Platby od pacientov je potrebné riadne účtovať a vydávať doklady o zaplatení!

Zdravotná starostlivosť má svoju cenu a v niektorých prípadoch tú cenu uhrádza samotný pacient. Či už ide o úhradu za zdravotný výkon, za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou alebo aj za služby, ktoré nie sú priamo zdravotnými výkonmi, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má povinnosť vydať pacientovi doklad o úhrade. Dokonca musia mať poskytovatelia aj elektronickú registračnú pokladnicu. Prečo? Odpoveď vám prinesieme v najbližších riadkoch.

ZÁKLADOM VYBERANIA POPLATKOV V AMBULANCII JE CENNÍK!
Základnou povinnosťou poskytovateľov je mať v ambulancii zverejnený cenník všetkých zdravotných výkonov (§ 79 ods. 1 písm. g) zákona o poskytovateľoch). Účelom cenníka je transparentne informovať pacienta o tom, za čo si v ambulancii platí, ale aj o tom, čo mu je hradené z verejného zdravotného poistenia. A práve z pohľadu úhrady za zdravotnú starostlivosť, má mať poskytovateľ, ktorý má zmluvy so zdravotnými poisťovňami, zverejnený okrem cenníka aj zoznam všetkých zdravotných výkonov, ktoré sú plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia (§ 79 ods. 1 písm. zp) zákona o poskytovateľoch). Tieto dva dokumenty nie je možné stotožňovať, ale je ich možné zabezpečiť
aj jedným dokumentom, ktorý bude spĺňať atribúty cenníka, ale aj zoznamu.

Na to, aby bol cenník uvedený do praxe ambulancie, je poskytovateľ povinný cenník aj zoznam (ak je zmluvný poskytovateľ) nie len zverejniť v ambulancii, ale aj preukázateľne zaslať na samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania ambulancie. V prípade vykonania zmien v cenníku alebo v zozname, je poskytovateľ povinný aj každú takúto zmenu oznámiť na samosprávnom kraji. Tu je dôležité podotknúť, že samosprávny kraj cenník neschvaľuje, iba ho vezme na vedomie. Kontrolný mechanizmus vo vzťahu k poplatkom v ambulancii zo strany samosprávneho kraja sa spustí až v momente, kedy na poskytovateľa bude napr. podaný podnet zo strany pacienta. Okrem zverejnenia cenníka v priestoroch ambulancie a oznámenia na samosprávny kraj, nie je potrebné zabúdať ani na online priestor. Zákon o poskytovateľoch upravuje v súvislosti s informáciami o poplatkoch v ambulancii povinnosť poskytovateľa zverejniť na svojej webovej stránke informácie aj o cenách zdravotných výkonov (§ 79 ods. 1 písm. zj) zákona o poskytovateľoch).

NEZABÚDAJTE NA POVINNOSŤ PACIENTOVI VYDAŤ DOKLAD O ÚHRADE
Pokiaľ poskytovateľ žiada od pacienta úhradu za určitý výkon alebo službu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, jeho základnou povinnosťou je vydať pacientovi doklad o úhrade. Doklad o úhrade má byť vydaný v prípade úhrady pacienta nie len za zdravotné výkony a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale aj za výkony a služby, ktoré nie sú zdravotnými výkonmi alebo službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Táto povinnosť vyplýva z § 79 ods. 1 písm. o) zákona o poskytovateľoch a za jej nesplnenie hrozí poskytovateľovi pokuta až do výšky 3 319 eur.

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÁ POKLADNICA V AMBULANCII? ÁNO!
Na území Slovenska sa už dlhšiu dobu na evidenciu tržieb používa aj elektronická registračná pokladnica, a to za podmienok upravených v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice (z. č. 289/2008 Z.z.). Tento zákon vymedzuje, ktoré subjekty majú povinnosť elektronickú registračnú pokladnicu používať. Jedným z takýchto subjektov sú práve aj ambulancie.

Možno vám teraz napadla otázka, prečo musíte mať elektronickú registračnú pokladnicu. Činnosť nemocníc, všeobecnej/špeciálnej lekárskej praxe, zubnej lekárskej prace a ostatná zdravotná starostlivosť sú priamo zo zákona službami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici (príloha č. 1 k zákonu). Navyše povinnosť ambulancie mať elektronickú registračnú pokladnicu vyplýva aj z definície pojmu tržba. Tržbou sa rozumie platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť (napr. platobná karta alebo poukážka). S ohľadom na toto vymedzenie pojmu tržba je potrebné poukázať na to, že práve aj u poskytovateľov dochádza v určitých prípadoch k príjmu platby za služby od pacientov. Povinnosť mať elektronickú registračnú pokladnicu zároveň priamo nadväzuje aj na povinnosť vydať pacientovi doklad o úhrade, ktorú sme už v našom článku spomenuli.

Aj keď má ambulancia povinnosť mať elektronickú registračnú pokladnicu, nepredstavujte si to tak, že musíte mať v ambulancii veľkú pokladnicu ako majú v obchodoch. Naopak, existujú viaceré elegantné riešenia, a to prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice, ktorá je jednou z foriem elektronickej registračnej pokladnice. Ide o aplikáciu, ktorú je možné nainštalovať si priamo do počítača a cez ňu jednoducho evidovať platby. Prípadne existuje možnosť využívať malý šikovný terminál, ktorý má v sebe túto aplikáciu nainštalovanú. Virtuálna registračná pokladnica je aplikácia priamo napojená na Finančnú správu SR.

AKO SI ELEKTRONICKÚ REGISTRAČNÚ POKLADNICU ZABEZPEČIŤ?
Na webovej stránke Finančnej správy SR nájdete bližšie informácie k elektronickej/virtuálnej
registračnej pokladnici. Informácie pekne krok za krokom vysvetľujú, ako si registračnú pokladnicu
zabezpečiť: www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/erp
Zároveň na webovej stránke Finančnej správy SR nájdete aj sprievodcu virtuálnou registračnou
pokladnicou, ktorý vám pomôže nainštalovať aplikáciu virtuálnej registračnej pokladnice:
www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/vrp2
Taktiež existuje viacero spoločností, ktoré sa zaoberajú zabezpečovaním elektronických/virtuálnych
registračných pokladníc.


Foto: Drazen Zigic on Freepik

Lekárske noviny apríl/2023

Mgr. Lenka Kavarniková
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.




Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *