Čo je pre lekára výhodnejšie, živnosť alebo s.r.o.?

V súčasnej dobe väčšina ambulancií poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Stále je tu však časť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť ako fyzická osoba. V nasledujúcom príspevku si povieme, prečo je pre lekára výhodnejšia práve forma spoločnosti s ručením obmedzeným a ako zrealizovať prechod zo živnosti na s.r.o.

Hneď na úvod je potrebné povedať, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezaraďujeme medzi živnosti v zmysle živnostenského zákona. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je tzv. slobodné povolanie, ktoré upravuje osobitný predpis, zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Pre zjednodušenie budeme ale v článku používať pojem živnosť. Ak lekár chce začať podnikať v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, môže tak urobiť prostredníctvom dvoch foriem. Poskytovať zdravotnú starostlivosť môže ako fyzická osoba (samostatne zárobkovo činná osoba) alebo prostredníctvom právnickej osoby (najčastejšie spoločnosť s ručením obmedzeným). Aké sú teda výhody spoločnosti s ručením obmedzeným pre lekára?

Účtovná a daňová agenda

V prípade živnosti postačuje viesť jednoduché účtovníctvo. V prípade, ak sa rozhodnete pre spoločnosť s ručením obmedzeným bude vašou povinnosťou viesť podvojné účtovníctvo, čo vám môže uľahčiť rôzne softvérové riešenia alebo služby účtovníka. Samozrejme pri oboch formách podnikania vám vzniká povinnosť odvádzať daň z príjmu. V prípade živnosti je to 19 percent, pri vyššom zárobku (37 163,36 eur) sa daň zvyšuje na 25 percent. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným zaplatíte stále daň v rovnakej sadzbe, a to 21 percent bez ohľadu na príjmy spoločnosti.

Výnimka do obratu 100 000 eur

Spoločnosti a živnostníci v prípade obratu do sto tisíc eur budú zo svojich príjmov od januára 2020 platiť len 15-percentnú daň namiesto 21-percentnej sadzby.

Jednoduchý prevod ambulancie

Jednoduchšia situácia nastáva aj v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, ak sa rozhodnete ambulanciu predať, to znamená previesť obchodný podiel zapísaný v obchodnom registri na iné osoby. Nevyhnutné bude uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu a vyhotoviť potrebné listiny k zmene údajov v obchodnom registri. Keďže povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydáva vyšší územný celok, je v prípade poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako fyzickej osoby viazané práve na túto fyzickú osobu, a nie je možné ho previesť. Do úvahy prichádza zrušenie jedného povolenia na prevádzku zdravotníckeho povolenia a následného získania nového povolenia iným lekárom.

Dedenie ambulancie

Podobne je to aj v prípade úmrtia lekára a dedenia ambulancie. Pri úmrtí lekára, ktorý je zároveň spoločníkom spoločnosti jeho podiel nezaniká, ale sa dedí, a preto môže ambulancia vo svojej činnosti ďalej pokračovať. Ak bol daný spoločník zároveň odborným zástupcom v ambulancii, bude potrebné vymenovať nového odborného zástupcu. Presný opak nastane v prípade živnosti. Ak zomrie fyzická osoba, na ktorú je viazané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia tak podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti automaticky zaniká aj toto povolenie.

Nižšie riziko pri výkone lekárskej praxe

V prípade, ak lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť ako fyzická osoba, živnostník ručí za záväzky celým svojím majetkom. V praxi to znamená, že v prípade exekúcie môže dôjsť k strate celého majetku lekára, a za istých okolností aj k strate rodinného majetku. Práve v tejto oblasti má spoločnosť s ručením obmedzeným veľkú výhodu. Lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť prostredníctvom spoločnosti ručí za svoje záväzky súkromným majetkom len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. V praxi vo väčšine prípadov dochádza k splateniu vkladov hneď pri založení spoločnosti, preto lekár väčšinou za svoje záväzky súkromným majetkom ručiť nebude. Môže samozrejme nastať aj situácia (tých je minimum), kedy spoločník pri založení spoločnosti nesplatí svoj celý vklad. Napríklad vklad spoločníka bude 6 000 eur, no spoločník splatí iba 5 000. Táto skutočnosť bude následne zapísaná aj v obchodnom registri a bude aj verejne prístupná. Ručenie do výšky nesplateného vkladu znamená, že spoločník (fyzická osoba) bude zodpovedať vlastným majetkom len do výšky tisíc eur. Za všetky záväzky bude, v tomto prípade, zodpovedať svojím majetkom samotná spoločnosť.

Prevod ambulancie fyzickej osoby na ambulanciu s.r.o.

V prípade, ak sa rozhodnete previesť vašu ambulanciu z fyzickej osoby na právnickú osobu (spoločnosť s ručením obmedzeným) nevyhnete sa týmto krokom:

  • založenie spoločnosti s ručením obmedzeným;
  • zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktoré je vydané na lekára fyzickú osobu;
  • ustanovenie zodpovedného zástupcu;
  • získanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia novozaloženej spoločnosti s ručením obmedzeným;
  • prevod zmluvných vzťahov a majetku lekára fyzickej osoby na právnickú osobu.
Prevod ambulancie a zmluvné vzťahy

Práve v prípade zmluvných vzťahov je potrebné poznamenať, že zmluvy so zdravotnými poisťovňami, zmluvy s pacientmi, ako aj iné zmluvné vzťahy (napríklad nájomné zmluvy) pri prevode zanikajú. To znamená, že s každým pacientom, zdravotnou poisťovňou, ako aj iným zmluvným partnerom bude potrebné uzavrieť novú zmluvu, ktorá môže byť obsahovo totožná, ale so zmenou zmluvných strán.

Povinnosť zabezpečiť pečiatku

V prípade prevodu ambulancie na spoločnosť s ručením obmedzeným budete potrebovať aj novú pečiatku. Požiadavky kladené na pečiatky upravuje metodické usmernenie č. 3/2016 o pečiatkach lekárov vydané Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Usmernenie upravuje formu a tvar pečiatky, kódu lekára a náležitosti pečiatky.

Ostatné povinnosti

Ak úspešne dovŕšite prevod ambulancie na spoločnosť s ručením obmedzeným, nezabudnite ani na ďalšie povinnosti, ktoré vám ukladá aktuálna právna úprava. Prvým dôležitým úkonom je nepochybne registrácia na daňovom úrade a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ). Ak má spoločnosť zamestnancov (napríklad odborného zástupcu), je dôležité zaregistrovať spoločnosť aj zamestnancov v Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni na účely sociálneho a zdravotného poistenia. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným zákon prikazuje komunikovať so štátnymi orgánmi výlučne elektronicky. Preto sa nezabudnite prihlásiť do elektronickej schránky na portáli slovensko.sk, kde nájdete aj podrobné návody k jednotlivým činnostiam, ako aj kontakty na technickú podporu.

Na záver: čo je pre lekára výhodnejšie?

Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti považujeme právnu formu podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným za výhodnejšiu. Je tomu tak najmä z dôvodu ručenia za záväzky len do výšky nesplateného vkladu spoločníka, lekára. Výhody sa nestrácajú aj napriek tomu, že administratívna záťaž a vedenie účtovníctva sú v prípade spoločnosti o čosi náročnejšie.


JUDr. Ivan Humeník, PhD.


Mgr. Michal Novák


h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *