Uznávanie vzdelania ukrajinských sestier sa zjednodušuje

Rezort zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom školstva zefektívňuje podmienky na uznávanie vysokoškolského vzdelania ukrajinských sestier na Slovensku. Zmeny prinesú jednoduchšie zapojenie sestier z Ukrajiny do zdravotníckeho systému na Slovensku a pomôžu tak zvýšiť počet sestier.

 „Rozhodli sme sa prijať opatrenia, ktoré umožnia ukrajinským sestrám rýchlejšie a jednoduchšie dosiahnuť uznanie vzdelania a nastúpiť do ambulancií a nemocníc. Ukrajinské sestry sa tak v prípade záujmu môžu dostať rýchlejšie k pacientom, využiť svoje vzdelanie i skúsenosti a posilniť tak slovenské zdravotníctvo,“ uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Sestry s bakalárskym vzdelaním z Ukrajiny zašlú potrebné doklady na ministerstvo školstva, ktoré do dvoch mesiacov rozhodne o uložení skúšky spôsobilosti – odbornej praxe. Skúšku, ktorá pozostáva len z praktickej časti, zabezpečí Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU). Žiadateľ absolvuje odbornú klinickú prax na rôznych oddeleniach v nemocniciach – novorodenecké, gynekologické, JIS, OIAM a iné. Následne SZU zašle protokol o absolvovaní skúšky spôsobilosti rezortu školstva a to do mesiaca vydá rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.

Nasleduje doplňujúca skúška na SZU, ktorú záujemcovia absolvujú v slovenskom jazyku písomnou a ústnou formou. Bude to možné aj bez absolvovania dočasnej odbornej stáže u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Žiadateľ po úspešnej doplňujúcej skúške požiada o uznanie odbornej kvalifikácie ministerstvo školstva, ktoré rozhodne do jedného mesiaca. Následne môžu žiadatelia vykonávať povolanie sestry a dostanú aj možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu v odbore ošetrovateľstvo.

PODMIENKY PRE ZÍSKANIE KVALIFIKÁCIE NA VÝKON SESTRY

Proces bude pozostávať z týchto krokov: 

  1. Žiadateľ, ktorý získal odbornú kvalifikáciu na výkon zdravotníckeho povolania praktická sestra – asistent a ktorý získal vzdelanie sestry v bakalárskom štúdiu na území Ukrajiny požiada a zašle žiadosť a potrebné doklady o dosiahnutom vzdelaní na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vydá Rozhodnutie o uložení skúšky spôsobilosti do dvoch mesiacov. 
  2. Skúšku spôsobilosti zabezpečí Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Skúška pozostáva len z praktickej časti.
  3. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vystaví protokol o skúške spôsobilosti, ktorý zašle Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
  4. Doplňujúcu skúšku je možné vykonať aj bez absolvovania dočasnej odbornej stáže.
  5. Doplňujúca skúška na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave sa vykonáva v slovenskom jazyku, písomnou a ústnou formou.
  6. Žiadateľ po úspešnom absolvovaní doplňujúcej skúšky požiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznanie odbornej kvalifikácie.
  7. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydá „Rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie“ do 1 mesiaca.
  8. Výkon zdravotníckeho povolania – sestra.
  9. Možnosť magisterského vysokoškolského štúdia v odbore ošetrovateľstvo, ako aj možnosť vzdelávania sa v špecializačnom štúdiu.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke MZ SR:

https://www.health.gov.sk/?UA-uznavanie-vzdelania v časti – Uznávanie zdravotníckych kvalifikácií získaných v odbore sestra

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Tumisu z PixabayPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *