Budú môcť byt’ študenti považovaní za zdravotníckych pracovníkov aj mimo krízovú situáciu?

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a zabezpečenia pomoci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas pandémie bola do zákona o poskytovateľoch (z. č. 578/2004 Z. z.) vnesená právna úprava, ktorá umožnila, aby aj študenti medicíny a ošetrovateľstva mohli byť po dosiahnutí určitého počtu semestrov v postavení zdravotníckych pracovníkov. Aktuálne boli do parlamentu predložené hneď dva a úplne totožné návrhy, ktoré majú umožniť, aby študenti mali postavenie zdravotníckeho pracovníka aj mimo existenciu krízovej situácie. Za akých podmienok by to malo byť možné? Odpoveď nájdete v najbližších riadkoch.

KTORÝ ŠTUDENT MÔŽE BYŤ AKTUÁLNE POČAS KRÍZOVEJ SITUÁCIE V POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA?

Počas pandémie ochorenia COVID-19 sa viac ako inokedy ukázalo, že v systéme zdravotníctva je nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Bola potrebná doslova každá ruka a práve s ohľadom na to bola prijatá právna úprava účinná od 09. septembra 2020, ktorá umožnila aj študentom medicíny alebo ošetrovateľstva dostať sa do postavenia zdravotníckeho pracovníka už počas štúdia.

Počas krízovej situácie sa považuje za zdravotníckeho pracovníka aj študent, ktorý je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a je študentom (§ 27 ods. 4 zákona o poskytovateľoch):

 • doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov,
 • študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
 • študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
 • študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
 • študijného programu v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
 • doktorského študijného programu v študijnom odbore zubné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov.

Za zdravotníckeho pracovníka môže byť počas krízovej situácie považovaný dokonca aj žiak strednej zdravotníckej školy, ktorý je žiakom druhého alebo tretieho ročníka v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a je zároveň v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (§ 27 ods. 9 zákona o poskytovateľoch).

Všetky vyššie uvedené možnosti, kedy môže byť študent/žiak považovaný za zdravotníckeho pracovníka, majú jeden spoločný atribút a to existenciu krízovej situácie. Mimo existencie krízovej situácie sa podľa aktuálne platnej právnej úpravy teda študent/žiak nemôže dostať do postavenia zdravotníckeho pracovníka v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

AKÉ ČINNOSTI JE OPRÁVNENÝ VYKONÁVAŤ ŠTUDENT/ ŽIAK V POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA POČAS KRÍZOVEJ SITUÁCIE?

V zmysle platnej právnej úpravy je pre študentov/žiakov v postavení zdravotníckeho pracovníka počas krízovej situácie vymedzený rozsah praxe, ktorý zahŕňa:

 • výkon odberu biologického materiálu na zistenie ochorenia COVID-19 – všetci študenti/žiaci (§ 27 ods. 6 zákona o poskytovateľoch),
 • ošetrovateľská starostlivosť v rozsahu, ktorý zodpovedá získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam – študent ošetrovateľstva a žiak strednej zdravotníckej školy (§ 27 ods. 7 zákona o poskytovateľoch),
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako takej v rozsahu, zodpovedajúcom získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam – študent všeobecného lekárstva s absolvovaným štúdiom v rozsahu najmenej 6 mesiacov (§ 27 ods. 8 zákona o poskytovateľoch).

ZA AKÝCH PODMIENOK SA NAVRHUJE, ABY MOHOL BYŤ ŠTUDENT V POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA AJ MIMO KRÍZOVEJ SITUÁCIE?

Do parlamentu boli predložené dva zhodné návrhy na to, aby študent mohol byť v postavení zdravotníckeho pracovníka aj mimo krízovú situáciu. Z hľadiska podmienok sa navrhuje, aby za zdravotníckeho pracovníka mohol byť považovaný študent:

 • ktorý je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a ktorý je
 • s ohľadom na dosiahnuté vzdelanie študentom

– doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov alebo

– študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej tri semestre.

 • Študent, za splnenia vyššie uvedených podmienok, bude môcť byť v postavení zdravotníckeho pracovníka aj mimo krízovej situácie, pričom bude vystupovať v postavení praktickej sestry – asistenta. S ohľadom na presne určený typ zdravotníckeho pracovníka, bude mať daný študent vymedzený aj rozsah svojej činnosti, pretože bude vykonávať činnosti, ktoré patria do rozsahu praxe praktickej sestry – asistenta. Rozsah praxe praktickej sestry – asistenta určuje vyhláška MZ SR o rozsahu praxe niektorých zdravotníckych pracovníkov (č. 321/2005 Z. z.).

ČO VIEDLO PREDKADATELOV K PREDLOŽENIU NÁVRHU

V parlamente sa objavili hneď dva zhodné návrhy, ktoré by sa mali dotknúť problematiky študentov so statusom zdravotníckeho pracovníka. Podľa dôvodovej správy k návrhu novely zákona o poskytovateľoch je jedným z cieľov danej novely práve umožniť študentom po ukončení vymedzenej časti pregraduálneho štúdia vykonávať v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti činnosti v zdravotníckom povolaní praktická sestra – asistent.

Vyššie vymedzený cieľ sa má dosiahnuť (cit.): „umožnením praktického výkonu činností v zdravotníckych zariadeniach nad rámec povinnej praktickej výučby, čím sa študenti študijného programu všeobecné lekárstvo a študijného programu ošetrovateľstvo môžu komplexnejšie oboznámiť so systémom poskytovania zdravotnej starostlivosti a s výkonom zdravotníckeho povolania; uvedené súčasne povedie aj k posilneniu personálnych kapacít poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.“

To, či navrhovaná právna úprava zákona o poskytovateľoch bude prijatá a v takej podobe, ako bola predložená do parlamentu, závisí od legislatívneho procesu, ktorý by mal vo vzťahu k danému zákonu začať v rámci najbližšej schôdze parlamentu v máji 2023. Vieme však, že legislatívny proces sa bude týkať už len jedného z predložených návrhov, pretože druhá predkladateľka svoj návrh nakoniec dňa 26. apríla vzala späť.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
Oba predložené návrhy novely zákona o poskytovateľoch nájdete na webovom sídle Národnej rady SR, a to priamo na nasledovných odkazoch:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9243
(návrh predložený 5. apríla 2023)

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9281
(návrh predložený 14. apríla 2023 a vzatý späť navrhovateľkou dňa 26. apríla 2023)

Všetky materiály k návrhu novely vyhlášky – samotný text návrhu novely vyhlášky, ako aj dôvodovú správu a ďalšie podklady, nájdete na tomto odkaze: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/194


Foto: Prostooleh on Freepik

Lekárske noviny máj/2023

Mgr. Lenka Kavarniková
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *