Vyhláška o hodnotení sústavného vzdelávania a prenos kreditov

Zmena, ktorú priniesla nová vyhláška č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (účinná od 15. 3. 2019) je možnosť prenosu kreditov.

Uvedená zmena sa vzťahuje na všetkých zdravotníckych pracovníkov. Vyhláška upravuje, akým spôsobom si môžu zdravotnícki pracovníci preniesť kredity a ohraničuje v akej maximálnej výške. Rovnako vyhláška upravila, aký minimálny počet kreditov je potrebné dosiahnuť v rámci hodnoteného obdobia a výšku počtu kreditov za jednotlivé vzdelávacie aktivity zdravotníckych pracovníkov.
Sústavné vzdelávanie je nástroj, prostredníctvom ktorého by zdravotnícki pracovníci mali získavať aktuálne a nové poznatky, zručnosti a skúsenosti vo svojom odbore. Môžeme ho definovať ako priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. V oblasti medicíny spoločnosť stále napreduje, a preto je potrebné reagovať na dynamické zmeny, ktoré so sebou dnešná doba prináša.
Zákon vymedzuje, že nie každú vzdelávaciu aktivitu je možné hodnotiť ako sústavné vzdelávanie. Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie. Vyhláška bližšie špecifikuje, že kredity nemožno získať za vzdelávaciu aktivitu zameranú na prezentáciu lieku, zdravotníckej pomôcky, dietetickej potraviny, doplnkového sortimentu alebo iného sortimentu lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok. Hodnotenie sústavného vzdelávania sa vykonáva v pravidelných päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie zdravotníckeho pracovníka. Na to, aby zdravotnícky pracovník bol ohodnotený s výsledkom „splnil“ je potrebné, aby dosiahol minimálny počet kreditov stanovených vyhláškou.

Koľko kreditov musí získať zdravotnícky pracovník?

Zdravotnícky pracovník splní podmienky sústavného vzdelávania, ak za hodnotiace obdobie získa najmenej:
90 kreditov
lekár, zubný lekár,
50 kreditov
sestra, pôrodná asistentka, farmaceut, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny diagnostik, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, očný optik, ortopedický technik, praktická sestra, zubný asistent alebo masér s odbornou spôsobilosťou v študijnom odbore masér,
25 kreditov
sanitár,
20 kreditov
masér pre zrakovo hendikepovaných.

Je možné preniesť kredity?

Pozitívnejšia je situácia, keď zdravotnícky pracovník počas päťročného hodnoteného obdobia získa vyšší počet kreditov ako je stanovený vo vyhláške. V takomto prípade si zdravotnícky pracovník kredity získané „navyše“ môže preniesť do ďalšieho hodnotiaceho obdobia. Ak napríklad lekár získa 180 kreditov, neznamená to, že lekár v nasledujúcom hodnotenom období, do ktorého si prenáša kredity nemusí absolvovať žiadne vzdelávacie aktivity v rámci sústavného vzdelávania. Zdravotnícky pracovník si do ďalšieho hodnoteného obdobia môže preniesť len počet kreditov v rozsahu maximálne 20% z počtu prislúchajúcemu zdravotníckemu povolaniu (lekár maximálne 18 kreditov, sestra maximálne 10 kreditov, sanitár maximálne 5 kreditov a pod.) Počty kreditov za vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania podľa vyhlášky

Neakreditovaná vzdelávacia aktivita

Za každých 60 minút účasti na jednorazovej vzdelávacej aktivite konanej v Slovenskej republike alebo v zahraničí, akou je najmä seminár, workshop, konferencia, kongres, sympózium, odborná panelová diskusia, aktualizačný kurz, inovačný kurz, tréning alebo stáž v zdravotníckom zariadení alebo na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva získa zdravotnícky pracovník 1 kredit. Za účasť na jednorazovej vzdelávacej aktivite v trvaní viac dní získa zdravotnícky pracovník najviac 8 kreditov za každý deň účasti.
Ak zdravotnícky pracovník vykonával zdravotnícke povolanie v štátnej službe profesionálneho vojaka počas plnenia úloh mimo územia Slovenskej republiky, získa za každý mesiac výkonu zdravotníckeho povolania lekár alebo zubný lekár 20 kreditov a v ostatných zdravotníckych povolaniach 11 kreditov.

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania

Za úspešné absolvovanie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania získa zdravotnícky pracovník:
a) 8 kreditov pri dĺžke trvania 8 až 23 hodín,
b) 16 kreditov pri dĺžke trvania 24 až 39 hodín,
c) 24 kreditov pri dĺžke trvania 40 hodín a viac.

Prednášková činnosť

Za prednáškovú činnosť na neakreditovanej vzdelávacej aktivite získa za prednášku:
a) v slovenskom jazyku autor 5 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 3 kredity,
b) v slovenskom jazyku na celoslovenskej úrovni alebo medzinárodnej úrovni autor 10 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 5 kreditov,
c) v cudzom jazyku autor 15 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 10 kreditov.

Publikačná činnosť

Za publikačnú činnosť odborného textu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe získa za:
a) odborný článok v národnom periodiku vydávanom na Slovensku autor 10 kreditov a spoluautor 5 kreditov,
b) odborný článok v medzinárodnom periodiku vydávanom na Slovensku alebo v zahraničí autor 30 kreditov a spoluautor 20 kreditov,
c) monografiu v slovenskom jazyku autor 50 kreditov a spoluautor 20 kreditov, monografiu v cudzom jazyku autor 80 kreditov a spoluautor 50 kreditov,
d) učebnicu, skriptum alebo učebný text v slovenskom jazyku autor 50 kreditov a spoluautor 20 kreditov,
e) učebnicu, skriptum alebo učebný text v cudzom jazyku autor 80 kreditov a spoluautor 50 kreditov,
f) abstrakt práce v slovenskom jazyku autor 5 kreditov a spoluautor 3 kredity,
g) abstrakt práce v cudzom jazyku autor 10 kreditov a spoluautor 5 kreditov,
h) poster s odbornou tematikou v slovenskom jazyku prezentovaný na vzdelávacej aktivite podľa bodu 1 autor 10 kreditov a spoluautor 5 kreditov,
i) poster s odbornou tematikou v cudzom jazyku prezentovaný na vzdelávacej aktivite podľa bodu 1 autor 15 kreditov a spoluautor 10 kreditov,
j) tvorbu publikovaného štandardného diagnostického, preventívneho alebo terapeutického postupu alebo iného odborného štandardu autor 30 kreditov a spoluautor 15 kreditov; iným odborným štandardom je aj odborný štandard, ktorý upravuje preventívny alebo terapeutický postup v oblasti vojenského zdravotníctva,
k) tvorbu publikovaného akreditovaného študijného programu pre zdravotníckych pracovníkov vrátane e-learningového programu autor 30 kreditov a spoluautor 15 kreditov; publikovaný e-learningový študijný program nesmie byť zameraný na prezentáciu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny,
l) recenzovanie, revidovanie alebo oponovanie odborného článku, učebnice, skripta, monografie, zborníka alebo odborného štandardu vrátane vzdelávacieho štandardu 10 kreditov,
m) zostavovanie, odborné garantovanie, odborné editovanie alebo revidovanie odborného národného periodika, monografie alebo iného média v slovenskom jazyku 20 kreditov,
n) zostavovanie, odborné garantovanie, odborné editovanie alebo revidovanie odborného medzinárodného periodika, monografie alebo iného média v cudzom jazyku 50 kreditov.

Pedagogická činnosť

Za pedagogickú činnosť v rámci teoretickej výučby alebo praktickej výučby v akreditovanom študijnom programe na získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, akreditovanom špecializačnom študijnom programe, akreditovanom certifikačnom študijnom programe alebo v akreditovanom študijnom programe sústavného vzdelávania získa zdravotnícky pracovník za jeden rok preukázaného vykonávania pedagogickej činnosti alebo garantovania študijného programu 50% z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa § 2 ods. 6 vyhlášky.

Za pedagogickú činnosť v rámci neakreditovanej vzdelávacej aktivity podľa bodu 1 získa zdravotnícky pracovník za jeden deň preukázaného vykonávania pedagogickej činnosti 10 kreditov, najviac však 50% z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa § 2 ods. 6 vyhlášky.

Vedecko-výskumná činnosť

Za predloženie výsledkov tvorivej vedeckej a výskumnej činnosti z oblasti teoretických základov konkrétneho zdravotníckeho povolania podložených recenzným alebo oponentským posudkom získa riešiteľ 30 kreditov a spoluriešiteľ 20 kreditov.

Tvorba výučbovej pomôcky

Za vytvorenie schválenej výučbovej pomôcky v rámci teoretickej výučby alebo praktickej výučby v akreditovanom študijnom programe na získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania získa autor 20 kreditov a spoluautor 10 kreditov.

Autodidaktický test

Za úspešné riešenie autodidaktického testu získa zdravotnícky pracovník 2 kredity pri 91% až 100% úspešnosti riešenia a 1 kredit pri 80% až 90% úspešnosti riešenia, ak mal autodidaktický test najmenej 10 otázok, nebol zameraný na prezentáciu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny a bol vytvorený z odbornej vedeckej prednášky v trvaní najmenej 25 minút alebo odborného vedeckého textu najmenej v rozsahu troch strán, ktorý prešiel odbornou recenziou najmenej dvomi recenzentmi; ak bol autodidaktický test súčasťou vzdelávacej aktivity podľa bodu 1 alebo 2, zdravotnícky pracovník za úspešné riešenie autodidaktického testu kredity nezíska. Zdravotnícky pracovník môže za úspešné riešenie autodidaktických testov získať najviac 20% kreditov z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa § 2 ods. 6 vyhlášky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *