Audítori upozorňujú na riziká v zdravotných poisťovniach VšZP a Dôvera, Union nezvládla načas podať účtovnú závierku ani zverejniť výročnú správu

Účtovné závierky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „VšZP“), zdravotnej
poisťovne Dôvera, a. s. (ďalej len „ZP Dôvera“) a Union zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len
„ZP Union“) za rok 2022 poskytujú pravdivý a verný obraz ich finančnej situácie a výsledku
hospodárenia za minulý rok. Tento štandardný úvod vyplýva zo správ audítorov, ktorí overili
účtovné závierky našich zdravotných poisťovní. Napriek tejto všeobecnej formulácii audítori
poisťovní upozorňujú na riziká.


V prípadoch VšZP (účtovná závierka podaná 27. 6. 2023) a ZP Dôvera (účtovná závierka
podaná 27. 6. 2023), audítori upozornili na niektoré skutočnosti v účtovných závierkach, ktoré
môžu v budúcnosti zmeniť pohľad na ich hospodársku situáciu. Ako ukazujú tabuľky nižšie,
upozornenie cez „zdôraznenie skutočnosti“ je najmä v prípade subjektov verejného záujmu
neštandardné. V prípade ZP Union, ktorá podala účtovnú závierku až 24. 7. 2023 po písomnom
upozornení úradu, si úrad kladie otázky ohľadne možného rozvratu jej interných kontrol.


VšZP
Samotná VšZP v poznámkach, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky, uviedla, že v dôsledku
straty za minulý rok vo výške 154 miliónov eur jej vlastné imanie ku koncu decembra dosiahlo
41 miliónov eur, a to je iba 1 percento z odhadovaných výnosov za rok 2023.

Podľa štátnej poisťovne to „znamená, že schopnosť absorbovať významné neistoty je kriticky
nízka“. Na tento rok podľa odhadu poisťovne finančné riziká v podobe zvýšených výdavkov
a znížených príjmov predstavujú celkovo 230 miliónov eur. Obdobne ako Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) aj VšZP identifikovala disproporcie
v úhradách nemocniciam zo strany zdravotných poisťovní. „VšZP trvalo vynakladá zdroje
na ústavnú zdravotnú starostlivosť v objeme, ktorý presahuje jej podiel na liečených pacientoch
– tzv. case-mix. Len v roku 2022 uvedená nerovnováha predstavovala približne 90 miliónov
eur,“ uviedla poisťovňa v poznámkach k účtovnej závierke. VšZP v súvislosti s rizikami
deklaruje „podniknúť kroky na zmiernenie negatívnych účinkov, ako napríklad dodatočné
úsporné opatrenia v prípade, že potrebná pomoc zo strany akcionára nebude dostatočná“.

Štátna poisťovňa sa tak ako po minulé roky, keď sa ocitla v strate, spolieha na pomoc jediného
akcionára – ministerstva zdravotníctva. Akoby táto pomoc mala vyzerať, aby podľa poisťovne
mohla naďalej pokračovať vo svojej činnosti? „Či už formou vkladov do základného imania
alebo cez navýšenú platbu za poistencov štátu.“

Na pomoc ministerstva zdravotníctva sa odvolal aj audítor VšZP v správe z auditu účtovnej
závierky, spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., a to v časti zdôraznenie skutočnosti, v ktorej
vzal na vedomie finančné riziká, priznané samotnou poisťovňou: „Jediný akcionár spoločnosti
sa však zaviazal vyvinúť úsilie k poskytnutiu potrebnej pomoci, aby Spoločnosť vo svojej
činnosti mohla nepretržite pokračovať. Náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť
modifikovaný.“

Úrad v súvislosti s hospodárskymi ťažkosťami VšZP už upozornil, že ak nedôjde k jej
ozdraveniu, je pripravený využiť krajnú možnosť a zaradiť VšZP pod nútenú správu. „Situácia
vo VšZP vyžaduje razantné úsporné opatrenia, alebo, čo je však len dočasné a najmä
nesystémové riešenie, dodatočnú likviditu zo strany ministerstva zdravotníctva,“ upozornila
predsedníčka úradu Bláhová.

ZP Dôvera
Ako už bolo spomenuté, zdôraznenie skutočnosti obsahuje aj správa z auditu účtovnej závierky
ZP Dôvera audítora Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o. Audítor upozorňuje na skutočnosť,
že ZP Dôvera ku koncu účtovného obdobia vykázala znehodnotenie jej dlhodobého
nehmotného majetku – poistného kmeňa – v celkovej výške 168,8 milióna eur. Na odhady
a predpoklady, ktoré manažment ZP Dôvera zohľadnil pri výpočte znehodnotenia „môžu mať
významný vplyv prípadné budúce zmeny v legislatíve, ktoré nie sú predikovateľné a nie sú pod
kontrolou Spoločnosti“.

Úrad pripomína, že táto účtovná operácia má priamy vzťah so spojením zdravotných poisťovní
Apollo a Dôvera v roku 2009, keď znalec takto vytvorený poistný kmeň ocenil na vyše
484 miliónov eur, čím vznikol novej zdravotnej poisťovni Dôvera účtovný zisk. Na jeho
vyplatenie si neskôr akcionári poisťovne vzali úver. Táto udalosť v čase jej vzniku mala výrazne
negatívny mediálny ohlas aj preto, lebo takto zaúčtovaný zisk šiel v konečnom dôsledku na vrub štátneho rozpočtu a verejného zdravotného poistenia. Úrad pod vedením predsedníčky
Renáty Bláhovej nadobudol podozrenie, že znalecký posudok prekročil hranice odbornosti
a napĺňa už znaky podvodu, preto v tejto veci podal trestné oznámenie.

Audítor zároveň upozornil na skutočnosť, že správca dane – Úrad pre vybrané hospodárske
subjekty – 4. júla minulého roka udelil poisťovni Dôvera pokutu vo výške 3 milióny eur, keďže
podľa jeho názoru poisťovňa nemala účtovať o poistnom kmeni ako o dlhodobom nehmotnom
majetku. Keďže Finančné riaditeľstvo SR zamietlo odvolanie poisťovne, o spore bude
na základe jej žaloby rozhodovať súd. Audítor taktiež upozorňuje na skutočnosť, že výsledok
a dôsledky tejto žaloby, „ktoré môžu mať významný dopad na účtovnú závierku Spoločnosti,
závisia od budúcich rozhodnutí príslušných orgánov súdnej moci“.

ZP Union
Podľa zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§11) je zdravotná poisťovňa povinná
ukladať účtovnú závierku po jej overení audítorom do verejnej časti registra účtovných
závierok, a to do šiestich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka, zostavenie
účtovnej závierky je pritom nevyhnutné aj pre účely podania daňového priznania. Taktiež je
povinná uložiť v rovnakom časovom rámci do tohto registra aj výročnú správu. Ani jednu
z týchto povinností ZP Union v predpísanej lehote nesplnila. O tejto závažnej skutočnosti bude
úrad informovať nielen holandského akcionára spoločnosti, ale aj Finančnú správu,
Ministerstvo financií SR, ako aj audítorov spoločnosti, keďže to vyvoláva otázky ohľadne
možného rozvratu interných kontrol tejto poisťovne.

Prehľad audítorských výrokov bánk a poisťovní v SR za rok 2022:
Nemodifikovaný názor – názor, v ktorom nie je žiadna výhrada/modifikácia. Zdôraznenie
skutočnosti nepredstavuje modifikáciu názoru audítora a napriek zdôrazneniu skutočnosti je
názor audítora nemodifikovaný (čistá správa audítora).

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *