Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

Poklepaním základného kameňa sa dnes oficiálne začala rekonštrukcia detskej nemocnice v Banskej Bystrici. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a prioritnej osi „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“ sa začnú napĺňať investičné ciele projektu Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Slávnostného aktu sa zúčastnila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

„Teším sa, keď vidím pozitívne zmeny v praxi. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 až 2020 bolo doposiaľ podporených 28 nemocníc v celkovej sume nenávratného finančného príspevku vo výške takmer 187 mil. eur. Predmetom podpory sú okrem technologických investícií do modernizácie vybavenia nemocníc aj stavebné práce, rekonštrukcia či modernizácia stavieb a stavebné úpravy. Finančný príspevok z európskych peňazí pomôže významne skvalitniť tak podmienky ako aj zdravotnú starostlivosť pre deti v tejto nemocnici, z čoho mám veľkú radosť,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.  

 

„Tri roky po rekonštrukcii ambulantného traktu získala detská nemocnica finančný príspevok Európskej únie aj na rekonštrukciu a modernizáciu lôžkových častí nemocnice a prístrojového vybavenia. Celková výška nenávratného príspevku je 13.683.294 EUR,“ uviedol Juraj Gallo, generálny riaditeľ DFNsP v Banskej Bystrici. Z uvedenej sumy budú postupne počas nasledujúcich 2 rokov realizované dielčie investičné projekty v 6 hlavných aktivitách:

  1. Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho objektu DFNsP Banská Bystrica za účelom optimalizácie lay outu jednotlivých oddelení a vytvorenie predpokladov pre kvalitnejšie poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti.
  2. Inštalácia najmodernejších zdravotníckych prístrojov a zariadení pre optimalizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti. 
  3. Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre optimalizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti. 
  4. Komplexná modernizácia a rozšírenie infraštruktúry IKT. 
  5. Zlepšenie podmienok mobility pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v budove DFNsP Banská Bystrica. 
  6. Zavádzanie opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu DFNsP Banská Bystrica.

 

Vďaka podpore Európskej únie dokáže nemocnica zrekonštruovať priestory 2 lôžkových oddelení – II. Detskej kliniky SZU a Kliniky detskej chirurgie SZU, ktoré pochádzajú ešte z roku 1983. Sú nevhodne koncipované, absentujú tu dojčenské lôžka pre rooming in – matka + dieťa v 1 miestnosti. Rekonštrukciou sa dosiahne zmena priestorového členenia tak, aby spĺňali požiadavky pre children and mother friendly hospital, nakoľko rodičia často odmietajú hospitalizáciu pre absenciu možnosti byť na izbe ubytovaní spolu s dieťaťom, a to aj napriek prítomnosti všetkých pediatrických špecialistov a garantovanej kvalitnej zdravotnej starostlivosti. 

Na všetky pracoviská nemocnice pribudnú špičkové, moderné zdravotnícke prístroje. V súčasnosti má nemocnica výrazný modernizačný dlh – aktívne využíva zariadenia, ktoré sú viac ako 10 rokov staré, viaceré dokonca staršie ako 20 rokov. Prístrojová obnova umožní poskytovať diagnostické a liečebné postupy zodpovedajúce úrovni 3. tisícročia.

Rekonštrukcia bude zahŕňať aj priestory pre urgentný príjem II. typu, laboratórne priestory, priestory registratúry pacientov, či prípravy liekov nemocničnej lekárne.

V rámci samotnej prevádzky a s ňou spojených pracovísk, rekonštrukcia a modernizácia zahŕňa strojovňu vzduchotechniky s rozvodmi, výťah, priestory práčovne, prepojovaciu chodbu medzi Klinikou pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a operačnou sálou, miestnosť na rozhovory lekárov s rodičmi (tzv. bad news rooms), ako aj premiestnenie kostnej operačnej sály na poschodie, kde sa nachádza dospávacia miestnosť, čím dôjde k optimalizácii pooperačných presunov a eliminácii možných rizík spojených s transportmi pacientov.

„Všetky rekonštrukčné práce budú prebiehať za plnej prevádzky nemocnice. To si samozrejme vyžaduje dokonalé plánovanie a prispôsobenie chodu nemocnice novým situáciám. Potrebná bude aj ústretovosť, pochopenie a trpezlivosť našich pacientov, ale najmä všetkých zamestnancov, ktorí budú v „stavebných podmienkach“ pracovať najbližšie 2 roky. Napriek všetkému veríme, že cieľ projektu „Zvýšenie kvality, produktivity a efektívnosti pri poskytovaní akútnej  zdravotnej  starostlivosti v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici“ bude naplnený a my budeme môcť zdravotnú starostlivosť poskytovať v modernej nemocnici zodpovedajúcej nárokom a štandardom 21. storočia,“ uzavrel Miloslav Hanula, medicínsky riaditeľ DFNsP v Banskej Bystrici.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *