Naďalej zlepšujeme dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regiónoch

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo 2. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS).  Zámerom opatrenia je aj modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom je sprístupniť zdravotnú starostlivosť aj na miestach, kde bolo doteraz náročnejšie sa dostať k lekárovi a pacienti tak museli buď dochádzať za zdravotnou starostlivosťou do vzdialenejších regiónov, alebo museli neprimerane dlho čakať na vyšetrenie. „Centrá budú na jednom mieste združovať všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov, čím sa vytvoria podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na kvalitatívne vyššej úrovni,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Oprávnenými žiadateľmi o tento príspevok sú obce, VÚC, alebo nimi zriadené neziskové organizácie v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým bola vydaná hodnotiaca správa k projektovému zámeru v rámci
1. kola výzvy. Objem finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu predstavuje 28,4 mil. eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom maximálna výška príspevku na jeden projekt je 900-tis. eur. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je možné predkladať do 21. mája 2019. Výzva je realizovaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom Ministerstvo zdravotníctva SR vystupuje ako sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku. Bližšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376.

V rámci 1. kola tejto výzvy bolo predložených celkovo 18 projektových zámerov, pričom 1. kolo MZ SR uzavrelo 13. februára 2019.

MZ SR predpokladá, že v rámci opatrenia bude podporených  celkovo 134  centier. Každé musí mať vybudovaný minimálny štandard, v rámci ktorého budú pôsobiť dvaja všeobecní lekári pre dospelých, jeden všeobecný lekár pre deti a dorast a gynekológ. V centre budú pôsobiť aj ďalší špecialisti, a to najmä v závislosti od intenzity výskytu chorôb v danom území.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *