Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 5. kalendárny týždeň 2023

V 5. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 47 721 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 895 /100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 4,1 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 056,8/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 296 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (704). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (431) a pneumónie (161).

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 5. kalendárnom týždni 2023 hlásených 5 498 ochorení (chorobnosť 218,3/100 000), čo predstavuje 11,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 7,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (696,8/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 5. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 57 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Celkovo išlo o:

–    38 materských škôl (13 v Košickom kraji, osem v Trnavskom kraji, šesť v Prešovskom kraji, po štyri v Nitrianskom a Žilinskom kraji a tri v Banskobystrickom kraji).

–    19 základných škôl (päť v Nitrianskom kraji, štyri v Košickom kraji, tri v Banskobystrickom kraji, po dve v Trnavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji a jedna v Bratislavskom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 5. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 169 nazofaryngeálnych výterov a 18 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 90 vzoriek pozitívnych. Z nazofaryngeálnych výterov bolo 85 pozitívnych vzoriek, z toho v 36 prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v 18 prípadoch išlo o vírus chrípky A/H3, v 15 prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v 15 prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus a v jednom prípade išlo o vírus chrípky A/H1pdm09. Sérologickým vyšetrením boli zistené v troch prípadoch vírus chrípky A  a v dvoch prípadoch Mycoplasma pneumoniae. (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 1 509 vzoriek biologického materiálu (1 278 nazofaryngeálnych výterov a 231 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 740 pozitívnych:

–    438 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

–    135 x vírus chrípky A/H3,

–    109 x respiračný syncyciálny vírus,  

–    27 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

–    24 x adenovírus,

–    5 x vírus chrípky A/H1pdm09,

–    2 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 5. kalendárnom týždni 2023 

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)
vyžadujúcich si hospitalizáciu
 
V 5. kalendárnom týždni 2023 boli hlásené štyri prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia zo Žilinského a Banskobystrického kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 101 prípadov ochorenia SARI, ktoré v šiestich prípadoch skončili úmrtím.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

–    www.flunewseurope.org

–    www.who.int/tools/flunet/flunet-summary

–    https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné
ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
V 5. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 359 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 12,5 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 5. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 459 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 43 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.      

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 392 739 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 861 126 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 675 806 antigénových testov, z toho bolo 800 222 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac február 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 199 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 964 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2023 bolo zaznamenaných v Košickom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 5. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 666 prípadov ochorenia COVID-19.

Mapa: 7-dňová incidencia (od 30. 1. 2023 do 5. 2. 2023) potvrdených prípadov COVID-19  v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci február 2023

graf4

Zdroj: UVZSR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *