Profesor Gúth – základy, z ktorých vychádzame

Prof. MUDr. Anton Gúth, CSc. bol osobnosťou, ktorá najvýraznejšie ovplyvnila formovanie odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia u nás po roku 1989. Stál za jeho vznikom, keď sa v roku 1990 spojili Fyziatrická a Rehabilitačná spoločnosť do jednej Odbornej spoločnosti pre FBLR a stal sa na viacero funkčných období členom jej výboru.

Od roku 1990 bol prednostom Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v nemocnici na Kramároch a neskôr na Krásnej Hôrke. V roku 1991 ukončil ašpirantúru, 1996 habilitačný proces a bol 2004 inaugurovaný za profesora. Konštituoval novú katedru spojeného odboru FBLR. Zreorganizoval špecializačnú prípravu v našom odbore po stránke formálnej, obsahovej i personálnej. Excelentne prednášal. Vytvoril tímy prednášajúcich, koncepciu kurzov i celých cirkulácií. Obnovil kurzy manuálnej medicíny i akupunktúry. Vďaka jeho iniciatíve sa v rámci vnútorného lekárstva, začal vyučovať odbor FBLR na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU).

Prednášal aj fyzioterapeutom (od 1976), logopédom, špeciálnym, liečebným a sociálnym pedagógom. Zabezpečil prípravu, dovtedy nedostatkovej, odbornej literatúry. Založil vydavateľstvo LiečReh, a začal pripravovať knihy. Sám, alebo s kolektívom napísal „Propedeutika v rehabilitácii“, „Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii“, „Liečebné metodiky v rehabilitácii“, „Bolesť a škola chrbta“, „Neurofyziológia“, „Hydrokinezioterapia“, „Rehabilitácia pre medicínske, pedagogické a ošetrovateľské odbory“. Pripravil aj práce: Bobathová – Hemiplégia dospelých, Vojta – Cerebrálne poruchy pohybového ústrojenstva v dojčenskom veku, Dinka – Voda a chlad, Hornáček – Hippoterapia v medicíne. Celkovo vydal 30 odborných kníh a je autorom 120 odborných článkov.

Zabezpečil ako šéfredaktor existenciu časopisu Rehabilitácia. Dal mu novú formu, obsah i redakčnú radu. Dnes je tento štvrťročne, farebne vydávaný časopis, indexovaný v databáze SCOPUS. Prof. Gúth sa nevyhýbal hraničným témam a cudzí mu bol formálny prístup. Preferoval odbornú diskusiu a racionálne riešenia (vytvorenie SS FBLR, samostatné slovenské organizácie, COVID-19). Bol celý život otvorený novým podnetom. I od nás, jeho žiakov. Mal desiatky vystúpení v televízii a rozhlase pri propagácii nášho odboru a správneho životného štýlu, z pohľadu pohybového systému. Ako uznávaný klinický odborník si otvoril aj súkromnú Ambulanciu prof. Gútha.

Prof. Gúth mal veľmi široký okruh záujmov: duchovných, národných, kultúrnych, historicko – archeologických. A vedel ich zakomponovať aj do vzdelávania (odliatok lebky neandertálca
v Gánovciach, Moravianska Venuša a krivky tela, Marcus Aurélius, Štúr a vplyv jazdenia). Jeho veľkým darom bolo, že vedel ľudí spájať. V občianskom združení Rastic sme robili zbierky na pamätníky slovenských dejateľov, vykonávali archeologické práce na Bojnej atď.) Ako veľký lokálpatriot pre Záhorie, osobitne Levárky, vydal i Levárčansko-slovenský slovník, knihu Levárky a ďalšie. Napísal viacgeneračný umelecko-faktografický román „Keď je nedeľa, musíme mať vianočku“. V ňom autenticky zachytil vývoj jeho rodiny, slovenskej i našej odbornej spoločnosti. Napriek obrovskému množstvu, aj nespomenutých úspešných aktivít, boli veci, ktoré sa mu nepodarilo dotiahnuť.

Nepodarilo sa obnoviť lôžkové oddelenie s Klinikou FBLR v rámci Univerzitnej nemocnice. Bol zrušený rozbehnutý učiteľský kurz manuálnej medicíny, tesne pred jeho dokončením a boli tiež úplne obídené a prehlasované jeho pedagogické pripomienky, ku komplexnejšej špecializačnej príprave v našom odbore. Bol z toho rozladený, no nevzdával sa.

Keď ma na oslave svojej 60-tky prof. Gúth predstavoval širšej rodine ako jeho nástupcu, bral som to ako úsmevné pošteklenie od svojho priateľa a učiteľa, s ktorým som mal veľkú česť roky družne a konštruktívne spolupracovať. Keď som ho, ešte ako prezident spoločnosti FBLR, pred vyše rokom poprosil, aby si pripravil rozlúčkovú reč, za našim dlhoročným hlavným odborníkom a jeho súputníkom doc. Čelkom, určite ma ani vo sne nenapadlo, že tak skoro sa jeho slová z rodinnej oslavy začnú napĺňať a dnes budem zasa ja, poctený možnosťou napísať pár slov, o tomto významnom a skvelom človeku.

Posledné slovo, ktoré mi ešte pri plnom vedomí a zrozumiteľne povedal, bolo to biblické: Dokonané. A obaja sme vedeli, že vie, o čom hovorí. Potom svoje myšlienky a odkazy už len intermitentne písal a kreslil na papier.

Slovo good/gut znamená dobrý. Prof. Gúth však nebol len dobrý, bol výnimočný.

Obrovská vďaka za všetko čo pre nás a FBLR spravil. Bude tu veľmi chýbať.

Česť jeho pamiatke!

Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.

Lekárske noviny máj/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *