Nozokomiálne nákazy sú multidisciplinárnym problémom

Nozokomiálne nákazy sú prenosné ochorenia vonkajšieho alebo vnútorného pôvodu, vznikajúce v súvislosti s pobytom osôb v zdravotníckom zariadení. Za nemocničnú nákazu sa považuje aj taká nákaza, ktorá sa s ohľadom na svoj inkubačný čas prejaví po prepustení pacienta zo zdravotníckeho zariadenia alebo po jeho preložení do iného zdravotníckeho zariadenia. Za nozokomiálnu môže byť považovaná infekcia, prítomná v čase prijatia, len v tom prípade, keď je epidemiologicky spojená s predchádzajúcou hospitalizáciou.

Len v európskych krajinách zaznamenávajú v zdravotníckych zariadeniach ročne milióny prípadov nemocničných infekcií. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) hlásia výskyt nozokomiálnych nákaz na úrovni siedmich percent, renomované pracoviská dosahujú okolo štyri percentá.

Vznik a výskyt nákaz
Na vzniku týchto infekcií sa podieľa prítomnosť určitých mikroorganizmov v nemocničnom prostredí, oslabenie organizmu chorobou a diagnostické a liečebné zásahy do organizmu, ako sú napríklad operácie, cievkovanie. Pacient infekciu môže dostať pri kontakte so zdravotníkmi či inými pacientmi vždy vtedy, keď nie je dostatočne dodržaná hygiena. Takáto nákaza dokáže vážne skomplikovať priebeh pôvodnej choroby, predĺžiť čas doby hospitalizácie a tým aj zvyšovať riziko pre pacienta, ako aj finančné náklady na jeho liečenie.

Podľa výskytu sa nemocničné nákazy triedia na nešpecifické, ktoré sa bežne vyskytujú aj mimo zdravotníckeho zariadenia a na špecifické, ktoré vznikajú v nemocničnom prostredí v súvislosti s diagnostickými alebo liečebnými výkonmi. Podľa pôvodu sa nákazy delia na exogénne (pochádzajúce z prameňa, ktorý sa nachádza mimo pacienta) a na endogénne (spôsobené vlastnou mikrobiálnou flórou pacienta a to zavlečením infekčného pôvodcu z kolonizovaného orgánu).

Najčastejšími lokalizáciami nozokomiálnych nákaz sú infekcie dolných dýchacích ciest, urinárne infekcie, infekcie v mieste chirurgického výkonu, infekcie krvného riečiska; sú asociované s invazívnymi zákrokmi – chirurgický výkon – a pomôckami – vaskulárne katétre, intubácia, močový katéter. Invazívne diagnostické
a terapeutické zákroky vytvárajú vstupnú bránu infekcie do organizmu.

Dôraz na prevenciu
Od roku 2019 sa u nás napĺňa vládou prijatý Národný plán kontroly infekčných ochorení, ktorého garantom je Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR. Opatrenia v rámci celonárodného programu majú zabezpečiť účinnejšiu prevenciu odvrátiteľných nemocničných nákaz. Na celoslovenskej úrovni pôsobí Národné centrum pre kontrolu a prevenciu nozokomiálnych nákaz, je nápomocné odborníkom z oblasti nemocničnej epidemiológie a hygieny. Jeho úlohou je pripravovať metodické postupy pre nemocnice (podľa ktorých budú postupovať v prípade zavlečenia niektorej zo závažných multirezistentných baktérií do nemocnice), kreovať legislatívne zmeny s cieľom obmedziť šírenie vyvolávateľov nemocničných nákaz, byť konzultačným pracoviskom pre klinických pracovníkov a epidemiológov, vzdelávať ich a prinášať najnovšie poznatky do praxe.

Program proti nemocničným nákazám
Spoločne s profesionálnymi zdravotníkmi a svojimi klientmi sa skupina HARTMANN práve vydáva na misiu namierenú na podporu zdravotníckych zariadení a zvyšovanie všeobecného povedomia o problematike infekcií. Ponúka komplexný program na prevenciu infekcií. Cieľom misie je vzdelávať profesionálnych zdravotníkov a zaistiť väčšie bezpečie pacientov – formou individuálnych konzultácií na klinikách a v opatrovateľských domovoch zameraných na optimalizáciu procesov a prerušenie reťazca rizík, ale aj vzdelávaním verejnosti s cieľom priblížiť jej prevenciu infekcií.

V zdravotníctve v poslednom období dominuje téma koronavírusu. Dlho pred pandémiou však museli zdravotnícke zariadenia zápasiť s takzvanými nozokomiálnymi nákazami, ako je meticilín – rezistentný zlatý stafylokok (MRSA). Náklady na liečbu zdravotných problémov spôsobených týmito nákazami v Európe každý rok dosahujú až 7 miliárd eur, nehovoriac o utrpení pacientov, ku ktorému nemuselo dôjsť,
a strate ich dôvery v systém zdravotníctva.

„Osobne poznám jednu kliniku, ktorá s problémami hľadala nový personál, pretože v nej predtým vypukla infekcia, ktorá vážne poškodila jej povesť aj keď v iných ohľadoch je vnímaná ako zdravotnícke zariadenie na vynikajúcej úrovni. Holistická prevencia môže zachrániť životy a zabrániť následnému vzniku finančných nákladov,“ vysvetľuje Thomas Haeni, viceprezident programu pre prevenciu nemocničných infekcií spoločnosti HARTMANN.

Misia sa v súčasnosti zameriava na štyri najbežnejšie typy infekcie: ventilátorová pneumónia (VAP), infekcia močových ciest v dôsledku katetrizácie (CAUTI), infekcia súvisiaca s chirurgickým zákrokom (SSI) a infekcia krvného obehu súvisiaca s centrálnym katétrom (CLABSI). Samozrejme, nemožno prehliadať ani infekčné ochorenia s nákazou mimo nemocníc.

Klasická chrípka a COVID-19 sú nebezpečné, ale často sa im dá predísť. Aj tomu sa venuje misia spoločnosti HARTMANN.

Komplexný a individuálny prístup
Kľúčovým prvkom misie je zriadenie obsahového centra na missionprevention.sk. Digitálna platforma ponúka informácie, novinky a tipy na prevenciu infekcií vo forme balíkov. Dôraz sa kladie na prístup zameraný na výsledky. V tejto súvislosti sa HARTMANN môže spoľahnúť na know-how svojho výskumného ústavu Bode.

„Ponúkame digitálne a polodigitálne riešenia pre monitorovanie hygieny a optimalizáciu procesov, nástroje na navrhovanie kampaní a plánovanie dezinfekcie, ako aj ďalšie nástroje na zníženie rizika infekcie v nemocniciach, v zariadeniach opatrovateľských služieb a ambulantnej starostlivosti. Našich partnerov podporujeme aj prostredníctvom praktických a vzdelávacích seminárov a webinárov a samozrejme ponúkame produktové balíčky šité na mieru podľa ich potrieb. Poskytujeme tiež veľké množstvo relevantných informácií, pretože iniciovať zmenu a priniesť vylepšenia môžete, len ak máte potrebné vedomosti. Týmto spôsobom môžeme najlepšie plniť svoju úlohu partnera,“ hovorí Thomas Haeni.

Lekárske noviny január-február/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *