Reflexie ku Kompendiu

Prešlo už niekoľko rokov odvtedy, čo sme na stránkach Lekárskych novín informovali o potrebe byť otvorení novým poznatkom (LN 2019), o perspektívach širšieho využitia zvuku v medicíne a súvisiacom medzinárodnom projekte Erasmus+ s názvom Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov s využitím menej frekventovaných metód (LN 2021).

Projekt bol po intenzívnom dvojročnom úsilí všetkých zapojených partnerov úspešne zavŕšený. Projektoví partneri sa v renomovanom medzinárodnom autorskom obsadení počas projektu zaoberali prípravou publikácie s názvom Kompendium – komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov s využitím menej frekventovaných metód (dostupné on-line: https://www.acuclinic.eu/ekompendium/ v troch jazykových mutáciách), ktorá obsahuje inovatívne odporúčania pre multiprofesionálne vzdelávanie a má ambíciu doplniť najnovšie poznatky o efektívnych metódach prevencie, diagnostiky, terapie a výskumu disciplín, metód a technológií, ktoré nie sú tak frekventované v medicínskej praxi, ale majú významný preventívny, diagnostický, terapeutický a výskumný potenciál. Výsledkom projektu bolo aj niekoľko súvisiacich satelitných odborných a vedecko-výskumných článkov. Obsah jednotlivých tém Kompendia, ktoré sú určené pre odborníkov a primárne orientované na okruhy akupunktúry, rehabilitácie, zvukovej terapie a neurotechnológie, bunkového jazyka, genetického kódovania a hudobnej harmónie, interdisciplinárneho vzdelávania a multiprofesionálnej spolupráce projektoví partneri odprezentovali na satelitnom sympóziu venovanom projektu, ktorý tvoril súčasť XXIII. medzinárodného lekárskeho interdisciplinárneho kongresu naturálnej medicíny. Kongres, venovaný téme Veda, medicína a spiritualita sa uskutočnil v marci 2022 v Bratislave, bol vysielaný telemostom súčasne vo viacerých časových pásmach pre záujemcov z radov odborníkov z celého sveta. Pre viac informácií o medzinárodnom kongrese a sympóziu možno navštíviť stránky https://www.acuclinic.eu/program-sympozia/ https://www.naturalnamedicina.com/.

Na kongres a satelitné sympózium nadväzovala on-line vedená medzinárodná panelová diskusia s pozvanými hosťami k možnostiam uplatnenia publikovaných výstupov v rámci pôsobnosti ich organizácií, ktorá sa uskutočnila v júli 2022. Partneri na nej predstavili ucelenú koncepciu vzdelávania v rámci špecializácie ich príslušného odboru publikovanej v kompendiu a v medzinárodnom vzdelávacom kurze pre lekárov s názvom Menej frekventované metódy v akupunktúre a komplexnej medicíne. Kurz sa venuje problematike uplatnenia aktuálnych vedeckých poznatkov z oblasti fyziky zvuku a terapie zvukom, využitia najnovších poznatkov z neurotechnológií pri optimalizácii činnosti mozgu, možnosti objektivizácie účinku fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v kontexte akupunktúry, prepojeniu akupunktúry so spirituálnou terapiou a použitiu akupunktúrneho dotazníka v rámci komplexnej diagnostiky (somatická, psychická, komplexná rovina). Prihlásiť sa doň možno vyplnením registračného formulára na stránke https://www.acuclinic.eu/kurzy, trvá 48 hodín, bol akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako študijný program sústavného vzdelávania určený pre lekárov, fyzioterapeutov, psychológov a iných zdravotníckych pracovníkov. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ho zahrnulo aj do odporúčaných kurzov pre zdravotníckych pracovníkov určených pre oblasť duševného zdravia https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte.

Existencia Kompendia a akreditovaného medzinárodného kurzu o menej frekventovaných metódach a potrebnej komplexnej medicíne však nie je len výsledkom úsilia projektových partnerov v posledných troch rokoch. Spomínam si na úplné začiatky myšlienky spracovania takejto publikácie, ktoré siahajú ešte niekedy do obdobia rokov 2007–2010, kedy vtedy ešte Centrum akupunktúry na Ivánskej ceste v Bratislave začalo organizovať prvé neformálne stretnutia odborníkov rôzneho odborného a vedeckého zamerania na tému interdisciplinárnych presahov napríklad technických, prírodovedných, filozofických, jazykových a iných odborných a vedeckých tém do starostlivosti o pacientov, prevencie a ochrany a podpory zdravia v koncepte komplexnej medicíny. V tom čase som mala možnosť sa stretnúť s takými osobnosťami a vypočuť si tak vysoko erudované odborné diskusie na prierezové multidisciplinárne témy týkajúce sa starostlivosti o pacienta, ktoré boli v tom čase v úplných začiatkoch a fascinovane pozorovala, čo všetko by bolo možné, keby sa poznatky jednotlivých odborníkov kontinuálne a systematicky podporované postupne vzájomne prepájali a rozvinulo sa spoločné interdisciplinárne vzdelávanie odborníkov ako jeden z integrálnych prvkov systému vzdelávania. Ukazovalo mi to vysoký potenciál možných inovácií a prístupu ku zdraviu jednotlivcov a populácie z multiprofesioniálneho pohľadu.

Teším sa, že Prvej klinike akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, spol. s r. o. v Šamoríne sa aj touto cestou darí pokračovať v započatej tradícii a myšlienku interdisciplinárneho prepájania poznatkov z rôznych oblastí v prospech rozvoja medicíny niesť a rozvíjať ďalej v stále v jasnejších a pevnejších kontúrach, za čo patrí vďaka vedeniu kliniky, projektovým partnerom a ďalším odborníkom, ktorí sa zapojili do spolupráce nielen počas ale i v období predchádzajúcich rokov pred projektom. Som presvedčená, že najbližšie obdobie zvýrazní a ocení výsledky a možné riešenia poskytovať zdravotnú starostlivosť správne aj bez pomoci obvyklých technologických prostriedkov v období rýchlo sa meniacich spoločenských podmienok v prospech efektívneho uzdravovania pacienta.

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov


Lekárske noviny máj/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *