolupráce školského zdravotníka so Slovenskou lekárnickou komorou a MUDr. Kollárová z odboru podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach odprezentovala tému Možnosti spolupráce školských zdravotníkov s odbormi podpory zdravia regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Druhý webinár, ktorý sa konal 22. novembra 2022, bol tematicky zameraný na aktuálne zvýraznenú problematiku post-COVID-19 prevencie, pri ktorej ide najmä o nadväzujúcu prevenciu výskytu epidémie duševných ochorení, ako aj poučeniam v súvislosti so správnou laboratórnou praxou v prostredí školy alebo školského zariadenia v prípade potreby opakovania prevencie obdobných infekčných ochorení. Prezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov RNDr. Trechová, MPH vystúpila s prezentáciou na tému Spolupráca školského zdravotníka s medicínskymi laboratóriami, doc. PhDr. Šlepecký, CSc. z Asociácie klinických psychológov SR s prednáškou na tému Spolupráca školského zdravotníka s klinickými psychológmi v prevencii civilizačných a duševných ochorení, prof. PhDr. Horňáková, PhD. z Katedry liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave odprezentovala tému Spolupráca školského zdravotníka s liečebnými pedagógmi a prezidentka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce Mgr. Mažárová predniesla prednášku Potenciál sociálnej práce v školskom prostredí, ktorú vypracovala v spolupráci s kolegyňou Mgr. Gymerskou.

Na treťom a zatiaľ poslednom webinári, ktorý sa konal ešte pred vianočnými sviatkami 5. decembra 2022, sa mohli školskí zdravotníci oboznámiť s Poskytovaním prvej pomoci v prostredí školy vďaka prezentácii doc. MUDr. Dobiáša, CSc. zo Slovenského Červeného kríža, Prevenciou obezity vďaka prezentácii MUDr. Majerčáka z organizácie Medical Group v Košiciach a Komunikácia s dieťaťom a rodinou pri onkologickom ochorení vďaka prezentácii Mgr. Budáčovej z Ligy proti rakovine. Operatívne bola na základe požiadaviek účastníkov predchádzajúceho webinára vytvorená a v spolupráci s advokátom JUDr. Hudákom odprezentovaná prednáška PhDr. Kotrbovej Vybrané témy zdravotníckeho práva pre školských zdravotníkov, ktorá mala upriamiť ich pozornosť na dôležitosť a význam poučenia, ktoré má predchádzať informovanému súhlasu, má sa vykonávať osobne a individuálne pri dodržaní zákonom definovaných podmienok vrátane zápisu v príslušnej zdravotnej dokumentácii vedenej v prostredí školy a ďalšie dôležité súvislosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v prostredí školy, ktoré nie je zdravotníckym zariadením, ale aj tak je v ňom potrebné dodržiavať všetky potrebné predpisy na ochranu dotknutých osôb z hľadiska ich ochrany a podpory zdravia, dodržiavania etických princípov a mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a podobne.

Zhodou vzácnych okolností sa tak v synergickom efekte dvoch národných projektov

a) projektu pilotného overovania pracovnej pozície školského zdravotníka v školách a školských zariadeniach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Zdravotnícky pracovník v materskej, základnej a strednej škole“ (kód ITMS),

b) projektu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky „Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie“ (kód ITMS 312041R239) financovaných z prostriedkov Európskej únie a

c) s podporou príslušných právnych predpisov, ktoré umožňujú pôsobenie zdravotníckeho pracovníka priamo v prostredí škôl a školských zariadení (ide najmä o zákon č. 2/2022 Z. z., ktorým sa menil zákon o pedagogických a iných odborných zamestnancoch v školstve), začala rozvíjať nadrezortná spolupráca rezortu zdravotníctva a rezortu školstva v oblasti posilnenia zdravotnej výchovy a osvety v prostredí škôl a školských zariadení.

Účastníci okrem citovaných prezentácií, ku ktorým sa počas výkonu svojej praxe môžu kedykoľvek vrátiť, vrátane ich on-line záznamov, okrem toho obdržali ďalších 12 rozširujúcich podporných študijných dokumentov a informačných zdrojov k uvedeným témam. Aktuálne je distribuovaný dotazník spokojnosti účastníkov k organizácii a obsahu webinárov a uvažuje sa o zbere dát zameraných na zdieľanie skúseností školských zdravotníkov k implementácii odporúčaného preventívneho postupu MZ SR, ako aj prvých skúseností školských zdravotníkov z ich pôsobenia v prostredí škôl a školských zariadení vďaka pilotnému projektu MŠVVaŠ SR, vďaka ktorému sú v prostredí škôl a školských zariadení zamestnaní. Uvedený zber dát je dôležitý nielen v súvislosti s vyhodnotením efektivity a potreby prípadnej revízie odporúčaného postupu, ale aj v súvislosti s vyhodnotením dopadov projektu MŠVVaŠ SR, či sa v budúcnosti bude odporúčať zamestnanie školských zdravotníkov aj v ďalšom období v ďalších školách a školských zariadeniach Slovenska. Formulácia dotazníka a komunikácia so školskými zdravotníkmi pre zber potrebných informácií sa očakáva začiatkom budúceho roka 2022 a samotný zber a priebežné vyhodnocovanie potom až do skončenia pilotného overovania. Uvedené materiály sa môžu stať cenným zdrojom informácií nielen pre štatistické účely, ale aj pre naprogramovanie príslušných legislatívnych a ďalších nadväzujúcich implementačných krokov v záujme rozvoja zdravia populácie v najbližšom období.

Radi by sme sa touto cestou poďakovali všetkým autorom a spoluautorom, ako aj prezentujúcim za participáciu na jeho príprave a realizácii, čo si o to viac vážime, že všetky prezentácie odzneli pro bono v celospoločenskom kontexte a význame. Rovnako ďakujeme aj pracovníkom MZ SR, ktorí podpornými manažérskymi činnosťami sprevádzali zrod spomínaného odporúčaného preventívneho postupu a rozvoj prevencie v školách a školských zariadeniach, ako napríklad generálnemu riaditeľovi Sekcie zdravia Ing. Petrovi Čvapekovi, Mgr. Michaele Čavojskej a Mgr. Ľudmile Eisnerovej. Tiež celej Komisii MZ SR pre schvaľovanie, audit a revíziu a audit postupov pre výkon prevencie, na ktorej rokovaní 25. októbra 2022 bol uvedený odporúčaný preventívny postup pod vedením odborného garanta prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP schválený. Tiež pracovníkom NIVAM za vzácny spôsob spolupráce orientovanej na rozvoj a podporu zdravia ďalších generácií a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

*https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole-vyhodnotenie/

Lekárske noviny december/2022

pripravili: PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH
SKIZP


RNDr. Monika Trechová, MPH
SKIZP


FOTO: freepik.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *