V y h l á s e n i e odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti k dištancovaniu sa Slovenska od prijatých aktualizovaných Medzinárodných zdravotníckych predpisov WHO

Otvorený list Ministerstvu zdravotníctva SR

Dňa 1. júna 2024 schválilo 77. Svetové zdravotnícke zhromaždenie aktualizáciu Medzinárodných zdravotníckych prepisov (IHR, 2005). Materiál, ktorý dáva rámec pravidiel, akými svet bude reagovať na novovzniknuté hrozby. Založený je na vzájomnej spolupráci odborníkov z celého sveta s vedomím, že len spájaním síl, kapacít a schopností môžeme znížiť nepriaznivé dopady akýchkoľvek zdravotných hrozieb. K dokumentu sa prihlásili všetky členské štáty WHO z Európy, Afriky, Ázie, Ameriky a Austrálie, vrátane Ruska, Číny a USA. Slovenská republika sa ako jediná verbálne disasociovala, teda dištancovala od ich prijatia. V prípade akejkoľvek globálnej, alebo regionálnej hrozby ohrozenia zdravia, Slovensko by sa mohlo pripraviť o možnosti včasnej informovanosti o vývoji situácie, o overených účinných opatreniach a liečebných postupoch a o prístup k moderným diagnostikám a účinným liečivám.

Tým by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia každého občana Slovenskej republiky.

Súčasná epidemiologická situácia je ovplyvňovaná výskytom nových a znovu sa objavujúcich patogénov, ktoré môžu viesť k lokálnym, regionálnym ale aj celosvetovým problémom. Všetky krajiny vrátane Slovenska sú závislé na medzinárodnej spolupráci a spoločnom postupe.

Z odborného hľadiska považujeme dištancovanie sa Slovenska od prijatých aktualizovaných Medzinárodných zdravotníckych predpisov za nepochopiteľné a podľa nášho názoru poškodzujúce občanov našej krajiny. Je dôležité, aby Slovenská republika bola súčasťou spoločného úsilia o zachovanie zdravia spoločnosti.

Slovenská lekárska spoločnosť a jej odborné spoločnosti sú pripravené spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva SR pri realizácii tohto zámeru.

Bratislava, 11.06.2024

Vyhlásenie doteraz podporili (zoznam priebežne dopĺňame):

Členovia Prezídia a Dozornej rady SLS a tieto odborné spoločnosti SLS:

1. Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť, o.z. SLS

2. Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie, o.z. SLS

3. Slovenská spoločnosť infektológov, kol.čl. SLS

4. Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti, o.z. SLS

5. Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť, o.z. SLS

a jej Sekcia detskej pneumológie

6. Slovenská geriatrická spoločnosť, o.z. SLS

7. Slovenská internistická spoločnosť, o.z. SLS

8. Slovenská onkologická spoločnosť, o.z. SLS

9. Slovenská spoločnosť oro-maxilo-faciálnej chirurgie, o.z. SLS

10. Slovenská psychiatrická spoločnosť, o.z. SLS

11. Slovenská endokrinologická spoločnosť, o.z. SLS

12. Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie, o.z. SLS

13. Slovenská spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí, o.z. SLS

14. Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, kol. člen SLS

15. Slovenská pediatrická spoločnosť, o.z. SLS

16. Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie, o.z. SLS

17. Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť, o.z. SLS

18. Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy, o.z. SLS

19. Slovenská sexuologická spoločnosť, o.z. SLS

20. Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, kol. člen SLS

21. Slovenská nefrologická spoločnosť, o.z. SLS

22. Slovenská transplantologická spoločnosť, o.z. SLS

23. Spoločnosť radiačnej onkológie, o.z. SLS

24. Slovenská diabetologická spoločnosť, kol. člen SLS

25. Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof, o.z. SLS

26. Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti, o.z. SLS

27. Slovenská hepatologická spoločnosť, o.z. SLS

28. Slovenská spoločnosť hygienikov, o.z. SLS

29. Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, kol. člen SLS

30. Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny, o.z. SLS

31. Slovenská kardiologická spoločnosť, kol. člen SLS

32. Slovenská hypertenziologická spoločnosť, o.z. SLS

33. Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva, o.z. SLS

34. Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie, o.z. SLS

35. Slovenská hematologická a transfúziologická spoločnosť, o.z. SLS

36. Slovenská oftalmologická spoločnosť, kol. člen SLS

Zdroj: Slovenská lekárska spoločnosť
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *