Slovensko spojilo detských dermatológov z celého sveta

Vynikajúci program, najrenomovanejší detskí dermatológovia, európski vedci a vybraní svetoví odborníci, ktorí sa podelili o najnovšie medicínske poznatky v tomto odvetví medicíny. To všetko čakalo vyše 420 účastníkov z viac ako 30 krajín 23. medzinárodného dermatologického pediatrického kongresu ESPD. Jeho organizátorom  bola Európska spoločnosť detskej dermatológie ESPD a hostiteľskou krajinou podujatia prvýkrát v histórii vôbec Slovensko  – mesto Košice. Prečo sú tieto stretnutia z pohľadu medicínskeho rozvoja také dôležité a aké sú najzávažnejšie témy detskej dermatológie nám zodpovedala MUDr. Klára Martinásková, PhD., prezidentka 23 ESPD kongresu.

Prečo sú tieto odborné stretnutia tak zásadné, čím všetkým ste sa zaoberali?
Tieto odborné stretnutia sú najdôležitejším miestom na výmenu informácií medzi detskými dermatológmi, pediatrami a pediatrickými špecialistami. Zaoberali sme sa najnovšími vedeckými  poznatkami, diagnostickými možnosťami aj terapeutickými stratégiami pre klinických lekárov, ktorí majú na starosti zdravie detí. Starostlivosť o deti v súčasnosti naráža na viac problémov. Cieľom konferencie bolo preto  podporiť novú generáciu mladých lekárov, vzdelávanie v tejto oblasti, možnosti ďalšieho odborného rastu, aby mohli liečiť deti čo najlepším spôsobom a tou najoptimálnejšou cestou.

Aké sú najaktuálnejšie medicínske výzvy v detskej dermatológii v rámci Európy?
Detské dermatózy sú stále aktuálnym problémom v dnešnej praxi. Rozvoj nových poznatkov v oblasti  imunonológie, alergológie, mikrobiológie, molekulovej genetiky a rozšírenie palety nových liečiv – hlavne biologík má rovnako ako u dospelých aj v detskom veku vplyv na ďalší priebeh ochorenia s výrazným zlepšením kvality života. Biologiká sú lieky bielkovinovej povahy, ktoré sú biotechnologickým spôsobom upravené, majú špecifické  vlastnosti cielene zasahovať do liečby ochorení, ktoré sme doteraz klasickou liečbou nedokázali zvládnuť. V súčasnosti zažívame  explóziu nových informácií v problematike detských  dermatóz, čo je nesporne veľkým prínosom. Nové cielené postupy v liečbe majú rýchlejší nástup účinku, vyššiu účinnosť, nízke alebo žiadne riziko poškodenia. V skupine závažných vrodených ochorení s prejavmi na koži – genodermatóz – dominuje molekulová diagnostika a génová liečba.

Ako je na tom Slovensko v porovnaní s inými krajinami?
Väčšina novších liekov vrátane biologík a takzvaných malých molekúl je v porovnaní s ostatnými krajinami Európy aj sveta u nás dostupná. Zvyčajne v liečbe postupujeme podľa európskych odporučení, ale včasná  intervenčná liečba napríklad atopickej dermatitídy sa posúva vo svetovom meradle do tých najnižších vekových kategórií už od dojčenského veku, v čom sa ešte výrazne odlišujeme. Rovnako, aj keď máme v súčasnosti oproti minulým rokom oveľa širšie možnosti v diagnostike závažných genodermatóz, v molekulovej diagnostike zriedkavejších ochorení nie sú ešte štandardným postupom oproti iných krajinám vo svete.

Ako sa zmenili diagnózy  za posledných 30  rokov?
Vplyvom viacerých  faktorov – epidemiologických, ekologických zmien, celej palety novších liekov zaznamenávame novšie klinické obrazy pôvodných ochorení, ale aj novšie ochorenia, ktoré majú iný priebeh a vyžadujú inú liečbu ako doteraz.

Čo je príčinou tohto stavu ?
Je to spôsobené zmenou vlastností pôvodcov ochorení – mutáciou vírusov, odolnosťou baktérii voči liečbe, ale aj inými príčinami. So stúpajúcim turizmom a cestovaním do exotických krajín  sa už začínajú objavovať aj u nás ochorenia, ktoré sa doteraz vôbec nevyskytovali. Pre útly detský vek atraktívna dovolenka v exotickej krajine  v prípade získaného infekčného ochorenia  môže mať vážne následky.

Osobitnou skupinou ochorení sú takzvané zoonózy – infekčné ochorenia, ktoré sa prenášajú zo zvierat na ľudí. Dôležitými  prenášačmi týchto ochorení sú hlodavce, kliešte a komáre. Okrem endemických oblastí sa aj inde v bežných európskych letoviskách pri mori môžete stretnúť napríklad novým malajským druhom komára tigrovaného. Tento prenáša vírusové ochorenia, ktoré sa u nás doteraz vôbec nevyskytovali, alebo môže preniesť aj novú mutáciu vírusu.

Ako nové diagnózy súvisia so zmenou životného štýlu?
So zmenou životného štýlu sa mení aj dostupnosť životných potrieb. Menia sa stravovacie návyky. To, čo bolo niekedy v strave len príležitostné sa stalo bežným a to samozrejme ovplyvňuje rozvoj alergodermiíí – alergických ochorení s prejavmi na koži. Stúpajúci počet alergických ochorení a syndrómov s nimi spojených je evidentný aj v našej krajine. Medicínske poznatky nám však dnes umožňujú používanie  antihistaminík novšieho typu, ďalej liekov, ktoré cielene zasahujú aj upravujú imunitné pochody novými molekulami. Do tejto skupiny patria supresívne lieky, malé molekuly až po biologiká. Interdisciplinárna spolupráca špecialistov v diagnostike detských imunoalergických ochorení je nevyhnutná. Aj včasná liečba je veľmi dôležitá. 

Akú úlohu zohrávajú vo včasnej diagnostike dermatologických problémov detí rodičia?
Rodičia by si mali všímať prvé prejavy na koži už od prvých dní po narodení. Správna starostlivosť o  pokožku novorodenca je prvým krokom ako zmierniť začínajúci ekzém, ošupovanie na temene hlavičky či iné prvé symptómy kožných ochorení.

Rodičia by si mali všímať tieto prvé prejavy na koži a poradiť sa s odborným lekárom ako ich ošetrovať. Prvé prejavy vrodených ochorení nadväzujú na genetickú predispozíciu a rodinný výskyt. Preto je veľmi dôležité upozorniť na tento fakt lekára aby sme čím skôr určili diagnózu. Práca s dieťaťom v útlom veku je veľmi náročná a vyžaduje  empatiu –  akési vrodené cítenie k detskému pacientovi. Možno sa  pre túto prácu musí človek narodiť.

Ako je to so vzdelávaním a špecializáciou lekárov v tejto oblasti? Ich nedostatok je asi jeden z najzávažnejších problémov.
Za veľmi dôležité považujem kontinuálne vzdelávanie v problematike detských kožných ochorení. Súvisí to s explóziou nových poznatkov v diagnostike aj v liečbe. Len po dôkladnom spoznaní problematiky môžeme uplatniť  “to nové alebo najnovšie“ v našej praxi. V dermatológii na Slovensku bola špecializácia  z detskej dermatológie v posledných  20 rokoch zrušená ako nadstavbový odbor, v pediatrii táto špecializácie nie je  zadefinovaná…  Vzhľadom na  tieto okolnosti jediným špecializovaným vzdelávaním  sú stretnutia renomovaných odborníkov, ktorí dlhoročne pracujú v problematike detskej dermatológie.  Podobná situácia  je  aj  v iných krajinách  Európy a sveta.  Európske kongresy detskej dermatológie sú súčasťou vzdelávacieho programu v rámci získania európskej špecializácie  v detskej dermatológii, ktorá platí pre členov  ESPD  spoločnosti. Z  tohto pohľadu Európsky kongres detskej dermatológie, ESPD  Košice 2024, ktorý sa konal začiatkom mája v Košiciach, bol nielen výnimočným stretnutím odborníkov z celého sveta, ale aj kompletným vzdelávacím programom.

Ako sa k tejto špecializácii stavia mladá generácia? Je o tento odbor záujem?
Potešujúci bol hlavne počet viac ako 400 účastníkov kongresu v zastúpení dermatológov, pediatrov aj imunológov z celej Európy a z viac ako 30 krajín sveta. Podporili sme odbornosť, vzdelávanie aj osobné stretnutia s interdisciplinárnym zameraním.

Rovnako si myslím, že myšlienka podporiť mladú generáciu v tom, aby liečili detského pacienta s kožnými problémami tou najlepšou cestou a tým najlepším spôsobom bola  naplnená. Budúcnosť ukáže odozvu podpory účasti na vzdelávaní mladých lekárov v problematike detskej dermatológie. Verím,  že  mnohí z mladých  lekárov budú pokračovať  v tejto línii aj v ďalšej svojej praxi.

Zdroj, foto: UNLP Košice, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *