Slovenská lekárnická komora negatívne vníma dištancovanie sa Slovenskej republiky od rezolúcií schválených WHO

„Svet vyhral“ – týmito jednoduchými slovami Informoval portál Health Policy Watch o dosiahnutí konsenzu v rámci 77. zhromaždenia Svetovej zdravotníckej organizácie.

Podrobná analýza priebehu a dosiahnutej rezolúcie – ktorej súčasťou je o. i. záväzok v priebehu roku 2024 zavŕšiť rokovania o pandemickej dohode – poukazuje na kľúčové body schválených predpisov a dodatkov k medzinárodným zdravotným predpisom (International Health Regulation – IHR). Tieto predpisy sú nástrojom medzinárodného práva, ktorý je právne záväzný pre 196 krajín vrátane 194 členských štátov WHO.

IHR predstavujú celosvetovú iniciatívnu reakciu na smrteľné epidémie, ktoré v  minulosti zachvátili Európu. Je to nielen súbor jasne definovaných práv a povinností pre jednotlivé krajiny, ale tiež zoznam kritérií pre určenie, či konkrétna udalosť predstavuje „mimoriadnu situáciu v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu“.[1]

Potreba aktualizácie týchto predpisov prijatých v roku 1969 a aktualizovaných v roku 2005 vyplynula predovšetkým z pandémie COVID-19, ale tiež z nedávnych skúseností s epidémiami vírusov zika, ebola a opičích kiahní.[2]

Hlavnými bodmi schválenej rezolúcie sú

  • zavedenie definície pandemickej núdzovej situácie s cieľom spustiť efektívnejšiu medzinárodnú spoluprácu v reakcii na udalosti, ktorým hrozí, že sa stanú pandémiou alebo sa ňou stali,
  • záväzok k solidarite a spravodlivosti pri posilňovaní prístupu k liekom a ich financovaniu,
  • zriadenie výboru zmluvných strán pre uľahčenie účinnej implementácie zmenených a doplnených nariadení,
  • vytvorenie národných orgánov s cieľom zlepšenia koordinácie implementácie nariadení v rámci krajín a medzi nimi.

Úloha farmaceutov sa v rôznych procesoch udržateľnosti kvality verejného zdravia v mnohých krajinách plne prejavila hlavne počas pandémie COVID-19. Verejné lekárne boli aktívne zapájané do testovania, mimoriadneho výdaja liekov, prípravy a distribúcie dezinfekčných prostriedkov, edukačných a osvetových projektov, zabezpečenia a distribúcie očkovacích vakcín i samotného očkovania.[3],[4]

Postoj Svetovej zdravotníckej organizácie k úlohe farmaceutov v systéme zdravotnej starostlivosti bol formulovaný už v roku 1988[5]. V rokoch 1993 a 1997 bol revidovaný, a doplnený so zameraním na budúce výzvy v zdravotnej starostlivosti – WHO podrobne poukazuje na úlohy, ktoré v dynamicky sa meniacich podmienkach stability verejného zdravia majú zohrávať práve farmaceuti.

Slovenská lekárnická komora nielen v kontexte konzistentného, významného, avšak v podmienkach SR dlhodobo nereflektovaného postoja WHO k pozícii farmaceutov v systéme verejného zdravotníctva, považuje revíziu IHR za dôležitý globálny nástroj pre efektívne riešenie prípadných budúcich mimoriadnych situácií.

Ako uvádza portál Health Policy Watch: „Slovensko sa od rezolúcie dištancovalo, Rusko a Argentína uviedli, že si vyhradzujú právo implementovať zmeny podľa svojej národnej suverenity. Kostarika vyjadrila výhrady k predĺženiu mandátu Medzivládneho vyjednávacieho orgánu zriadeného v decembri 2021, ktorého úlohou je pripraviť úplné znenie pandemickej dohody.“

Vnímajúc Svetovú zdravotnícku organizáciu nielen vo farmaceutickom profesionálnom kontexte ako kľúčovú a mienkotvornú inštitúciu vo všetkých situáciách, ktoré môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky a pri ktorých predstavujú farmaceuti verejných a nemocničných lekární súčasť základnej personálnej infraštruktúry, považujeme z odborného hľadiska tento postoj reprezentácie Slovenskej republiky za nesprávny.


[1] https://healthpolicy-watch.news/the-world-has-won-new-regulations-to-protect-against-pandemics-finally-passed/

[2] https://www.who.int/news/item/01-06-2024-world-health-assembly-agreement-reached-on-wide-ranging–decisive-package-of-amendments-to-improve-the-international-health-regulations–and-sets-date-for-finalizing-negotiations-on-a-proposed-pandemic-agreement

[3] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d6227663-en/index.html?itemId=/content/component/d6227663-en

[4] Talukdar D, Jankie S, Pancholi SS, et al. Strategic Role and Challenges of Community Pharmacists in SARS-CoV-2 Outbreak. Journal of Research in Pharmacy Practice. 2021 Jan-Mar;10(1):1-9. DOI: 10.4103/jrpp.jrpp_20_131. PMID: 34295846; PMCID: PMC8259598.

[5] WHO Consultative Group on the Role of the Pharmacist in the Health Care System (‎1988: New Delhi)‎, World Health Organization. Pharmaceuticals Unit & World Health Organization. Action Programme on Essential Drugs and Vaccines. (‎1990)‎. The role of the pharmacist in the health care system: report of a WHO consultative group, New Delhi, 13-16 December 1988. World Health Organization


Zdroj, foto: Slovenská lekárnická komora, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *