2023 Inovatívny projekt „Pre zdravie detí“ podporuje vzdelávanie rodičov a ich spoluprácu s pediatrami

Zdravie detí je bezpochybne spoločnou prioritou rodičov a pediatrov. Starostlivosť o deti a ich zdravie si vyžaduje nielen odborný pohľad, ale aj úzku a dobrú spoluprácu medzi pediatrami a rodičmi.

Stav pediatrov na Slovensku
Počet pediatrov rapídne klesá. Aká je situácia na Slovensku? „Alarmujúca“ – zhrnula v krátkosti
MUDr. Beáta Kartousová, členka výboru SSPPS a predstavila stav pediatrov na mape Slovenska.

Priemerný vek pediatrov sa neustále zvyšuje, aktuálne je 59 rokov. Pediatrom v službe budú detskí
pacienti iba pribúdať, čo nie je únosné.

Pediatri vidia jedno z možných riešení vo vzdelávaní rodičov, aby títo zvládli manažovať základné
ochorenia a viac sa venovali prevencii ochorení. Je veľmi dôležité, aby sa začala aktívna komunikácia pediatrov a rodičov s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, zvýšiť informovanosť rodičov a zároveň odľahčiť nápor na ambulancie a pohotovosti.

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS) spustila edukačnú aktivitu, projekt
„Pre zdravie detí“.
Pripravovaná webová stránka www.pediatridetom.sk bude rodičom prinášať relevantné informácie
pripravené priamo pediatrami a špecialistami. „Webová stránka pomôže rodičom získať potrebné
zručnosti a sebavedomie v starostlivosti o zdravie svojich detí v domácom prostredí“
– vysvetľuje
hlavná odborníčka pre primárnu starostlivosť detí MZ SR, MUDr. Elena Prokopová.

SSPPS a „OZ Pediatri deťom“ už zorganizovali, ďalej pripravujú množstvo edukačných aktivít – kongresy, webináre, edukačné materiály v rámci projektu Pediatri deťom v spolupráci s UNICEF.

Pokryť najnaliehavejšie personálne potreby, v obzvlášť nedostatočne obsluhovaných oblastiach Slovenska, Projekt Pediatri deťom umožnil zamestnať aj ukrajinských lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú
starostlivosť ukrajinským aj slovenským deťom. MUDr. Zuzana Nagyová jedna z koordinátoriek tejto
spolupráce hodnotí doterajšie skúsenosti s ukrajinskými lekármi pozitívne. Podľa jej názoru sú ukrajinskí
pediatri veľmi pracovití, šikovní a veľmi vďační, že im bolo umožnené pracovať v pediatrickej ambulancii.
„Deti a rodičia potrebujú pediatrov, ktorí dokážu pochopiť ich potreby a podporiť ich. Začlenením ukrajinských pediatrov do systému zdravotníctva, ktorí sú už na Slovensku, zabezpečujeme, aby sa
ukrajinskí rodičia a deti mohli ľahko spojiť s odborníkmi, ktorí rozumejú ich potrebám a aj to, že
všetky deti na Slovensku dostanú dodatočnú zdravotnú podporu v čase, keď systém čelí nedostatku.“

– povedala Michaela Bauer, koordinátorka UNICEF na Slovensku.

Ťažkosti súvisiace s duševným zdravím
Čoraz viac sa do popredia dostáva téma duševného zdravia detí. Pohyb vystriedali moderné technológie, aplikácie, významné dopady na fyzické a psychické zdravie má aj široká škála spracovaných
výrobkov, poloproduktov a rýchleho občerstvenia. Vzrastá aj počet detí so závislosťami, poruchami
pozornosti, správania alebo príjmu potravy, s čím sa denne vo svojich ambulanciách stretávajú pediatri. Ako povedala psychologička Mgr. Jana Caban: „Rastie záujem o návštevy psychológa, či psychoterapeuta nielen zo strany rodičov, ktorí cítia potrebu poradiť sa, či už vo výchove alebo v zvládaní náročnejších situácií, ale aj samotné deti už často komunikujú svoj záujem stretnúť sa so psychológom.“

Prevencia vo forme adekvátnej výživy v prvých 1000 dňoch života
Výživa, najmä v období prvých tisíc dní života, ovplyvňuje nielen rast a vývoj dieťaťa, ale aj jeho
celoživotné zdravie. Preto by jej rodičia mali venovať primeranú pozornosť. MUDr. Prokopová konštatuje: „Je potrebné zaoberať sa otázkami súvisiacimi s nevyváženou stravou a zlou životosprávou, ktoré majú korene v ranom detstve. Ako odhalili výsledky NutriCheq-u za rok 2022, v stravovaní batoliat a detí sú prítomné nedostatky, na ktoré je potrebné rodičov upozorňovať. Odporúčame rodičom batoliat (1-3 roky), aby si overili skladbu jedálnička a stravovacie návyky svojho dieťaťa prostredníctvom dotazníka NutriCheq, ktorý je voľne dostupný na stránke www.1000dni.sk.“

Narastá aj počet detí s problémami imunity, pribúdajú prejavy alergií. „Najčastejšie problémy detských pacientov, ktorý zapĺňajú imunoalergologické ako pneumologické ambulancie, sú časté respiračné infekcie, recidivujúci kašeľ, či prejavy alergie.“ – vysvetlila MUDr. Zuzana Rennerová. Dodáva, že mnohí rodičia považujú častejšie respiračné ochorenia za závažný problém a žiadajú si vyšetrenie špecialistom. Pritom je potrebné si uvedomiť, že respiračné ochorenia sú u detí častejšie, lebo imunitný systém malých detí ešte nie je dostatočne „zrelý“.

Zvyšovanie počtu detí na jednu ambulanciu, a často aj neopodstatnené návštevy rodiča v ambulancii, spôsobujú obrovský nápor na pediatra. Ako alternatívu rodičia neraz volia možnosť návštevy
detskej pohotovosti alebo privolanie záchrannej služby.
„Veľká časť volaní na tiesňovú linku, týkajúcich sa detí, je indikovaná. Na tomto mieste je potrebné
povedať, že nemálo rodičov pri posudzovaní zmien zdravotného stavu svojich detí je zneistených
a hľadajú informácie. Rozumieme strachu rodičov o život a zdravie svojich detí. Správne informácie
pre správne rozhodnutie sú v týchto situáciách kľúčové.“
– hovorí primár OUP DFNsP v Bratislave
MUDr. Marcel Brenner.

Riešením je sústrediť sa na zdravie, nie ochorenia
Snahou všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je upriamiť pozornosť verejnosti na prevenciu zdravia, nie na ochorenia. Preto je nesmierne dôležité, aby sa každý z nás začal viac starať o svoje zdravie a zdravie svojich detí formou pravidelných preventívnych prehliadok, pravidelného aktívneho pohybu, športu a dodržiavaním zásad zdravého stravovania. Medzi dôležité preventívne postoje patrí aj očkovanie. „Napríklad HPV očkovaním ako jediným môžeme predchádzať rakovinám, ktoré spôsobujú HPV infekcie – ako sú rakovina krčka maternice alebo aj rakovina konečníka. Týka sa tak oboch pohlaví – dievčat aj chlapcov. Je to jediné očkovanie proti rakovine, proti ktorej sa dá preventívne chrániť už aj deti v ambulanciách pediatra. Od 1. 12. 2024 sa rozširuje plné hradenie 9-valentnej vakcíny pre 13 a 14 ročné deti, teda do 15. narodenín.“ – dodáva pediatrička Prokopová.

Zároveň je dôležité vytvoriť vhodné podmienky aj na prácu pediatrov. Práve preto, záštitu nad projektom Pre zdravie detí prezvali Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR.
K súčasnej situácii sa vyjadrila štátna tajomníčka MZ SR, profesorka Monika Jankechová: „Ministerstvo zdravotníctva podporuje pediatrov, rieši aktuálnu situáciu navrhovanými intervenciami a opatreniami, z ktorých mnohé sú súčasťou širokej reformy ambulantnej siete, ktorú chceme dostať do praxe. Práve tá by mala nielen zatraktívniť zdravotnícke povolanie lekára pre deti a mladistvých, ale zabezpečiť aj nárast ich počtu, vytvoriť adekvátne podmienky pre ich prácu, aby sa naplno mohli venovať práve malým pacientom. Veľmi tiež vítame úsilie odbornej spoločnosti o vzdelávanie rodičov detí – je to ďalší nevyhnutný predpoklad správneho nastavenia a fungovania zdravotníctva na Slovensku.“

Zdroj, foto: A-medi management s.r.o., TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *