Odborníci sa stretnú na prvej konferencii venovanej radónu v SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Občianskym združením NatuRadon organizuje odbornú konferenciu Radón v Slovenskej republike, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. – 31. mája 2023 v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

Zámerom konferencie je poskytnúť nové, komplexné informácie o radónovej problematike v Slovenskej republike, reagovať na požiadavky praxe a umožniť vzájomnú komunikáciu medzi odborníkmi v kontexte s Národným akčným radónovým plánom Slovenskej republiky.

Národný akčný radónový plán Slovenskej republiky (NARP) je základným strategickým dokumentom pre zabezpečenie radiačnej ochrany obyvateľov pred ožiarením radónom.

Cieľom NARP-u je implementácia stratégií na zvládanie dlhodobých rizík spôsobených ožiarením radónom v pobytových priestoroch a na pracoviskách na základe dôkazov o ožiarení, ktoré nie je možné z hľadiska radiačnej ochrany zanedbať, a to prostredníctvom prijímania opatrení na znižovanie zdravotných rizík v dôsledku ožiarenia radónom a na určovanie a hodnotenie existujúcich situácií ožiarenia, na prevenciu a znižovanie ožiarenia radónom.

Súčasťou podujatia budú odborné diskusie zamerané na legislatívu Slovenskej republiky, metrológiu radónu, vzdelávanie a komunikačné stratégie v danej problematike. Súčasťou konferencie  bude aj uskutočnenie porovnávacieho merania objemovej aktivity radónu vo vnútornom ovzduší budov.

Foto: Baubio z Pixabay

Zdroj: Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *