Predpisovanie liekov sestrou je stále aktuálne!

V súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo prijatých viacero legislatívnych zmien, ktoré mali prispieť k uľahčeniu prístupu pacientov k ich liečbe. Významnou zmenou bolo umožnenie predpisovania liekov zdravotnou sestrou pracujúcou u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – tzv. pandemický predpis. Pre predpis liekov zdravotnou sestrou však platia určité zákonné pravidlá. O aké pravidlá ide? Kto nesie zodpovednosť pri predpise liekov zdravotnou sestrou? V najbližších riadkoch vám danú problematiku priblížime a poskytneme odpovede na otázky týkajúce sa pandemického predpisu.

PREDPIS LIEKOV POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19
V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 došlo k prijatiu dvoch nových odsekov do § 119 zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z. z.), ktoré zaviedli tzv. pandemický predpis (ods. 26 a ods. 27 zákona o liekoch). Právna úprava týkajúca sa pandemického predpisu priniesla osobitné zákonné podmienky pre predpis kategorizovaných liekov/ZP/DP lekárom, ale aj zdravotnou sestrou.

Sestra mala možnosť predpisovať už aj predtým, ako sa objavila pandémia ochorenia COVID-19 (pred prijatím úpravy pandemického predpisu). Jej oprávnenie na predpis sa však predtým vzťahovalo iba na vybrané zdravotnícke pomôcky (§ 119a ods. 1 zákona o liekoch). Rozsah zdravotníckych pomôcok, ktoré môže predpisovať sestra bez ohľadu na existenciu COVID-19, je vymedzený vyhláškou MZ SR, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka (č. 89/2018 Z. z.). Medzi zdravotnícke pomôcky, ktoré môže predpisovať sestra bez ohľadu na to, či aktuálne platí krízová situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, patria napr. (upravené v prílohe vyhlášky):

  • plienkové nohavičky,
  • pomôcky na autokatetrizáciu,
  • rôzne pomôcky pre stomikov a pod.

ZÁKONNÉ PODMIENKY PRE PANDEMICKÝ PREDPIS LIEKOV ZDRAVOTNOU SESTROU
Základnou podmienkou pre predpisovanie liekov/ZP/DP v rámci tzv. pandemického predpisu je existencia krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19. Aktuálne je stále na našom území v súvislosti s ochorením COVID-19 vyhlásená mimoriadna situácia, ktorá sa taktiež zaraďuje medzi krízové situácie pre účely zákona o liekoch a pre účely pandemického predpisu. Preto je stále aktuálne uplatňovanie postupu upravujúceho pandemický predpis v zmysle § 119 ods. 26 zákona o liekoch.

V prípade pandemického predpisu môže sestra (ale aj lekár) predpísať nielen lieky, ktoré pacient užíva dlhodobo, ale aj lieky/ZP/DP, ktoré pacient dlhodobo neužíva, ale potrebuje ich s ohľadom na jeho aktuálny zdravotný stav. Takáto možnosť bola zavedená za účelom toho, aby bola umožnená preskripcia liekov:

  • ktoré sú pacientovi indikované z hľadiska jeho aktuálneho zdravotného stavu,
  • v prípade, že liek bol pacientovi indikovaný pri prepustení z hospitalizácie alebo
  • v prípadoch, že pacient nemohol v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 navštíviť lekára špecialistu.

Lieky/ZP/DP môžu byť týmto postupom predpísané pacientovi až na dobu 90 dní, čo malo značne uľahčiť prístup pacientom k liečbe počas vyhlásenej krízovej situácie v súvislosti s pandémiou, a to najmä
v čase, kedy bola pandémia na našom území vo veľkom rozmachu. Pre pandemický predpis sa dokonca neuplatňujú ani preskripčné a indikačné obmedzenia.

Samotný spôsob realizácie predpisu liekov/ZP/DP týmto spôsobom je však možný len vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta, čiže cez e-recept.

KTO NESIE ZODPOVEDNOSŤ, AK LIEKY/ZP/DP PREDPÍŠE SESTRA?
Vzhľadom na platnú právnu úpravu môže sestra predpisovať pandemickým predpisom v podstate bez toho, aby sa pred predpisom lieku/ZP/DP poradila o tom so samotným lekárom. Zákon o liekoch totiž nevymedzuje to, že sestra môže realizovať pandemický predpis len za podmienky, že ju na to poverí lekár/sa s ním poradí. Musíme povedať, že ide o veľmi odvážnu právnu úpravu, pretože zodpovednosť za pandemický predpis v danom prípade zostáva na pleciach samotného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého zamestnancom je sestra, ktorá liek/ZP/DP predpísala týmto spôsobom. Vzhľadom na to, že pandemický predpis sa môže vzťahovať aj na nové lieky, ktoré pacient predtým ešte neužíval, predpis liekov sestrou je v danom prípade podľa nášho názoru rizikový, pretože predpis nových liekov si určite vyžaduje odborné posúdenie možnosti ich predpisu priamo lekárom. Tu sa vytvára väčší priestor pre vznik nežiaducich situácií pre samotného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.


Foto: gpointstudio z Freepik

Lekárske noviny marec/2023

Mgr. Lenka Kavarniková
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *