Sociálna problematika diabetikov

Diabetes mellitus (DM) predstavuje aj v súčasnosti civilizačnú, chronickú, metabolickú, neprenosnú, nevyliečiteľnú a závažnú chorobu s ekonomickými, psychickými, sociálnymi, spoločenskými a zdravotnými dôsledkami. Napriek komplexnej personalizovanej zdravotnej starostlivosti patrí stále medzi hlavné príčiny vyššej chorobnosti, amputácie dolných končatín, vzniku orgánovo špecifických degeneratívnych procesov, praktickej alebo úplnej slepoty, zlyhania obličiek, ale aj morbidity na cerebrovaskulárne a kardiovaskulárne choroby. Okrem bolesti a utrpenia ovplyvňujú každodenný život diabetikov rôzne sociálne dôsledky DM, akútnych, chronických a orgánovo špecifických komplikácií.

Podľa Dohovoru Organizácie spojených národov (OSN) o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu je zdravotné postihnutie výsledok vzájomného pôsobenia medzi jedincami so zhoršeným zdravím a medzi bariérami v postojoch a v prostredí, ktoré prekážajú v plnej a účinnej účasti na spoločenskom živote v sociálnom prostredí za rovnakých podmienok s ostatnými. Zdravotne postihnutý je každý jedinec s dlhodobým duševným, fyzickým, intelektuálnym, mentálnym, telesným alebo zmyslovým postihnutím, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami zabraňuje plnému a účinnému zapojeniu sa do spoločenského života na rovnoprávnom základe s ostatnými. Prekážky predstavujú aj následky chronickej choroby, ktorá vedie k sociálnym dôsledkom a vzniku nepriaznivej sociálnej situácie. U každého zdravotne postihnutého je však veľmi dôležité obnovovať adaptačné schopnosti a navrátiť schopnosť k pôvodnej aktivite. Tento proces je podmienený efektívnym zásahom nielen v profesionálnej, ale aj, a hlavne, v spoločenskej rovine. Žiadne zdravotné postihnutie nie je stav, ktorý vytvára závislosť. Závislosť spôsobujú bariéry a systém nevhodných reakcií jednotlivcov a spoločnosti na zdravotné postihnutie a zdravotne postihnutých. Tieto situácie pomáhajú minimalizovať zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov a zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Ťažké zdravotné postihnutie (ŤZP) je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %. Funkčná porucha predstavuje nedostatok duševných, telesných alebo zmyslových schopností fyzickej osoby, ktorá z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako dvanásť mesiacov.

Sociálne dôsledky sú znevýhodnenia, ktoré majú jedinci z dôvodu ŤZP v porovnaní s jedincami bez zdravotného postihnutia rovnakého pohlavia, veku a za rovnakých podmienok a ktoré nie sú schopní z dôvodu ŤZP prekonať sami. Akútne, chronické a orgánovo špecifické komplikácie DM posúvajú život diabetikov do inej roviny ako je život zdravých jedincov. Diabetici sú denne konfrontovaní s mnohými nutnosťami, obmedzeniami, príkazmi a zákazmi, ktoré prítomnosť dlhodobej choroby so sebou prináša.

Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP je zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb.

Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP je aj u diabetikov vykonávaná v oblasti komunikácie, mobility a orientácie, sebaobsluhy a zvýšených výdavkov, ak nie je kompenzovateľná právnymi normami rezortu školstva alebo zdravotníctva.

V oblasti komunikácie je kompenzovaná narušená schopnosť komunikácie, ktorá predstavuje obmedzenú schopnosť komunikácie v dôsledku poškodenia alebo straty duševných, telesných a zmyslových funkcií. Kompenzácia umožňuje sprístupnenie informácií a styk so sociálnym prostredím.

V oblasti mobility a orientácie je kompenzovaná znížená pohybová alebo orientačná schopnosť, ktoré predstavujú obmedzenú schopnosť samostatného premiestňovania sa v dôsledku narušenia duševných, telesných alebo zmyslových funkcií. Kompenzácia uľahčuje orientáciu a premiestňovanie sa a umožňuje prekonať znevýhodnenia v prístupe k stavbám a veciam osobnej potreby.

V oblasti sebaobsluhy je kompenzovaná obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy, ktoré predstavujú stav, keď nie je možné v dôsledku poškodenia alebo straty duševných, telesných alebo zmyslových funkcií samostatne si zabezpečiť úkony sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť alebo realizáciu základných sociálnych aktivít. Kompenzácia poskytuje pomoc pri úkonoch sebaobsluhy.

V oblasti zvýšených výdavkov sú kompenzované zvýšené výdavky na diétne stravovanie, opotrebovanie bielizne, bytového zariadenia, obuvi, šatstva, súvisiace s hygienou, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom a zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Kompenzácia zmieňuje dôsledky pravidelných zvýšených výdavkov.

U diabetikov je narušená, znížená alebo obmedzená schopnosť a zvýšenie výdavkov časté pri diabetickej encefalopatii, diabetickej myelopatii, diabetickej neuropatii, diabetickej retinopatii, hluchote, náhlej cievnej mozgovej príhode, poškodení v dôsledku častých ťažkých hypoglykémií, praktickej, alebo úplnej, slepote, chorobách kĺbov, kostí, spojiva, kardiálnej autonómnej neuropatii, obliterujúcej ischemickej chorobe dolných končatín, syndróme diabetickej nohy, diabetickej nefropatii, diabetickej hnačke, ale aj pri fekálnej a močovej inkontinencii. Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa vyplácajú mesačne pozadu, ak príjem fyzickej osoby s ŤZP nepresiahol trojnásobok sumy životného minima.
Nevyplácajú sa mimo územia Slovenska. Ak je fyzická osoba s ŤZP mimo územia Slovenska viac ako 60 dní, opakované peňažné príspevky sa odoberú. Suma životného minima sa upravuje každý rok vždy k 1. júlu.

Preukaz ŤZP/ŤZP-S
Konanie vo veciach kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP sa začína podaním písomnej žiadosti na predpísanom tlačive na oddelenie posudkových činností odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ÚPSVaR SR) v mieste trvalého pobytu spolu s výpisom od ošetrujúceho lekára a odbornými nálezmi lekárov špecialistov, ktoré nie sú staršie ako šesť mesiacov. Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár oddelenia posudkových činností ÚPSVaR SR. Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je vypracovanie lekárskeho posudku a stanovenie miery funkčnej poruchy. Odchýlky od normy v laboratórnych hodnotách (glykémia, glykovaný hemoglobín a ďalšie) nemajú vplyv na mieru funkčnej poruchy. Miera funkčnej poruchy pri DM priamo závisí od závažnosti choroby s prihliadnutím na komplikácie.

Tabuľka 1 – Miera funkčnej poruchy pri diabetes mellitus.

 30 % DM 2 bez komplikácií kompenzovaný diabetickou diétou

40 % DM 2 bez komplikácií kompenzovaný diabetickou diétou a perorálnymi antidiabetikami

50 % DM 1 bez komplikácií alebo DM 2 bez komplikácií kompenzovaný inzulínom a diabetickou diétou

60 % DM ťažko kompenzovateľný inzulínom alebo diabetické dieťa

70–80 % chronické komplikácie DM v zmysle diabetickej mikroangiopatie, diabetickej nefropatie, diabetickej neuropatie, diabetickej nohy a diabetickej retinopatie

Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník oddelenia posudkových činností ÚPSVaR SR, ktorý spolupracuje s posudkovým lekárom. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je návrh kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP. Na účely parkovacieho preukazu sociálny pracovník posudzuje len oblasť mobility a orientácie. Diabetici majú mať pri sociálnom pohovore predstavu čo požadujú a ako požadovaná kompenzácia zmierni sociálne dôsledky ŤZP.

Po zosúladení lekárskeho posudku a záznamu z vykonaného sociálneho pohovoru alebo sociálneho šetrenia v domácnosti vydáva oddelenie posudkových činností ÚPSVaR SR komplexný posudok s návrhom druhov odkázanosti na kompenzáciu. Súčasťou komplexného posudku je návrh na vydanie preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP-S s 30 mm širokým šikmým červeným pruhom a parkovacieho preukazu. Lehota na vypracovanie komplexného posudku je 60 dní a na vyhotovenie rozhodnutia 30 dní.

Sociálna služba je odborná, obslužná alebo ďalšia činnosť alebo súbor činností zameraných na prevenciu vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie, obnovu, rozvoj alebo zachovanie schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, prevenciu sociálneho vylúčenia, riešenie krízovej sociálnej situácie a zabezpečenie podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby, rodiny alebo komunity.

Sociálne služby sú vymedzené podľa cieľovej skupiny a druhu riešenej sociálnej udalosti. U diabetikov je nepriaznivá sociálna situácia riešená poskytovaním sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu dôchodkového veku, ŤZP alebo nepriaznivého zdravotného stavu a s použitím telekomunikačných technológií. Efektívne sa uplatňujú u diabetikov s chronickými a orgánovo špecifickými komplikáciami a u seniorov.

Medzi sociálne služby, využívané u diabetikov, patria opatrovateľská, predčitateľská, prepravná, sprievodcovská a tlmočnícka služba a požičiavanie pomôcok. Významnú úlohu zohrávajú aj sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií ako krízová pomoc a monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Medzi ďalšie využívané sociálne služby je zaradené sprostredkovanie osobnej asistencie alebo tlmočníckej služby a zariadenia sociálnych služieb. V zariadeniach opatrovateľskej služby pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktorým nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu, sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.

Neoddeliteľnou súčasťou každej sociálnej služby, ale aj individuálnej edukácie diabetikov, je poskytovanie sociálneho poradenstva, ktoré v súlade so zákonom môže vykonávať iba vysokoškolsky vzdelaný sociálny pracovník. Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Vykonáva sa na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva. Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby. Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci. Špecializované sociálne poradenstvo pre diabetikov poskytuje sociálny pracovník edukátor diabetes mellitus počas edukácie.

Sociálne služby pre diabetikov sú poskytované ambulantnou, pobytovou a terénnou formou a prostredníctvom telekomunikačných technológií.

Kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP a sociálne služby vhodne dopĺňajú komplexnú personalizovanú zdravotnú starostlivosť o diabetikov a tým zlepšujú kvalitu života diabetikov aj napriek prítomnosti DM.

PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH,
Nemocničná lekáreň UNM, Martin, Diabetologické edukačné centrum 1. internej kliniky JLF UK a UNM, Martin

Foto: Freepik

Lekárske noviny november/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *