Podmienky ochrany súkromia a spracúvania údajov

Ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky www.lekarskenoviny.sk, jej mobilnej aplikácie  a používanie našich služieb. Tento dokument obsahuje zásady a podmienky nakladania s osobnými údajmi používateľov služieb spoločnosti VEEVENT s. r. o. IČO: 50 910 639, Sídlo: Harmónia 3003, 900 01 Modra,  zápis v obch. registri: Okresný súd: BA  I., oddiel Sro, vložka číslo: 120127/B (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“)), ktorý vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, a preto sa usilujeme nielen ponúknuť rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie.

Poskytovateľom služieb na webových stránkach a na doménach lekarskenoviny.sk a na príslušnej aplikácii, je spoločnosť VEEVENT s. r. o. 

Na webovej stránke a aplikácii spracúvame aj údaje, ktoré nie je   možné považovať za osobné údaje. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť je uvedené v texte o cookies. 

Na aké účely Vaše údaje spracúvame?

Ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, spracúvame Vaše údaje na nasledujúce účely:

 • na uzatvorenie a plnenie zmluvy na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb, ktoré využívate vrátane poskytovania zákazníckej podpory a odbornej pomoci a prípadného vyúčtovania cien za jednotlivé služby, ktoré sú poskytované odplatne
 • ochrana našich práv a oprávnených záujmov
 • zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov
 • štatistické účely
 • meranie návštevnosti 
 • analýza  Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim preferenciám
 • vývoj a zlepšovanie našich webových stránok, aplikácie a služieb
 • organizovanie spotrebiteľských súťaží a plnenie povinností organizátora súťaže, organizovanie školení, seminárov a iných podobných činností
 • vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia ktorej nám vyplýva z platných zákonov
 • na priamy marketing, a to najmä na posielanie našich reklamných správ a reklamných správ tretích strán
 • na cielené zobrazovanie reklamy
 • na vydavateľskú činnosť spojenú s Lekárskymi novinami
 • na organizovanie kurzov a školení

Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby ( napr. štatistické účely, cielenie reklamy alebo meranie návštevnosti stránok).

Na akom právnom základe Vaše údaje spracúvame?

Spracovanie osobných údajov je možné len na základe niektorého z právnych základov vymedzených právnymi predpismi (napr. súhlas, plnenie zmluvy, ochrana života, zdravia alebo majetku  atď.)

Právnym základom  spracovania Vašich údajov sú:

 • uzatvorenie a plnenie zmluvy, ak ste registrovaným používateľom našich služieb alebo  naším klientom alebo zákazníkom, s ktorým sme v zmluvnom vzťahu
 • oprávnené záujmy spoločnosti, napr. vývoj produktov, zaistenie bezpečnosti našich systémov, štatistiky a merania návštevnosti
 • oprávnené záujmy tretích strán, napr. našich zmluvných partnerov
 • realizácia  práva na informácie a slobody prejavu
 • plnenie našich zákonných povinností, napr. poskytovanie informácií oprávneným orgánom, vedenie účtovníctva, archívnych záznamov a pod.

Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie Vašich údajov potrebný súhlas, najmä  na použitie Vašich údajov na marketingové účely, spracovanie prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí udelili spoločnosti súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel.  Zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Aké údaje spracúvame a aká je doba ich spracovania ?

Ak ste registrovaným používateľom našich služieb, spracúvané údaje pozostávajú z údajov, ktoré ste zadali pri registrácii ako napr. meno, priezvisko, email, prezývka (nick) heslo a z údajov o Vašich činnostiach, ktoré ste vykonali v rámci tejto služby, vrátane registrácie a jej ukončenia.

Údaje získané v rámci registrácie a pri využívaní služby uchovávame počas doby trvania  využívania služby.  Následne niektoré základné údaje uchovávame počas primeranej doby, napr. údaj o názve emailovej adresy, kedy bolo ukončené používanie služby  a údaje vo forme  záloh prevádzkových údajov.

Ak ste ako zaregistrovaný používateľ zverejnili niektoré údaje v službách, ktorých obsah je  prístupný verejnosti alebo ktorých obsah je prístupný iným registrovaným používateľom, tieto údaje sú zverejnené alebo sprístupnené na dobu neurčitú, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, a teda nebudú po ukončení Vašej registrácie vymazané.  Na základe Vašej žiadosti ich vymažeme, ak to  bude technicky možné.

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich údajov, budeme spracúvať údaje o tom,  kedy a ako ste nám súhlas poskytli a kedy ste ho odvolali. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že sme Vaše údaje počas trvania súhlasu spracúvali oprávnene alebo na účel ochrany našich oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporoch.

Ak ste poskytli svoje údaje v kontaktných formulároch, tieto údaje ukladáme vrátane obsahu správy, ktoré ste poskytli a počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu,  zvyčajne nie dlhšie ako dva mesiace.

Keď navštívite webovú stránku alebo aplikáciu spoločnosti, naše webové servery dočasne zaznamenajú informácie, ktoré odosiela Váš prehliadač. Pri každom prístupe používateľa na naše webové stránky a aplikácii a pri každom výbere obsahu stránky sa prístupové údaje ukladajú v podobe logov obsahujúcich internetovú stránku, z ktorej vstupujete na našu stránku, IP adresu, dátum a čas prístupu, odoslaný objem dát a informácie týkajúce sa používaného prehliadača a operačného systému. Tieto údaje nepoužívame na vytváranie individuálnych používateľských profilov ani  ich nezdieľame s tretími stranami. Nemáme možnosť priradiť údaje uložené v logoch ku konkrétnej osobe ani nespájame informácie uložené v logoch s inými údajmi.

 Všetky osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie niektorého z vyššie uvedených účelov a iba na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu,  najviac však počas doby povolenej alebo stanovenej právnymi predpismi. 

Ak doba spracovania nie je výslovne uvedená v podmienkach konkrétnej služby alebo nie je stanovená právnymi predpismi vychádzame pri určení primeranosti doby spracovania z doby (i) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči spoločnosti, (ii)z predpokladaného času potrebného na detekciu útokov na naše siete a služby a na detekciu iných bezpečnostných incidentov (iii) z obvyklých alebo doporučených postupov v odvetví a na trhu a (iv) z pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík.

Aby sme Vám mohli  poskytnúť niektoré  služby alebo  Vás kontaktovať, potrebujeme poznať údaje, na základe ktorých Vás môžeme priamo identifikovať. V takom prípade Vás vždy  požiadame o poskytnutie údajov a máte možnosť sa oboznámiť s podmienkami poskytovania konkrétnej služby, preto si ich prosím dôkladne preštudujte

Je poskytnutie údajov povinné?

Vaše údaje poskytujete spoločnosti dobrovoľne, ale v niektorých prípadoch je podmienkou využívania služieb registrácia a poskytnutie údajov; ak nám údaje neposkytnete, nebudete môcť službu využívať.

Ak Vám povinnosť poskytnúť nám údaje bude vyplývať z právnych predpisov, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.

Súhlas

Ak  je právnym základom spracovania Vašich údajov súhlas, kedykoľvek je možné tento súhlas odvolať a to písomne na adrese sídla našej spoločnosti VEEVENT s. r. o. IČO: 50 910 639, Sídlo: Harmónia 3003, 900 01 Modra,  zápis v obch. registri: Okresný súd: BA  I., oddiel Sro, vložka číslo: 120127/B (ďalej len „Spoločnosť“) alebo emailom na adrese obchod@lekarskenoviny.sk.

Komu sprístupňujeme údaje o vás?

Spoločnosť sprístupňuje vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to:

 • Poskytovateľom služieb (podporné technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení, výkon obchodného zastúpenia)
 • Poradcom v oblasti  daní, práva alebo účtovníctva

Poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť poskytuje údaje o svojich používateľoch aj oprávneným orgánom ( o.i. polícia, prokuratúra) na základe žiadosti alebo príkazu.

Prístupnosť našich služieb pre deti a mladistvých

Služby, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť, nie sú určené pre deti a osoby mladšie ako 16 rokov. Na internete však nie je vždy možné spoľahlivo určiť vek osoby, ktorá  sa registruje na našich stránkach.

V niektorých prípadoch vyžadujeme, aby registrujúca sa osoba priamo uviedla svoj vek, aby sme mohli skontrolovať, či sa k jej registrácii vyžaduje súhlas rodiča. Dovoľujeme si požiadať rodičov, aby nás kontaktovali v prípade, ak majú podozrenie, že ich dieťa používa niektorú našu službu a nesúhlasia s tým.

Ako treba pristupovať k ochrane údajov ?

Na účely ochrany údajov Vám odporúčame zachovávať nasledovné zásady:

 • Pri prihlasovaní sa do systémov alebo služieb prostredníctvom hesla používajte vždy silné heslo, ktoré je jedinečné a ktoré nebudete využívať pre iné služby. Vaše heslo neoznamujte iných osobám. Spoločnosť od Vás nikdy nebude vyžadovať, aby ste nám oznámili heslo, preto venujte zvýšenú pozornosť rôznym emailom , ktoré od Vás požadujú oznámenie hesla a ak sa odosielateľ takéhoto emailu vydáva za nášho zamestnanca alebo spolupracovníka, vždy nás o tom prosím informujte,
 • Ak nám posielate dôverné alebo citlivé údaje, využívajte bezpečný spôsob komunikácie, napr. zaheslovaný súbor a odovzdanie  hesla iným komunikačným kanálom, prípadne šifrovanie,
 • Ak sa domnievate, že došlo k zneužitie Vašich údajov, k ich úniku alebo k neoprávnenému nakladaniu, prosím kontaktuje nás,
 • Ak nám poskytujete Vaše údaje, uvážte, či je nutné poskytnutie daných údajov. Zvýšenú pozornosť venujte poskytnutiu údajov, ktoré sa týkajú Vášho súkromia a nesúvisia s účelom, na ktorý ich poskytujete alebo ak sa jedná o údaje, ktoré zverejňujete, napr. v komentároch a pod. Ak si nie ste istý, či je primerané, aby ste nám poskytli všetky údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, kontaktujte nás a my overíme primeranosť rozsahu získavaných údajov,
 • Nezabúdajte, že osobné údaje a informácie, ktoré zverejníte na verejne prístupných miestach (ako je diskusia a podobne) môžu prezerať a eventuálne aj zneužiť iní užívatelia,
 • Ak v našich službách používate alebo zverejňujete osobné údaje tretích osôb, vyžiadajte si ich súhlas,
 • Ak máte menej ako 16 rokov, vždy si najprv overte s rodičmi, či súhlasia s tým, že používate naše služby.

Odkazy na iné webové stránky

Webové stránky spoločnosti obsahujú aj odkazy (linky, nadpisy, krátke časti textov) smerujúce na iné webové stránky. Po prechode na iné stránky je potrebné sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa ochrany údajov, ktoré na dotknutých stránkach platia. Za cudzí obsahy nemôžeme zodpovedať a ani si neprivlastňujeme cudzí obsah, preto Vás v primeranej forme (napr. symbolom, textom) upozorníme, že opúšťate webové stránky spoločnosti. Za nelegálne, chybné alebo nekompletné obsahy týchto stránok ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím informácií uvedených na takýchto stránkach zodpovedá výhradne ich prevádzkovateľ.

Ustanovenia o poskytovaní služieb na stránke a aplikácii lekárskenoviny.sk

Prevádzkovateľom webovej stránky Lekarskenoviny.sk a jej mobilnej aplikácie  je spoločnosť VEEVENT s. r. o. IČO: 50 910 639, Sídlo: Harmónia 3003, 900 01 Modra,  zápis v obch. registri: Okresný súd: BA  I., oddiel Sro, vložka číslo: 120127/B (ďalej len „Spoločnosť“). Adresa elektronickej pošty  redakcia@lekarskenoviny.sk, obchod@lekarskenoviny.sk,  Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

Poskytovanie a využívanie služieb na lekarskenoviny.sk sa spravuje týmito podmienkami (ďalej aj ako „ Podmienky“).

Služby zahŕňajú najmä prenos, spracovanie, uchovávanie, vyhľadávanie, zhromažďovanie dát a komerčnú komunikáciu, ktoré sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne pri konkrétnej službe uvedené inak (ďalej aj ako“ služba“ alebo „služby“).

Podmienky lekarskenoviny.sk sú záväzné pre všetkých návštevníkov.

Používané pojmy

Aplikácia je pre účely týchto Zmluvných podmienok internetová aplikácia lekarskenoviny prevádzkovaná vo forme webových stránok, dostupných v internetovom prehliadači. Aplikácia je webová služba slúžiaca primárne k vytváraniu kurzov pre viacero záujemcov o kurz, manažovanie kurzov a registrácii či prihlásení, registráciou či prihlásením na dané kurzy, vytvárania profilov klientov jednotlivých kurzov, elektronická dochádzka, správu klientov a vytváranie elektronickej komunikácie medzi klientom a prevádzkovateľom kurzov. Súčasťou je aj prevádzkovanie takejto databázy klientov a prevádzkovateľov kurzov.

Aktívny používateľský účet – Je účet, ktorý je zaradený do nejakého kurzu a taký, ktorý nebol zmazaný na požiadanie

Registrovaný používateľ je každý používateľ, ktorý sa prihlási a vyplní osobné údaje a ďalšie údaje a vytvorí si používateľský profil na cez formulár na stránke lekarskenoviny.sk alebo cez formulár prevádzkovateľa kurzu, cez tzv. widget .

Záujemca o kurz je registrovaný používateľ, ktorý sa prihlási do niektorého z dostupných kurzov v ponuke ZoOza alebo v ponuke jednotlivých prevádzkovateľov kurzov.

Prevádzkovateľ kurzov vytvorených cez mobilnú aplikáciu lekarskenoviny je registrovaný používateľ, ktorý vytvára kurzy.

Formulárový widget je registračný formulár umiestnený na stránkach registrovaných prevádzkovateľov kurzov.

Prevádzkovateľ aplikácie je spoločnosť VEEVENT s. r. o.

Registrácia na kurz je záväzné prihlásenie na ponúkaný kurz, pri ktorých záujemca o kurz súhlasí s podmienkami prevádzkovateľa kurzu, a samozrejme, zároveň s podmienkami internetovej aplikácie.

Používateľom aplikácie sa v tomto zmysle chápe nielen registrovaný používateľ či prevádzkovateľ kurzu, ale aj návštevník webov či widgetov 

Používateľom aplikácie je každá fyzická alebo právnická osoba alebo iný druh právneho subjektu, ktorá si vytvorí používateľský profil (ďalej len „používateľ“).

Vytvorenie používateľského profilu spočíva v zadaní prihlasovacieho mena (e-mailovej adresy) a vyplnenia údajov o používateľovi.

Práva a povinnosti používateľa

Používateľ sa zaväzuje nepoužívať aplikáciu žiadnym spôsobom, ktorý by akokoľvek narušoval práva prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ aplikácie si vyhradzuje všetky práva, ktoré používateľovi neboli výslovne udelené.

Používateľ nesmie z vygenerovaných e-mailov či formulárov alebo iných výstupov, ktoré prevádzkovateľ aplikácie poskytuje, odstraňovať alebo meniť akékoľvek ochranné značky, názov prevádzkovateľa aplikácie alebo názov Aplikácie.

Prevádzkovateľ je oprávnený bez predchádzajúceho oznámenia zrušiť účet používateľa alebo inak zamedziť využívaniu Aplikácie používateľom, o ktorom sa dá odôvodnene predpokladať, že porušuje tieto Zmluvné podmienky, alebo používa Aplikáciu v rozpore s dobrými mravmi, právnymi predpismi a všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi a všeobecne uznávanými pravidlami používania služieb poskytovaných prostredníctvom siete Internet alebo dokonca k páchaniu alebo napomáhaniu trestnej činnosti, priestupkov či iných deliktov, a to bez ohľadu na zvolené predplatné služieb. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť bez predchádzajúceho oznámenia účet používateľa, ak sa na neho používateľ neprihlásil dlhšie ako 6 mesiacov a zároveň využíva predplatné služieb “Zadarmo”.

Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť bez predchádzajúceho oznámenia účet používateľa, ktorý využíva niektoré z platených predplatných, pokiaľ toto predplatné prestal hradiť dlhšie ako 6 mesiacov a zároveň toto predplatné nepreviedol na iné platené predplatné, či predplatné “Zadarmo”.5

Bez ohľadu na zvolené predplatné služieb je možné používateľský účet zrušiť na základe písomnej žiadosti používateľa, ktorú Prevádzkovateľ potvrdí.

Používateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu v súvislosti so zrušením používateľského účtu alebo zamedzením jeho používania v hore uvedených prípadoch.

Registrovaný používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa do Aplikácie ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.

Registrovaný používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobrú povesť. Registrovaný používateľ nemôže cez Aplikáciu propagovať služby iných osôb, bez ohľadu na to, či sú v konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.

Používateľ nesie plnú zodpovednosť za správnosť údajov.

Zodpovednosti za službu

Prevádzkovateľ aplikácie nenesie zodpovednosť za správnosť údajov uvedených v aplikácii. Je len na používateľovi, aby sa uistil o ich úplnosti a bezchybnosti.

Poskytovateľ nezodpovedá za chyby ani škody, či straty dát, spôsobené pri využívaní internetovej aplikácie alebo ich výstupmi, ak boli spôsobené používateľom, tretími osobami alebo prekážkami vzniknutými nezávisle na vôli Prevádzkovateľa aplikácie, hlavne za chyby či škody spôsobené nesprávnym používaním Aplikácie, neodborným zásahom do Aplikácie, do systémového programového vybavenia a prostredia, spôsobené zavírením lokálnej siete používateľa alebo jeho počítačov počítačovými vírusmi, prípadne útokom hackerov alebo iným obdobným vonkajším zásahom, alebo vzniknutej v dôsledku poškodenia spôsobeného nesprávnou funkciou programu iných výrobcov inštalovaných v zariadení nadobúdateľa. Chybové hlásenia a iné obdobné prejavy, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť a nespôsobujú podstatné odchýlky od dohodnutých vlastností Aplikácie sa považujú za nedostatok softvéru, ktorý nemá vplyv na jeho používanie.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zobrazenie informácií na používateľskom zariadení a za dostupnosť webovej stránky v akomkoľvek čase a mieste. Webové stránky môžu používateľa odkázať na iné internetové stránky, pričom Prevádzkovateľ aplikácie nie je v žiadnom ohľade zodpovedný za obsah, dostupnosť alebo iné aspekty týchto iných stránok. Informácie uvedené na týchto iných stránkach nevyjadrujú názor Prevádzkovateľa.

Registrácia a ochrana súkromia používateľa

Registrácia na lekarskenoviny.sk  a jej mobilnú aplikáciu je dobrovoľná a registrovaní používatelia majú možnosť využívať rozšírenú ponuku služieb, a to na základe vytvorenia svojho účtu ( ďalej aj ako „ Účet“). Neregistrovaní návštevníci nebudú mať plný prístup k niektorým ponukám a službám. Niektoré zo stránok môžu využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu lekarskenoviny.sk. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

Používateľ vytvára svoj Účet vyplnením registračného formulára a vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami služby, ktorú má záujem používať. Podmienkou registrácie je  zvyčajne verifikácia používateľa niektorým z dostupných prostriedkov.

Na základe registrácie bude stránka alebo mobilná aplikácia lekarskenoviny spracúvať údaje používateľa, ktoré uviedol pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb, a to na účely poskytovania služieb vrátane zaradenia do zákazníckej databázy počas celej doby trvania Účtu používateľa. Spoločnosť je oprávnená spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky počas celej doby poskytovania služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť  používanie služieb.

Spoločnosť poskytne údaje o registrovanom používateľovi v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov či v prípadoch, keď tak vyžaduje zákon. Ďalej spoločnosť môže poskytnúť osobné údaje registrovaných používateľov tretej strane, ktorá je právnym nástupcom spoločnosti v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodnej činnosti spojenej s webovou stránkou lekarskenoviny.sk alebo službami, vrátane príslušnej mobilnej aplikácie. 

Ak používateľ pri registrácii alebo neskôr počas trvania služby udelil súhlas so zasielaním marketingových informácií, súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách. Toto vyjadrenie používateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy a spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu. Spoločnosť môže pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke lekarskenoviny.sk. v časti Kontakty alebo na kontaktné údaje uvedené v tomto dokumente. Ak používateľ odvolá záujem o zasielanie komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby spoločnosťou pre používateľa.

Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, Spoločnosť je oprávnená Účet používateľa zrušiť alebo jeho používanie dočasne obmedziť. Spoločnosť  nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia Účtu.

Práva a povinnosti používateľa

Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

Používateľom služieb je zakázané:

a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

b) používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,

c) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,

d) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

e) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

f) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

g) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

h) otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,

i) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej členov,

j) opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb,

k) zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,

l) šíriť obscénne, vulgárne, urážlivé a protizákonné materiály, postoje a myšlienky, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,

m) navádzať ostatných používateľov a iné osoby na správanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s morálnymi zásadami,

n) zverejňovať akékoľvek príspevky, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s dobrými mravmi.

Registrovaný používateľ môže kedykoľvek požiadať Spoločnosť o zrušenie jeho registrácie a Spoločnosť sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

 Používateľ, ktorý zverejňuje na stránku lekarskenoviny.sk a aplikáciu svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, zverejňuje svoje príspevky bez nároku na odmenu a súhlasí s ich verejným šírením a použitím na internete. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený takýto obsah zverejniť a že získal všetky potrebné povolenia a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na použitie obsahu na lekarskenoviny.sk vrátane použitia v aplikáciách pre mobilné telefóny.

Spoločnosť nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený alebo používateľmi uložený na lekarskenoviny.sk. Ak sa spoločnosť dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom na lekarskenoviny.sk, bezodkladne k nim zamedzí prístup alebo ich odstráni.

Spoločnosť umožňuje registrovaným používateľom možnosť využívať aj iné služby, pri ktorých ponúka možnosť registrácie. Tieto služby sú poskytované bezplatne, pokiaľ pri konkrétnej funkcii tejto služby nie je uvedené inak.

Používateľ si pri registrácii alebo pri prihlásení na stránku vytvára osobný profil, ktorý mu umožňuje ukladať osobné nastavenia a používať iné personalizované funkcie danej služby.

Používateľ môže kedykoľvek požiadať spoločnosť o zrušenie  používania služby a spoločnosť sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť. V dôsledku zrušenia používania služby používateľ stráca prístup do jeho osobného profilu. Obnovenie alebo vytvorenie rovnakého používateľského profilu nie je možné. Žiadosť o zrušenie musí byť doručená z emailovej adresy, ktorá je uvedená v používateľskom profile danej služby. 

Poučenie osôb o ich právach pri spracovaní osobných údajov

Fyzická osoba  je oprávnená od spoločnosti VEEVENT s. r. o,. ako od prevádzkovateľa osobných údajov :

1. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré spracúva t.j. najmä získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú predmetom spracovania, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie

a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

i) informácie o prípadnom prenose do tretej krajiny

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

2. požadovať opravu  nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

3. požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý zo zákonných dôvodov ( napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali)

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na výmaz sa neuplatní, ak je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že výmaz  znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

4. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

5. požadovať obmedzenie  spracovania  údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

6. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

7. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

8. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, a to až do  overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

9. požadovať získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:

a)sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom

b)ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

10. právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. Jedná  sa o situáciu, kedy je spracovanie údajov dovolené a v súlade so zákonom, ale na Vašej strane existujú konkrétne dôvody, pre ktoré si neželáte, aby  k spracovávaniu dochádzalo. V takom prípade nebude spoločnosť Vaše údaje spracúvať, ak nebudú existovať nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pokiaľ sa nebude jednať o spracovanie na účely preukázania, uplatnenia alebo obhájenia  právnych nárokov spoločnosti.

Nie je možné namietať voči spracovaniu  údajov na účely plnenia zmluvy o poskytovaní služieb.

11. právo na namietnutie automatizovaného rozhodnutia, t.j. právo namietať,  aby sa na osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní  osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa osoby  týkajú alebo ju významne ovplyvňujú. Takéto automatizované rozhodnutia  bude spoločnosť vykonávať len výnimočne napr. ak  bude zamietnutá možnosť registrácie do niektorej z našich služieb z dôvodu, že už existuje iné užívateľské konto s rovnakým názvom alebo prihlasovaním  menom.

Budeme sa snažiť vyjadriť sa k Vašim požiadavkám v čo najkratšej dobe, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti.

Túto lehotu môžeme v prípade potreby  a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť. Prevádzkovateľ nie je  povinný v niektorých prípadoch žiadosti úplne alebo čiastočne vyhovieť, a to najmä v prípadoch, ak je žiadosť zrejme  bezdôvodná  alebo neprimeraná alebo opakujúca sa. V takýchto prípadoch môže prevádzkovateľ požadovať primeranú platbu zohľadňujúcu administratívne náklady  spojené s poskytnutím informácií  alebo vykonaním úkonov alebo prevádzkovateľ môže odmietnuť vyhovieť žiadosti..

Ak spoločnosť bude mať odôvodnené pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môže si vyžiadať  poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

Informácie o tom, že dotknutá osoba uplatnila svoje práva a ako bola žiadosť vybavená, je uchovaný na účely dokladovania vybavenia žiadosti, pre štatistické účely, na účely zlepšovania služieb a ochrany práv prevádzkovateľa..

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spoločnosť spracúva  jej osobné údaje neoprávnene alebo inak porušuje jej práva, má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov alebo na súd.

Kontakty

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím spoločnosť písomne na adrese spoločnosti VEEVENT s. r. o., Harmónia 3003, 900 01 Modra, alebo emailom na adrese obchod@lekarskenoviny.sk  

Spracovanie osobných údajov v reklame a inzercii

Osobné údaje  sa môžu vyskytovať aj v reklame a inzercii, ktorej zverejnenie si u nás objednávajú naši zákazníci. Tieto údaje spracúva spoločnosť na účely plnenia zmluvy so zadávateľom reklamy/ inzercie ako aj na účely ochrany našich práv a práv tretích osôb. Spoločnosť nezodpovedá  za správnosť a pravdivosť informácií uvedených v reklame; v prípade námietok alebo otázok k obsahu reklamy je potrebné kontaktovať konkrétneho zadávateľa reklamy.

Cookies  a iné online technológie na webových stránkach a v aplikáciách

Spoločnosť zaznamenáva cookies na webových  stránkach na doménach lekarskenoviny.sk a odvodených doménach. Používame rôzne cookies  a iné technológie sledovania, aby sme Vám – návštevníkom stránok – mohli ponúknuť atraktívny obsah a umožniť plnohodnotné využívanie stránok a ich funkcií. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky alebo aplikácie stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Návštevník webových stránok prevádzkovateľa, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies  na konkrétnej webovej stránke alebo aplikácii.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu našich stránok. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Nastavenia cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies. 

Cookies sa používajú:

Na ukladanie Vašich osobných nastavení. Pomáhajú nám identifikovať Vás ako unikátneho návštevníka, zapamätať si Vaše nastavenie zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber konkrétnej polohy alebo predvyplnenie Vašich prihlasovacích údajov.

Na rozlíšenie  anonymných a prihlásených návštevníkov. Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré Vás pomáhajú rozpoznať buď ako anonymného alebo prihláseného návštevníka a zapamätať si Vaše voľby (napr. meno používateľa) a umožňujú využívať rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v nastaveniach stránky (napr. veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia a pod.) Takisto sa môžu používať na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, napr. prezeranie videa, komentáre v diskusiách a pod. Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach.

Na rozosielanie webových notifikácií. Na  cielené zobrazovanie reklamy

Cookies tretích strán

Webové stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. 

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na lekarskenoviny.sk a jej mobilnej aplikácii. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v Podmienkach.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke lekarskenoviny.sk najneskôr v deň jej účinnosti. 

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.6.2020.