Slovensko odmietlo skrátenie obdobia pripomienkovania Medzinárodných zdravotných predpisov

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková informovala generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o nesúhlasnom stanovisku, v ktorom v mene Slovenskej republiky odmietla dodatok Medzinárodných zdravotných predpisov (MZP), schválený v máji 2022. Týmto dodatkom sa skrátila lehota, ktorú mali jednotlivé vlády na zamietnutie budúcich zmien a doplnení MZP alebo vznesenie výhrad k nim, a to z 18 mesiacov na 10 mesiacov.

Vzhľadom na súčasný stav rokovaní o aktualizácii MZP a množstva návrhov na zmeny zo strán zmluvných štátov si Slovenská republika si vyhradila právo zamietnuť dodatok MZP, ktorý hovorí o skrátení lehoty na pripomienkovanie MZP. Pripomienky jednotlivých štátov si podľa názoru Ministerstva zdravotníctva SR vyžadujú ďalšie podrobnejšie rozpracovanie, ako aj dlhšie obdobie na implementáciu, aby sa zabezpečila dôkladná pripravenosť zmluvných štátov na budúce potenciálne ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu.

Cieľom listu ministerky je najmä zabezpečiť súlad revízie MZP s ústavným poriadkom Slovenskej republiky. Novovzniknutá vláda Slovenskej republiky je totiž podobne ako Revízna komisia MZP znepokojená tým, že viaceré návrhy na revíziu MZP, ak by boli schválené tak, ako boli pôvodne predložené členskými štátmi, by tak neboli reakciou na pripravenosť štátov a ich zdravotných systémov na núdzové situácie v oblasti zdravia.

„Jednou z kľúčových úloh štátu je zastaviť šírenie dezinformácií a bojovať s nimi na všetkých úrovniach. V uplynulom období prišlo na ministerstvo zdravotníctva množstvo podnetov od občanov, ktorí uverili nepravdivým informáciám o prebiehajúcich rokovaniach k aktualizácii medzinárodných zdravotných predpisov. Chceli by sme znepokojených Slovákov uistiť, že žiadne dokumenty z dielne WHO, oslabujúce pozíciu Slovenska ako suverénneho štátu či dokonca obmedzujúce ústavné práva slovenských občanov, aktuálne neexistujú, ani také zástupcovia rezortu zdravotníctva neplánujú prijímať či akokoľvek podporovať,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Napriek odmietnutiu dodatku o skrátení obdobia pripomienkovania bude Slovenská republika aj naďalej podporovať aktualizáciu MZP. Navrhované zmeny, ktoré má prijať Svetové zdravotnícke zhromaždenie v máji 2024, bude tak ako doteraz podrobovať vnútornej kontrole, aby bol zabezpečený súlad s národným kontextom. Slovenská republika počas rokovaní opakovane zdôrazňovala a naďalej zdôrazňuje potrebu praktického rozmeru a vedeckého charakteru predložených návrhov.

Medzinárodné zdravotné predpisy (MZP alebo z ang. International Health Regulations – IHR) aktuálne prechádzajú revíziou, to znamená, že sa upravujú s cieľom aktualizovať niektoré informácie a postupy v nich uvedené. Naposledy sa revidovali v roku 2005 a vzhľadom na nedostatočnú koordináciu na medzinárodnej úrovni počas pandémie COVID-19, ktorá poukázala na slabú pripravenosť štátov čeliť cezhraničným zdravotným hrozbám, je ich aktualizácia nevyhnutná. Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) sa v spolupráci s ďalšími zainteresovanými orgánmi štátnej správy sa zúčastňujú pripomienkovania týchto predpisov s cieľom ochrany zdravia a života občanov Slovenska bez toho, aby boli akýmkoľvek spôsobom obmedzené ich právne a ústavné istoty.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *