Aké zmeny v delegovanom predpisovaní nastali od prvého augusta?

Ako vyzeral delegovaný predpis pred 1. augustom?

Pred 1. augustom tohto roka bolo základom delegovaného predpisu to, že išlo o vzťah medzi poverujúcim a povereným lekárom. Predpisujúci lekár, ktorý deleguje predpis, sa nazýval „poverujúci lekár“ a lekár, ktorý sa rozhodol poverujúcemu lekárovi kolegiálne pomôcť, sa nazýval „povereným lekárom“. Poverujúci lekár sa na delegovanom predpise mohol dohodnúť s lekárom akejkoľvek špecializácie (podstatné je to, aby išlo o lekára, ktorý je spôsobilý predpisovať).

Pre delegovaný predpis boli stanovené v rámci predošlej právnej úpravy dve časové limitácie, a to:

  • Prvá limitácia – delegované predpisovanie bolo možné realizovať maximálne (neprerušene) počas 2 mesiacov,
  • Druhá limitácia – poverujúci lekár mohol delegovať predpisovanie voči konkrétnemu pacientovi maximálne 3-krát počas kalendárneho roka. Z toho vyplývalo, že voči konkrétnemu pacientovi mohol poverujúci lekár počas kalendárneho roku delegovať predpisovanie na max. 3 dvojmesačné periódy.

Poverenie na predpis bolo výsledkom dohody medzi poverujúcim a povereným lekárom, tento atribút zákon o liekoch explicitne zdôrazňoval – teda len samotné doručenie „poverenia“ pacientom nezakladalo pre lekára takéhoto pacienta právnu povinnosť lieky uvedené v poverení predpisovať namiesto poverujúceho lekára.

Delegovaný predpis je stále koncipovaný ako oprávnenie všeobecného lekára na predpis

Od 1. augusta je podstatou delegovaného predpisovania vzájomný vzťah medzi odborným lekárom, ktorý dáva odporúčanie na predpis všeobecnému lekárovi a všeobecným lekárom, ktorý na základe odporúčania odborného lekára predpisuje. Zákon o liekoch dokonca obsahuje už aj definíciu, koho je možné považovať za odborného lekára. Odborným lekárom sa má na mysli lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore inom ako všeobecné lekárstvo.

Pri delegovanom predpise je ale potrebné stále vnímať, že aj keď odborný lekár vystaví všeobecnému lekárovi/pediatrovi odporúčanie na predpis, pre všeobecného lekára/pediatra je to stále len oprávnenie a nie povinnosť na základe vystaveného odporúčania pacientovi liek/ZP/DP predpísať.

Aké sú podmienky delegovaného predpisu od 1. augusta?

Nová právna úprava účinná od 1. augusta stanovuje obsah poverenia (odporúčania) na delegované predpisovanie, ktoré musí obsahovať:

  • lehotu, počas ktorej sa odporúča predpisovať liek/ZP/DP, ktorá je maximálne:
    • 6 mesiacov pri ambulantnom predpise
    • 3 mesiace pri predpise po prepustení z ústavnej ZS
  • všetky informácie potrebné na predpis lieku/ZP/DP (v súlade s § 119 ods. 5, 6 a § 120 ods. 1 zákona o liekoch), vrátane kódu odborného lekára,
  • informáciu, či odborný lekár, ktorý odporúčanie vystavil, má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený.

Obsah odporúčania na delegovaný predpis má byť zachytený v:
– elektronickom zázname o poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
– lekárskej správe o poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
– elektronickom zázname o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo
– prepúšťacej správe pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Kto je zodpovedný za správnu indikáciu lieku a nedodržanie preskripčných a indikačných obmedzení pri delegovanom predpise?

Vo vzťahu k správnej indikácii lieku, ktorý bude predpisovať všeobecný lekár/pediater na základe odporúčania odborného lekára bude zodpovedný odborný lekár, ktorý odporúčanie vystavil. Odborný lekár bude zodpovedať za správny výber liečiva alebo humánneho lieku, cesty podania, liekovej formy a množstva liečiva v liekovej forme, určenie diagnózy vyjadrenej písmenom a číslovkami podľa platnej medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov, veľkosti balenia, počtu balení a dávkovania lieku.

Taktiež dodržanie preskripčných a indikačných obmedzení bude na pleciach odborného lekára, ktorý odporúčanie vystavil. V prípade, ak lekáreň/výdajňa ZP vydá pacientovi liek/ZP/DP na základe predpisu/poukazu, ktorým došlo k porušeniu preskripčných a indikačných obmedzení a predpis/poukaz bol vydaný na základe poverenia odborného lekára vystaveného v rozpore so zákonnými podmienkami, zdravotná poisťovňa si bude náhradu plnenia poskytnutého lekárni/výdajni ZP za vydaný liek/ZP/DP uplatňovať voči odbornému lekárovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, pre ktorého pracuje odborný lekár, ktorý poverenie vystavil.

Stanovenie povinnosti predpísať liek/ZP/DP, ktorých potrebu indikoval lekár po vyšetrení pacienta

Do zákona o liekoch bola novelou účinnou od 1. augusta zavedená aj veľmi dôležitá povinnosť ambulantného lekára predpísať liek/ZP/DP, ktorých potrebu indikoval po vykonaní lekárskeho vyšetrenia.

Táto povinnosť sa týka ako všeobecných lekárov/pediatrov, tak aj špecialistov.

To značí, že aj špecialista musí predpísať pacientovi liek/ZP/DP (ak jeho potrebu indikoval)a to bez ohľadu na to, že tento liek nie je preskripčne/indikačne obmedzený na jeho špecializáciu. Pacientov tak nemôže špecialista posúvať na všeobecného lekára/pediatra na predpis preskripčne neviazaných liekov.

Ako to už býva zvykom, aj s porušením tejto povinnosti je spojená sankcia, a to pokuta, ktorú môže uložiť ŠÚKL vo výške od 300 eur do 35 000 eur.


Foto: Macrovector, Freepik

Lekárske noviny september/2023

Mgr. Lenka Kavarniková
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *