Svetový deň boja proti AIDS

Svetový deň boja proti AIDS, ktorý sa každoročne oslavuje 1. decembra, slúži ako trpká pripomienka trvajúceho globálneho boja proti HIV/AIDS, pričom zároveň oslavuje húževnatosť jednotlivcov žijúcich s týmto ochorením. Je to deň, ktorý v sebe zahŕňa spomienku, povedomie a výzvu na iniciatívy. Aby sme pochopili význam tohto dňa, je potrebné si pripomenúť históriu epidémie a jej vplyvu na svet.

HIV vírus (human immunodeficiency virus) bol prvýkrát identifikovaný v roku 1983 a pandémia AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) rýchlo nasledovala. V prvých rokoch si tento záhadný a smrteľný vírus vyžiadal životy pacientov alarmujúcou rýchlosťou, pričom komunity a národy museli čeliť bezprecedentnej zdravotníckej kríze. Práve v tomto období vznikol Svetový deň boja proti AIDS. V roku 1988 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 1. december za Svetový deň boja proti AIDS. Tým sa začala globálna snaha o zvyšovanie povedomia o HIV/AIDS a pripomenutia si tých, ktorých tento vírus postihol. Prvý Svetový deň boja proti AIDS sa zameral na tému Deti a AIDS, ktorá osvetľovala vplyv epidémie na najmladších členov spoločnosti. Bol to nevyhnutný krok v uznaní ďalekosiahlych dôsledkov tohto vírusu. V priebehu rokov sa Svetový deň boja proti AIDS prispôsoboval vyvíjajúcim sa názorom a stratégiám boja s HIV/AIDS. V roku 1996 bol zavedený koncept „žiť s HIV“, ktorý zdôrazňuje dôležitosť podpory jednotlivcov, ktorým bol diagnostikovaný tento vírus. Pozornosť sa presunula od prežitia, k podpore dôstojného života a rešpektu pre tých, ktorí žijú s HIV.

Ďalším kľúčovým míľnikom v histórii Svetového dňa boja proti AIDS bol rok 2002, keď bol tento deň uznaný ako Deň Organizácie spojených národov. To formalizovalo status globálneho zdravotníckeho dňa, ktorý zdôrazňuje celosvetový význam riešenia problému HIV/AIDS. Znamenalo to tiež zlom vo svetovej solidarite boja proti tejto epidémii. Následne, v roku 2005, téma „Stop AIDS: dodržme sľub“, podčiarkla odhodlanie dosiahnuť univerzálny prístup k prevencii, liečbe a starostlivosti o HIV do roku 2010. Tieto témy a vyhlásenia demonštrujú neustále prispôsobovanie sa a prehodnocovanie stratégií v boji proti HIV/AIDS.

Dnes zostáva Svetový deň boja proti AIDS kritickým dátumom v globálnom zdravotníckom kalendári, s obnoveným dôrazom na riešenie stigmy a diskriminácie, rozšírenie prístupu k testovaniu, liečbe a snahu o generáciu pacientov bez AIDS. Je to deň, kedy sa vlády, organizácie, komunity a jednotlivci môžu spojiť v boji proti HIV/AIDS a zároveň si pripomenúť tých, ktorí prišli v boji s týmto ochorením o život. V tomto článku sa ďalej budeme venovať súčasným možnostiam boja proti epidémii HIV a budúcim stratégiám.

Vzhľadom na globálnu epidémiu HIV sa priebežné úsilie v boji proti tomuto vírusovému ochoreniu v priebehu rokov výrazne zmenilo. Kľúčové zložky súčasných stratégií zahŕňajú multifaktoriálny prístup zameraný na prevenciu, liečbu a podporné programy.

Preventívne opatrenia
Komplexné a cielené vzdelávacie kampane boli rozhodujúce pri zvyšovaní povedomia o prenose HIV, rizikových faktoroch a metódach prevencie. Tieto kampane sú zamerané na rôzne skupiny obyvateľstva, vrátane adolescentov, rizikových komunít a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Široká dostupnosť a propagácia používania kondómov zostávajú základným kameňom úsilia o prevenciu HIV. Používanie kondómov pomáha výrazne znižovať riziko prenosu HIV. Ďalšie programy, ako je výmena ihiel a substitučná liečba opioidmi, boli zásadné pri znižovaní prenosu HIV medzi užívateľmi intravenóznych drog. Testovanie osôb na HIV a ich skorá identifikácia, je rozhodujúca pre prepojenie infikovaných so zdravotnou starostlivosťou a následnou liečbou. Rôzne testovacie metódy, vrátane anonymných bezplatných rýchlotestov, uľahčujú ľuďom zistiť ich HIV status. Identifikácia osôb s HIV
a ich liečba aktívnou retrovírusovou liečbou (ART) nielen zlepšuje ich zdravie, ale znižuje aj riziko prenosu vírusu na iných. Tento prístup je ústredný pre kampaň „Undetectable = Untransmittable“ (U=U), ktorá zdôrazňuje, že osoby s potlačenou vírusovou náložou nemôžu vírus prenášať.

Predexpozičná profylaxia (PrEP) je ďalším preventívnym opatrením pre osoby s vysokým rizikom akvirácie vírusu HIV. Zahŕňa užívanie antiretrovírusových liekov HIV-negatívnymi osobami na zníženie rizika nákazy týmto vírusom. Rozšírenie prístupu k PrEP je kritickým prvkom v stratégii prevencie HIV. Podporovanie pravidelného testovania na HIV medzi rizikovými skupinami, vrátane mužov, ktorí majú sex s mužmi, transrodových osôb a ľudí v regiónoch s vysokou prevalenciou HIV, je nevyhnutné. Prekonanie stigiem spojených s HIV zostáva kruciálnou súčasťou globálnej peventívnej stratégie. Stigmy a diskriminácia môžu odradiť jednotlivcov od návštevy testovacieho centra, liečby a následnej podpory. Rôzne iniciatívy a kampane pracujú na destigmatizácii HIV a vytváraní podporného prostredia pre ľudí žijúcich s týmto ochorením. Vzhľadom na to, že určité skupiny, ako napríklad muži, ktorí majú sex s mužmi, osoby poskytujúce sexuálne služby a osoby užívajúce drogy, sú vystavené vyššiemu riziku infekcie HIV, boli vyvinuté intervencie šité priamo na ich mieru.

Celosvetový boj proti HIV/AIDS sa opiera o medzinárodnú spoluprácu, pričom organizácie ako Globálny fond na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii a Núdzový plán prezidenta USA na pomoc pri AIDS (PEPFAR) poskytujú významné finančné prostriedky a zdroje. Trvalá finančná podpora je nevyhnutná na rozšírenie úsilia v oblasti prevencie, liečby a starostlivosti v krajinách, ktoré sú silne postihnuté epidémiou HIV/AIDS. Hoci sa dosiahol významný pokrok, pokračujúce úsilie je nevyhnutné na dosiahnutie ambicióznych cieľov stanovených globálnym spoločenstvom, vrátane stratégie 90-90-90, ktorej cieľom je, aby bolo 90 % ľudí
s HIV diagnostikovaných, aby 90 % diagnostikovaných osôb dostávalo liečbu a aby 90 % liečených osôb dosiahlo vírusovú supresiu. Dosiahnutie týchto cieľov bude významným krokom
k ukončeniu epidémie HIV/AIDS.

Vízie a budúcnosť
Vyhliadky do budúcnosti v boji proti HIV sú veľmi sľubné. Výskum v oblasti HIV prináša pokrok vo vývoji vakcín a dlhodobo pôsobiacich antiretrovírusových liekov. Vývoj vakcíny proti HIV je náročný kvôli schopnosti vírusu rýchlo mutovať, čo komplikuje vývoj vakcíny, ktorá by poskytla ochranu proti všetkým variantom. Vedci skúmajú niekoľko sľubných prístupov vo vývoji týchto vakcín. Jednou z možností je použitie vírusových vektorov. Tieto vakcíny využívajú neškodné vírusy na prenášanie proteínov vírusu HIV, čím stimulujú imunitnú odpoveď. Ďalším možným prístupom je použitie mRNA vakcíny. Podobne, ako mRNA vakcíny proti COVID-19, tieto vakcíny poskytujú genetické inštrukcie na produkciu niektorých proteínov vírusu HIV. Aktuálne si musíme počkať na výsledky testovania rôznych kandidátskych vakcín proti HIV, ktoré sú v klinickom skúšaní. Ďalšou sľubnou stratégiou je použitie dlhodobo pôsobiacich parenterálnych antiretrovíruových liečiv, ktoré výrazne zjednodušujú liečebné schémy. Táto stratégia podávania lieku raz za mesiac znižuje riziko vynechania dávky, čo je dôležité pre trvalú vírusovú supresiu. Ďalšou výhodou týchto liekov je zlepšeniu kvality života pacientov s HIV tým, že im umožňujú žiť aktívny život bez neustálej starostlivosti o liečbu. Technologické inovácie, ako napr. telemedicína, umožňujú rozšírenie prístupu k zdravotnej starostlivosti. S trvalým odhodlaním a dostupnými zdrojmi je svet bez AIDS na dosah. Ukončenie epidémie znamená zníženie počtu nových infekcií HIV do takej miery, že už nebude predstavovať hrozbu pre verejné zdravie.

Svetový deň boja proti AIDS slúži ako globálna platforma solidarity, povedomia a akcie v boji proti HIV/AIDS. Od svojho vzniku prešiel dlhú cestu, odzrkadľujúc evolúciu nášho pochopenia a stratégií v boji proti HIV/AIDS. História nám pripomína pokrok, ktorý sme dosiahli a súčasnosť ukazuje na výzvy, ktoré pred nami stále stoja. Aktuálne stratégie zdôrazňujú úlohu prevencie, skorej diagnostiky, dosiahnutia základných liečebných cieľov (vírusová supresia), nových schém medikamentóznej liečby a zvýšenej podpory v komunitách. Zásadným cieľom v najbližšom období je snaha o generáciu HIV pozitívnych, s trvalou vírusovou supresiou, bez AIDS.

MUDr. Alena Rovňáková, PhD.
MUDr. Štefan Porubčin, PhD.

Lekárske noviny december/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *