V súvislosti s dohľadom má ÚDZS právo na kópie zdravotnej dokumentácie pacienta

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) ako orgán dohľadu vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V súvislosti s vykonávaným dohľadom sa ÚDZS opiera najmä o zdravotnú dokumentáciu pacienta, do ktorej má možnosť ÚDZS v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z. z.) nahliadať. Nahliadanie však môže prebiehať len v priestoroch poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého ÚDZS vykonáva dohľad. Vzhľadom na možnosť realizácie dohľadu na diaľku sa však z praktického hľadiska sprístupňovanie dokumentácie formou nahliadnutia stalo pre ÚDZS nepriaznivým. S účinnosťou od 1. januára 2023 však došlo k zmene a ÚDZS si bude môcť vyžiadať zaslanie kópie zdravotnej dokumentácie pre účely výkonu dohľadu.

SPRÍSTUPŇOVANIE ÚDAJOV ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA
Zdravotná dokumentácia je zákonom o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z. z.) definovaná ako súbor údajov o zdravotnom stave osoby o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Údaje, ktoré tvoria zdravotnú dokumentáciu pacienta tvoria súbor veľmi citlivých informácií o pacientovi, pričom zdravotnícky pracovník má zároveň vo vzťahu k týmto informáciám o pacientovi povinnosť mlčanlivosti. Samotný zákon o zdravotnej starostlivosti však povinnosť mlčanlivosti láme a umožňuje za zákonom určených podmienok citlivé informácie o pacientovi týkajúce sa jeho zdravia poskytovať aj iným osobám ako je samotný pacient.

Primárne sa zdravotná dokumentácia vedie v elektronickej podobe, ale v zákonom vymedzených situáciách aj v papierovej forme. Zákon o zdravotnej starostlivosti rozlišuje dva spôsoby, ktorými sa údaje z papierovej zdravotnej dokumentácie pacienta môžu sprístupňovať aj tretím osobám, a to:

  • poskytovanie výpisu zo zdravotnej dokumentácie,
  • nahliadanie do zdravotnej dokumentácie.

ÚDZS AKO OSOBA OPRÁVNENÁ NA NAHLIADANIE DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA
Samotný zákon o zdravotnej starostlivosti vymedzuje okruh osôb, ktorým je možné sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta v papierovej forme k nahliadnutiu. Jednou z týchto oprávnených osôb je práve aj ÚDZS, ktorému je možné poskytnúť zdravotnú dokumentáciu k nahliadnutiu pre účely výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a na účely prešetrovania sťažností (§ 25 ods. 1 písm. f) zákona
o zdravotnej starostlivosti).

Z hľadiska spôsobu sa nahliadanie do zdravotnej dokumentácie realizuje priamo u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pričom osoba oprávnená na nahliadanie si môže robiť na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie. Takýto spôsob prístupu k zdravotnej dokumentácii pacienta pre účely výkonu dohľadu však pre ÚDZS prinášal viacero aplikačných problémov, a to už keď sa len pozrieme na to, že ÚDZS má možnosť vykonávať dohľad na diaľku, kedy nie je potrebné, aby sa reálne zamestnanci ÚDZS dostavili k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorého sa dohľad týka.

S ohľadom na to došlo s účinnosťou od 1. januára 2023 k zmene spôsobu sprístupňovania dokumentácie ÚDZS pre účely výkonu dohľadu. Do § 25 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti bola doplnená veta (cit.): „Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa môžu sprístupniť úradu pre dohľad aj formou zaslania kópie zdravotnej dokumentácie alebo jej časti.“

ÚDZS si tak môže pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti vyžiadať priamo kópiu zdravotnej dokumentácie pacienta od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého dohľad vykonáva.

OCHRANA ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PRI JEJ POSKYTNUTÍ ÚDZS
Zdravotná dokumentácia pacienta obsahuje údaje, ktoré predstavujú citlivé informácie o zdravotnom stave pacienta. S ohľadom na to by pri poskytovaní kópie zdravotnej dokumentácie ÚDZS pre účely dohľadu mal byť vytvorený určitý mechanizmus (minimálne stanovené podmienky) pre jej zasielanie, aby bola poskytnutá dostatočná ochrana údajom o pacientovi. Zákon o zdravotnej starostlivosti v tomto smere ale neurčuje žiadne bližšie podmienky, nevymedzuje, akým spôsobom môže byť kópia zdravotnej dokumentácie ÚDZS poskytnutá – či v elektronickej podobe alebo v papierovej podobe. Nie je určené ani,
v akej forme má byť na ÚDZS zaslaná, či prostredníctvom pošty v papierovej forme alebo môže byť zaslaná aj v elektronickej podobe emailom.

Pri zasielaní zdravotnej dokumentácie odporúčame realizovať jej odoslanie tak, aby vedel poskytovateľ preukázať, že dokumentáciu zaslal na ÚDZS, a to s dostatočným zabezpečením. Ak budete dokumentáciu posielať poštou v papierovej podobe, odporúčame zaslať ju aj s doručenkou. V prípade, ak budete dokumentáciu zasielať elektronicky (emailom), odporúčame ju zaheslovať, aby sa predišlo tomu, aby
k zdravotnej dokumentácii pacienta mali prístup nepovolané osoby.


Lekárske noviny január-február/2023

Foto: Freepik

Mgr. Lenka Kavarniková
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *