Musíme byť otvorení novým poznatkom

Rozhovor s prezidentom Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny MUDr. Gustávom Solárom, PhD.
Nedávno uskutočnený XXII. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny bol zároveň prvým kongresom Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny, ktorej ste sa v roku 2016 stali prezidentom. Priniesol kongres nové poznatky?

V prvom rade by som rád zdôraznil, že najmä v posledných rokoch výraznou internacionalizáciou týchto kongresov sa podstatne zvýšilo ich renomé najmä v zahraničí. Všetci zahraniční účastníci v minulosti oceňovali najmä interdisciplinaritu a vysokú odbornú úroveň týchto kongresov a o tom, že nejde len o zdvorilostné prejavy, svedčí skutočnosť, že vždy na každom nasledujúcom kongrese sa zúčastnili pracovníci všetkých zahraničných pracovísk z predchádzajúceho kongresu (platilo to aj teraz) a navyše ďalší zahraniční účastníci. Samozrejme, že ide o svetovo uznávaných odborníkov – lekárov, matematikov, fyzikov, molekulárnych biológov a ďalších. V tomto roku dominovala vedecká muzikoterapia, ktorá je medzi lekármi, psychológmi, liečebnými pedagógmi menej známa najmä vo svojich fyzikálnych vplyvoch na bunku a nie iba psychologickým efektom hudby, čo je veľmi zaužívaná a vcelku naivná predstava o podstate muzikoterapie. Odborným lídrom tejto časti kongresu bol prof. MUDr. S. V. Šušardžan, DrSc. z Moskvy, ktorý je profesorom medicíny, muzikológie a súčasne sólistom opery Veľkého divadla v Moskve. Medzi účastníkmi sme v tomto roku privítali napr. prof. J. Sungchula z Univerzity v New Jersey, autora teórie bunkového jazyka, ktorý hovoril o súvislostiach tejto teórie s akupunktúrou. J. Reid z Veľkej Británie, autor CymaScopu (prístroja na priamu premenu zvuku na obraz) hovoril o mechanizmoch terapie zvukom na úrovni buniek; k problematike regeneratívnej medicíny ako súčasti naturálnej medicíny referovali ruskí autori prof. R. T. Nigmnatulin, DrSc. a R. F. Galiachmetov, PhD. z pracoviska, ktoré uskutočnilo prvú a jedinú transplantáciu oka na svete. Macedónski autori T. Ilievska a K. Davidovski predstavili nové inovatívne bioinformatické riešenia v regenerácii a liečbe genetických ochorení. V tejto časti aj naši autori – molekulárni biológovia zo SAV G. Beke a Ľ. Kľučár – hovorili o využití bioinformatiky v medicíne. Prezident nemeckej spoločnosti energoinformačnej medicíny, známy lekár Dr. med. F. Meissner predstavil rýchlu ušnú akupunktúru založenú na čakre. Autori z nášho pracoviska na Slovensku pokračovali v rozpracovaní originálneho pyramídového modelu v akupunktúre, ktorý presahuje hranice akupunktúry a ktorý už na minulých kongresoch vzbudil veľký záujem aj zahraničných účastníkov. Hovorilo sa tiež o mieste a možnostiach výživových doplnkov v naturálnej medicíne.

Nosnou témou kongresu bolo sympózium o vedeckej muzikoterapii, kde sa okrem už spomenutých vystúpení svetoznámeho odborníka prof. MUDr. S. V. Šušardžana, DrSc. predstavili izraelskí autori MUDr. Ulicka a MUDr. Itsekson, ktorí hovorili o uplatnení muzikoterapie pri korekcii psychologického statusu onkologických pacientov pri liečbe bolesti, neplodnosti a autoimunitných ochoreniach. Škoda, že na kongrese v podstate chýbali aj slovenskí onkológovia, pre ktorých tieto skúsenosti mohli byť mimoriadne inšpirujúce. Mimochodom, spomínaným zahraničným kolegom možno len veľmi úprimne závidieť ich sponzorov a patrónov ako aj organizátorov zdravotníctva v Izraeli. Viacerí ruskí, estónski a britskí autori predstavili možnosti a skúsenosti muzikoterapie v širokom spektre medicíny, hudobných, psychologických a pedagogických vied. Veľký ohlas prítomných svetových odborníkov vzbudila prednáška popredného svetového matematika a symetrológa prof. RNDr. S. Petuchova, DrSc. z Moskvy a vyjadrovali sa o nej ako o zlomovej z hľadiska „jazyka muzikoterapie“ v svetovom merítku. Ozdobou kongresu v soboru večer bol galakoncert našich a ruských umelcov v Šamoríne, na ktorom sa zúčastnil aj široký okruh záujemcov z radov verejnosti. Ojedinelý umelecký zážitok bol umocnený tým, že na koncerte vystúpili aj lekári a psychológovia – špičkoví svetoví odborníci, ktorí prednášali na kongrese.

Tento kongres je celkom ojedinelým podujatím s takým širokým záberom nielen u nás, ale aj vo svete. Vlani sa ho zúčastnili odborníci zo štyroch štátov sveta, tento rok prišli účastníci z ôsmich štátov sveta – Slovenska, Ruska, USA, Veľkej Británie, Nemecka, Izraela, Estónska a Macedónska. Veľmi cenné a prínosné boli najmä odborné diskusie so špičkovými zahraničnými odborníkmi, ktoré umožnili aj našim účastníkom kongresu získať odborné informácie, ktoré by inak museli prácne zbierať po celom svete.

Sme hrdí na to, že bez výnimky všetci špičkoví zahraniční účastníci konštatovali, že aj keď absolvovali množstvo kongresov po celom svete, tento bol najinšpiratívnejší a všetci prisľúbili účasť aj v budúcom roku s tým, že budú o ňom informovať a pozvú odborníkov z ďalších štátov sveta, lebo Slovensko sa stáva jedným z významných centier svetovej vedeckej naturálnej medicíny. Dokonca aj prof. J. Sungchul z Univerzity v New Jersey, známy lekár-farmakológ a toxikológ z USA, v záverečnom hodnotení vysoko ocenil vedeckú úroveň kongresu. Mohol by byť iste príkladom aj pre našich odborníkov v tejto oblasti. Dostali sme ponuky na spoluprácu s viacerými vedecko-odbornými pracoviskami v zahraničí. Kongres nebol významnejšie ovplyvnený ani úplným aj medzinárodne bezprecedentným nezáujmom zo strany vedenia SLK a SLS ako aj zdravotníckych a iných médií, ktoré inak venujú veľký priestor prínosu pre medicínu oveľa menej významným vedecko-odborným podujatiam. Je to škoda a ďalšia nevyužitá príležitosť, aj keď chápem už historicky potvrdenú pravdu, že nové poznanie sa zvyčajne doma nestretáva spočiatku s veľkým porozumením, napriek tomu naši ďalší lekári budú mať šancu aj na budúci rok.

Bezmála 40 rokov sa okrem iného intenzívne odborne venujete problematike naturálnej medicíny. Boli ste zakladateľom, čestným prezidentom, hosťom, tvorcom, odborným garantom mnohých podobných vzdelávacích aktivít. Môžete vysvetliť tieto zmeny vo Vašom nazeraní a prístupe?

Zmeny sú prirodzeným dôsledkom vývoja problematiky aj situácie. Musím pripomenúť, že Komisia psychotroniky ako združenie lekárov vznikla na pôde vtedajšej Gerontologickej spoločnosti SLS už v roku 1985 a neskôr – pre záujem odborníkov z iných vedných odborov – vznikla v roku 1987 aj vo vtedajšej čs. vedecko-technickej spoločnosti. V tom čase, aj v čase keď sa z nich v roku 1990 etablovala Slovenská psychotronická spoločnosť, boli hlavnými účastníkmi lekári a pracovníci VŠ, SAV a ďalší vedeckí pracovníci. Bola prístupná aj verejnosti. Náš tlak na exaktnosť, vedeckú metodiku a výskum však nové vedenie SPS neakceptovalo a psychotronika ako taká sa pre potrebný exaktný prístup stala skôr diskreditujúcou, prestali sa na jej podujatiach podieľať lekári a vedeckí pracovníci a stala sa skôr pôdou pre ľudových liečiteľov, a v podstate zmenila svoje smerovanie pre nás neakceptovateľným smerom. Aj preto vznikla Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny (LSNM) ako lekárska odborná spoločnosť, ktorá od svojho začiatku presadzovala vedecký prístup, naturálnu medicínu v súlade so svetovým vývojom definovala ako okruh medicínskych disciplín a metód, ktoré dominantne vychádzajú z energoinformačných procesov v prevencii, diagnostike, liečbe aj výskume, teda medicínu vychádzajúcu predovšetkým z fyzikálnych procesov. Ako sa ukázalo aj pre niektorých príliš pozitivisticky a striktne biochemicky ladených predstaviteľov medicíny, „ťažko stráviteľný“ pojem energoinformačné procesy má svoje vedecké opodstatnenie a medzinárodnú akceptáciu. Samozrejme, že ich exaktné štúdium vyžaduje vedecký interdisciplinárny prístup, a preto sú dnes členmi LSNM aj Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny vedeckí pracovníci aj z iných vedných odborov. Ako ukázal aj XXII. Interdisciplinárny kongres naturálnej medicíny – má to svoje vedecké opodstatnenie a pokrok v medicíne všeobecne už nie je možný bez širokej multiprofesionálnej interdisciplinárnej a medzinárodnej spolupráce. Je smutnou skutočnosťou práve u nás na Slovensku, že niektorí predstavitelia medicíny ešte stále nechápu tento prirodzený vývoj a oponujú niečomu, čo vôbec nepoznajú, vychádzajúc len z predsudkov. Aj tohtoročný medzinárodný kongres bol veľkou príležitosťou najmä pre lekársku verejnosť, ale aj iných odborníkov, oboznámiť sa s podstatou a medzinárodným rozvojom naturálnej medicíny. Táto medicína nie je totiž ani integratívou, ani alternatívou, ani komplementom, ani žiadnym iným variantom medicíny, ale jej prirodzenou súčasťou. Akceptácia poznatkov aj iných vedných odborov v medicíne je prirodzeným atribútom naozaj vedeckého prístupu, o ktorý ide – dúfam – nám všetkým. Aj preto som hrdý na slovenskú naturálnu medicínu, ktorá má veľký medzinárodný kredit a robí dobré meno slovenskej medicíne aj v zahraničí.

Čo pokladáte za významné v súvislosti so sústavným vzdelávaním lekárov, prípadne zdravotníckych pracovníkov?

Hlavnou zásadou naturálnej medicíny je, že lekár by nemal liečiť chorobu, ale pacienta. Teda celého človeka, kde to, čomu hovoríme choroba, je len vrchol ľadovca v individuálnej histórii každého človeka, ktorý má svoju somatickú, psychoregulatívnu (vrátane sociálnej), energoinformačnú a duchovnú rovinu, pričom každý jeden človek, a teda aj pacient, je jedinečná a neopakovateľná bytosť. To je treba akceptovať v prevencii, diagnostike, liečbe aj výskume v medicíne. A tomu treba prispôsobiť aj vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Toto vzdelávanie nemôžu vykonávať len lekári, lebo prirodzene nie sú a ani nemôžu byť odborníci v širokej škále vied a poznatkov týkajúcich sa človeka. Tu je na mieste otvorenosť, vedecká skromnosť a prizvanie aj iných odborníkov na edukáciu lekárov, čo platí aj naopak. V tomto je jednoznačne príkladom a inšpirátorom práve naturálna medicína a teda by aj mala čo povedať do všeobecného školenia a doškoľovania v zdravotníctve, ale aj v zdravotníckej osvete. To aspoň podvedome cíti každý naozaj skúsený lekár a potvrdzujú to aj poznatky naturálnej medicíny. Inak bude bujnieť pôda pre rôznych samozvaných liečiteľov, poradcov, koučov a iných v nebezpečne – na škodu pacientov – sa rozvíjajúcej amaterizácii a šarlatanizácii medicíny a zdravotníckej starostlivosti v celej západnej civilizácii. Tu nepomôžu ani legislatívne reštrikcie, ktoré sú skôr úsmevné ako účinné. Lekár bez kvalifikovanej edukácie nie je pripravený pristupovať k pacientovi komplexne a plnohodnotne. Ako ukazujú výsledky vedecko-odborných podujatí a edukačných aktivít v naturálnej medicíne, mal by sa prehodnotiť systém vzdelávania a doškoľovania a rozšíriť aj o poznatky z naturálnej medicíny. Zásadný pokrok v medicíne môže priniesť predovšetkým zmena filozofie a komplexnej etiky medicíny, bez ktorej to neurobia ani žiadne finančné injekcie.

Ste jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej lekárskej komory a zakladateľ Sekcie akupunktúry SLK. Keby ste mali vyjadriť nejaké posolstvo pre súčasníkov v SLK ako odporúčanie pre zlepšenie do budúcnosti, čo by ste SLK navrhovali?

Ako jeden zo zakladajúcich členov som z aktivít terajšieho vedenia SLK veľmi smutný a sklamaný. Obmedzím sa teraz len na problematiku naturálnej medicíny. Mám za to, že SLK by mala byť otvorená novým poznatkom vedy, a to nie len jednostranne, a mala by disponovať kvalifikovanými odborníkmi aj napr. pre naturálnu medicínu, lebo bola založená s ambíciou dôstojne a kvalifikovane reprezentovať celý lekársky stav. Súčasná realita ma o tom nijako nepresviedča. Bolo by načase už aj na Slovensku zásadne prehodnotiť aj – vo svete už dávno prekonaný – výlučný úzko farmakologicko-pozitivistický prístup súčasného vedenia SLK, ktoré dokonca nerešpektuje ani zákonný nárok účastníkov na kredity z takýchto edukačných podujatí, čím spochybňuje svoj vlastný odborný a etický kredit, a to by nám lekárom, nielen zo stavovských dôvodov, nemalo byť ľahostajné.

(kaba)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *