30 rokov osamostatnenej klinickej logopédie na Slovensku

Klinickí logopédi sú v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov združení už od jej vzniku v roku 1992, kedy vznikla ako priamo v zákone uvedená Slovenská komora vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov spolu so Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou komorou zubných lekárov a Slovenskou lekárnickou komorou. Komora dnes okrem klinických logopédov združuje ešte povolania klinických fyzikov, laboratórnych diagnostikov a terapeutických pedagógov a jej úlohou je podporovať rozvoja týchto zdravotníckych povolaní v zdravotníckej praxi a obhajovať oprávnené profesionálne záujmy zdravotníckych pracovníkov uvedených zdravotníckych povolaní.

Klinická logopédia (v anglických ekvivalentoch Me-dical Speech and Language Pathology, Clinical Speech and Language Pathology) je dnes progresívne sa kvalitatívne vyvíjajúcou zdravotníckou špecializáciou na Slovensku, ktorá je aj vďaka osobnostiam, ktoré jej rozvoju venovali značnú časť svojho profesionálneho, ale aj osobného života, založená na neuropsychologických základoch.

Správnosť a principiálne opodstatnenie týchto základov, ktoré boli prijaté v čase, keď ešte vznikala, potvrdzujú aj súčasné poznatky z neurovied, získané pomocou najnovších technológií, ktoré v tom čase ešte neboli dostupné. Za všetkých spomeňme PhDr. Annu Hrnčiarovú, CSc., ktorá viac ako 50 rokov svojho profesionálneho života, z toho značnú časť ako hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor logopédia, spoločne so svojím poradným zborom krajských odborníkov pre klinickú logopédiu a ďalšími svojimi kolegyňami a kolegami za 30 rokov svojho pôsobenia v tejto funkcii venovala nezmerateľné množstvo svojho vzácneho súkromného času, energie a odbornej erudície v prospech rozvoja tohto odboru a povolania ako aj príprave ďalších generácií.

Vďaka nim, ktorí zhmotňovali najlepšie poznanie do podoby národných strategických dokumentov, legislatívnych predpisov a odporúčaní, ale aj vďaka všetkým klinickým logopédom v ambulanciách a nemocniciach, ktorí sa snažia svoju odbornú prácu vykonávať čo najlepšie, je klinická logopédia dnes na Slovensku na takej rozvinutej úrovni ako je.

Vysoko erudovane spracované odborné podklady a posudky, odporúčania a rôzne iné profesionálne dokumenty dr. Hrnčiarovej, ako hlavnej odborníčky MZ SR, adresované regulátorom zdravotnej starostlivosti na Slovensku, dobre reprezentujú najvyššiu kvalitu klinickej logopédie nielen na Slovensku, ale šíria dobré meno aj v zahraničí. Prvopočiatky tohto úsilia siahajú do roku 1970, kedy bol odbor logopédia na zasadnutí vedeckého kolégia jazykovedy Slovenskej akadémie vied uznaný ako samostatný vedný odbor s vlastným predmetom skúmania a s vlastnými pracovnými metódami. Historicky nadväzoval na lekársky odbor otorinolaryngológia a foniatria.

Ďalším významným medzníkom v histórii logopédie bol rok 1993, keď odbor klinická logopédia, dominantne pôsobiaci v rezorte zdravotníctva, získal svoju definitívnu samostatnosť a 14. februára 1993 bol ministrom zdravotníctva SR MUDr. V. Soboňom vymenovaný prvý hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre logopédiu – PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc. a ako vtedy povedal novinárom na tlačovke ministerstva zdravotníctva vtedajší I. štátny tajomník ministerstva: „zaplnené bolo biele miesto v rezorte zdravotníctva!“

Rok 1993 bol pre zakladateľov klinickej logopédie náročný. Boli vymenovaní prví krajskí odborníci, pokračovala práca na tvorbe a obhájení Koncepcie klinickej logopédie, realizovali sa implementácie odboru do všetkých nosných zákonov rezortu zdravotníctva, kompletizovala sa legislatíva nového odboru, atď.

Následne v roku 1997 prvá hlavná odborníčka MZ SR pre logopédiu založila prvé Oddelenie klinickej logopédie na Slovensku, konkrétne v Nemocnici s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda v Petržalke (v tom čase a ešte dlho potom jediné), ktorého bola primárkou. V roku 2000 významnou mierou v podobe prípravy potrebných odborných podkladov prispela k vzniku katedry Klinickej logopédie Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorej prvým prednostom sa stal prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. V roku 2002 sa PaedDr. Jánovi Čabiňákovi podarilo vytvoriť samostatnú Sekciu klinickej logopédie pri Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, ktorej sa Dr. Čabiňák stal predsedom a okrem ďalších nasledovníkom aj jeho syn Mgr. Ivan Čabiňák.

Dr. Anna Hrnčiarová vychovala 3 certifikovaných afaziológov a vyše stovku absolventov kurzov lurijovskej afaziológie pre Českú republiku, kde klinická logopédia v tom čase ešte nebola v samostatnom postavení, ako sa to podarilo na Slovensku. Z nich mnohí ešte dodnes pôsobia v zdravotníckej praxi v Českej republike a vychovávajú ďalšiu novú generáciu. V roku 2005 PhDr. Anna Hrnčiarová prispela k založeniu Odbornej sekcie klinickej logopédie pri Asociácii súkromných lekárov Slovenskej republiky, ktorej bola dlhé roky predsedníčkou. Odbornú sekciu klinickej logopédie na ASL SR zakladala v spolupráci s Dr. Katarínou Púllovou, ktorá bola aj jej prvou predsedníčkou až do obdobia, kým následne predsedníctvo odovzdala Dr. Hrnčiarovej. Dr. Hrnčiarová bola tiež spoluzakladateľkou Slovenskej asociácie logopédov, kde od roku 1992 približne 8 rokov pôsobila aj ako jej prvá prezidentka. Bola tiež zakladateľkou zdravotníckeho certifikačného študijného programu Afaziológia, ktorý bol postavený na neuropsychologických základoch dnes celosvetovo uznávanej Lurijovskej školy, a stal sa súčasťou postgraduálnej prípravy klinických logopédov, ako samostatný certifikačný študijný program, v sústave študijných programov podľa nariadenia vlády SR a ktorého sa bola jeho odbornou garantkou.

Ako externá odborná asistentka prednášala afaziológiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety neuropsychológiu na Katedre psychológie.

V týchto dňoch sa hrdo hlásime k odboru, ktorý slávi 30. výročie svojej samostatnosti. Je suverénnym odborom známym tak doma ako aj v zahraničí.

Práve kvôli precíznej organizačnej štruktúre klinickej logopédie v rezorte zdravotníctva sa stal členom európskej organizácie European Speech And Language Therapy Association. 225 klinických logopédov, v ambulanciách aj v nemocničných zariadeniach, rieši dnes cca 140 klinických diagnóz podľa MKCH.

Klinickí logopédi sú v súčasnosti žiadaní nielen v ambulantnej, ale aj v ústavnej zdravotnej starostlivosti na neurologických pracoviskách, oddeleniach otorinolaryngológie, zúčastňujú sa chirurgických zákrokov pri otvorených operáciách mozgu, participujú pri operáciách hlasiviek, v oblasti štítnej žľazy… Sú dôležití pri navracaní reči po úrazoch, náhlych cievnych mozgových príhodách… Bez nich sa nezaobíde včasná diagnostika neurodegeneratívnych ochorení ako je Parkinsonova choroba alebo jednotlivé štádiá Alzheimerovho ochorenia, Primárnej progresívnej afázie, sú dôležití pri liečbe porúch prehĺtania…, atď.

Klinická logopédia je dynamicky sa rozvíjajúcim odborom. Poskytuje zdravotnú starostlivosť v oblasti prevencie, diagnostiky a terapie, u detí i dospelých, na základe integrácie poznatkov z oblasti medicíny, jazykovedy psychológie, neuropsychológie, pedagogiky atď. ako komplexný vedecký systém. Participuje na Národnom programe duševného zdravia. Napĺňa Definíciu zdravia WHO, ktorá poníma „duševné zdravie ako stav životnej pohody, v ktorej jedinec aktívne využíva vlastné schopnosti, zvláda bežné záťažové situácie, pracuje efektívne a produktívne, nadväzuje vzťahy a prispieva k rozvoju komunity“ (WHO, 2021), ktorej podstatnú časť, bez ktorej by to nebolo uskutočniteľné a ktorá je toho základom, je práve zdravá komunikácia.

Pri príležitosti 30. výročia osamostatnenia klinickej logopédie na Slovensku udelila Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom Sekcie klinickej logopédie PhDr. Anne Hrnčiarovej, CSc. cenu za rozvoj povolania klinický logopéd a v mene prezidentky a prezídia Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov želáme veľa síl a odbornej erudície do pokračovania v rozvoji odboru na kvalitne vybudovaných základoch kolegom, ktorí aktuálne preberajú generačnú štafetu rozvoja klinickej logopédie na Slovensku a prajeme úspech a spokojnosť ako aj Vašich pacientov nielen s dosiahnutými pracovnými výsledkami ale aj kvalitou osobných vzťahov, ktoré sa počas vzájomnej spolupráce celkom prirodzene rozvíjajú.

Lekárske noviny január-február/2024

pripravili: PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH
Viceprezidentka SKIZP pre legislatívu a inovácie


FOTO: freepik.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *