Žiadosť SKIZP na prijatie potrebných opatrení na zmiernenie dopadov v súvislosti s COVID-19

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, ako komora príslušná na zastupovanie zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych povolaniach klinický fyzik, laboratórny diagnostik (vrátane časti verejných zdravotníkov), logopéd a liečebný pedagóg vo veciach týkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, si Vás týmto dovoľujeme požiadať o zabezpečenie nasledovných opatrení na zmiernenie dopadov protiepidemiologickej situácie na výkon praxe a na doplnenie nedostatku zdravotníckych pracovníkov mimoriadnym spôsobom:

Zdravotnícke povolanie klinický logopéd
a zdravotnícke povolanie liečebný pedagóg:

Keďže väčšina kolegov v týchto zdravotníckych povolaniach poskytuje zdravotnú starostlivosť vo svojich ambulanciách ako podnikatelia, ktorí sú však hradení výhradne zo prostriedkov plynúcich z povinného verejného zdravotného poistenia a to iba v podobe platby za zdravotnícky výkon, čo je v súčasnej dobe ohrozujúce, dovoľujeme si požiadať, aby Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky

  1. začal urýchlené rokovania so zdravotnými poisťovňami alebo zdravotným poisťovniam priamo nariadil
  • prechod týchto ambulancií do režimu paušálnej mesačnej úhrady za čakanie na prácu (pohotovosť) namiesto doposiaľ zaužívanej úhrady len na základe vykázaných zdravotných výkonov (ochrana pred zoskupovaním pacientov na jednom mieste – v čakárni) – až do odvolania opatrenia,
  • v prípade, že tieto ambulancie majú možnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť dištančne (materiálno-technické, softvérové vybavenie atď.) – plnohodnotne uznať úhradu týchto vykonaných zdravotných výkonov v plnom rozsahu v čo najskoršom možnom termíne uhradiť popri poskytovaní paušálnej mesačnej úhrady – až do odvolania opatrenia,
  • v prípade, že zdravotnícki pracovníci týchto povolaní budú zavolaní na podporu ostatného zdravotníckeho personálu a pacientov v zdravotníckych zariadeniach ako súčasť intervenčného tímu vedeného lekárom alebo psychológom (terapeutickí pedagógovia prípadne aj do zariadení sociálnych služieb) ako núdzového opatrenia pri hroziacom syndróme vyhorenia alebo na predchádzanie paniky u pacientov (vrátane detí) alebo u zdravotníckych pracovníkov, krízová intervencia v tíme zdravotníckych profesionálov v spolupráci s lekármi alebo klinickými psychológmi, aby im táto časť činnosti bola rovnako ako záchranným zdravotným zložkám, uhrádzaná zvlášť popri paušálnej úhrade ako cena za výkon v záujme štátu;

2. do opatrení týkajúcich sa ochrany živnostníkov pred stratou alebo bankrotom, ktoré boli verejne deklarované prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, zahrnulo aj týchto prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ktoré sa ale na základe Obchodného zákonníka považuje za ekvivalentné a rovnocenné (licencie a povolenia vydané podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti),

3. upravilo právne predpisy týkajúce sa daňových odvodov tak, aby títo nemuseli odvádzať daň z neuhradených faktúr vo všeobecnosti na dlhší bližšie nešpecifikovaný čas a daň z pridanej hodnoty aspoň nasledujúce 2 roky.

Opatrenia uvedené pod bodmi 2. a 3. žiadame aplikovať aj pri laboratórnych diagnostikoch a medicínskych laboratóriách so súčasnou úpravou terminológie na tieto účely v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v častiach týkajúcich sa sústavy zdravotníckych zariadení (zavedenie pojmu „medicínske laboratóriá“) s tým, že vo všetkých prípadoch poskytovania zdravotnej starostlivosti – teda aj v prípadoch poskytovania zdravotnej starostlivosti mimo medicínskych laboratórií – by bolo vhodné, aby sa pri určovaní ceny úhrady za poskytnutú starostlivosť v nových podmienkach postupovalo štandardne podľa zákona o cenách. Uvedeným sa zabezpečí, aby zdravotnícki pracovníci neboli nútení, ako doposiaľ podľa aktuálnej platnej právnej úpravy poskytovať starostlivosť pod cenu reálnych nákladov alebo za výrazne nevýhodných podmienok.

Keďže Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov z predchádzajúceho obdobia združuje a v registri komory povinne registruje aj časť odborníkov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, žiada predsedu vlády Slovenskej republiky, ministra zdravotníctva Slovenskej republiky a Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky, aby v tomto neštandardnom období prijali aj neštandardné riešenie nedostatku zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych povolaniach sestra a verejný zdravotník prostredníctvom neštandardnej úpravy ich aktuálne prebiehajúceho vysokoškolského vzdelávania:

Žiadame, aby študentom po riadnom ukončenom 3. ročníku vysokoškolského štúdia I. stupňa (bakalárske) boli odpustené štátne záverečné skúšky a obhajoba bakalárskej práce a namiesto nich sa im na získanie odbornej spôsobilosti na výkon povolania v príslušnom odbore započítala intenzívna mesačná prax v zdravotníckych zariadeniach alebo úradoch verejného zdravotníctva pred, počas ale aj po období núdzového stavu, ak ju absolvujú.

Po absolvovaní takejto intenzívnej zdravotníckej praxe by im bol automatický priznaný titul bakalára, aby tak plnohodnotne mohli vykonávať toto povolanie a doplnili nedostatok sestier a verejných zdravotníkov, ktoré slovenské zdravotníctvo tak naliehavo potrebuje aj v období po skončení núdzového stavu. Navrhujeme zvážiť platnosť tohto opatrenia aj po uplynutí obdobia núdzového stavu s dodatkom, že absolvent takto mimoriadnym spôsobom získanou odbornou spôsobilosťou sa zmluvne zaviaže, že najmenej 5 rokov po jej získaní odpracuje na území Slovenskej republiky alebo pre slovenské inštitúcie ako súčasť zahraničných misií. Napríklad v zdravotníckych zariadeniach, úradoch verejného zdravotníctva, na školách, vo VÚC, mestách alebo obciach, zariadeniach sociálnych služieb a obdobne.

Uvedené podopierame skutočnosťou, že zahraničné kapacity z dôvodu celosvetovej epidémie nemôžu vykryť nedostatok zdravotníckych pracovníkov na Slovensku a najmä v týchto povolaniach bude situácia aj po uplynutí núdzového stavu kritická. Naše rezervy, ktorými sú absolventi ukončených tretích ročníkov zdravotníckych študijných odborov ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo na Slovensku by v mimoriadnej situácii mohli aspoň čiastočne tento nedostatok zdravotníckych pracovníkov doplniť.

Mimoriadna situácia si vyžaduje aj mimoriadne riešenia a sme presvedčení, že v prípade týchto zdravotníckych povolaní má povinná intenzívna prax oveľa väčšiu cenu a prednosť pred štandardným spôsobom ukončenia bakalárskeho štúdia bakalárskou prácou a štátnymi záverečnými skúškami, ktoré sa v tejto situácií uzatvorených vysokých škôl aj tak nemôžu plnohodnotne realizovať.

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov ďalej odporúča predsedovi vlády Slovenskej republiky, ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky a Ústrednému krízovému štábu Slovenskej republiky pre uvedené zdravotnícke povolanie verejný zdravotník – v prípade, že ide o absolventa riadne alebo aj mimoriadnym spôsobom ukončeného bakalárskeho programu v odbore verejné zdravotníctvo, ako je vyššie popísané, vytvoriť pracovnú pozíciu na úradoch verejného zdravotníctva pre kontrolu dodržiavania hygienických a epidemiologických opatrení zavedených v súvislosti s ochorením COVID-19 vo fungujúcich prevádzkach predajní, dopravy, podnikov, sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení. Rovnako by mali byť takto doplnení verejní zdravotníci do všetkých úradov verejného zdravotníctva na Slovensku nápomocní VÚC, mestám a obciam pre zvládanie epidemiologickej situácie. Ich činnosť na úradoch verejného zdravotníctva, na VÚC a v mestách a obciach by mala byť týmto orgánom zafinancovaná zo štátnych prostriedkov a pre zabezpečenie potrebnej koordinácie by malo byť ustanovené, že ich činnosť v prirodzených regiónoch ako aj na úrovni VÚC metodicky a odborne riadi príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

S úctou

RNDr. Monika Trechová, MPH
Prezidentka SKIZP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *