Stanovisko ZAP v súvislosti s novými podmienkami preskripcie liekov a zdravotníckych pomôcok od 01.01.2022

Stanovisko Zväzu ambulantných poskytovateľov v súvislosti s novými podmienkami preskripcie liekov a zdravotníckych pomôcok v zmysle novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach účinnej od 01.01.2022.

Od januára 2022 platí nová legislatívna úprava pri predpisovaní liekov. Podľa nej všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti a dorast nebudú môcť predpisovať lieky na odporúčanie lekára špecialistu, okrem výnimočných prípadov. V praxi to znamená, že liečbu bude predpisovať konkrétny špecialista, ktorý liečbu naordinoval. Ambulantní lekári ani pacienti neboli vôbec o pripravovaných zmenách pri predpisovaní liekov informovaní, nemohli sa na túto zmenu vopred pripraviť a svojich pacientov včas informovať. Pre pacientov sledovaných vo viacerých odborných ambulanciách, čo je prípad väčšiny seniorov ako aj chronicky chorých všetkých vekových skupín, táto zmena znamená pravidelné časté telefonáty alebo návštevy v každej zo špecializovaných ambulancií len za účelom predpisu liečiva.

Zväz ambulantných poskytovateľov chápe a stotožňuje sa s názorom, že všeobecných lekárov je potrebné najmä v súčasnosti čo najviac odbremeniť v ich práci a taktiež je nevyhnutné upraviť nesprávne nastavenie zodpovednosti za predpísanú liečbu. Zároveň však nemožno špecialistom pridávať povinnosti bez vytvorenia podmienok a predchádzajúcej diskusie. Čo vnímame ako veľmi nešťastné a zmätočné je forma a spôsob akým bola táto radikálna zmena v systéme delegovanej preskripcie schválená.

MUDr. Jaroslava Orosová:

„Sme presvedčení, že prijatie takto zásadnej zmeny by za žiadnych okolností nemalo prebiehať bez riadneho pripomienkového konania dotknutých odborných organizácií zastupujúcich pacientov a lekárov. Prijatie uvedenej zmeny len na základe pozmeňovacieho návrhu, ako tomu bolo v tomto prípade, nepovažujeme za krok smerujúci k tak potrebnej spolupráci naprieč rezortom a sektorom. Máme totiž opodstatnené obavy z počiatočnej ťažkej implementácie zmeny preskripcie, ktorá môže byť príčinou zhoršenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Pre niektorých môže táto zmena znamenať zbytočnú logistickú záťaž v zmysle nutnosti návštevy viacerých lekárov špecialistov len za účelom predpisu chronickej liečby. A zároveň dôjde k ešte výraznejšiemu preťaženiu kapacít už aj tak poddimenzovanej špecializovanej ambulantnej starostlivosti.„

Zväz ambulantných poskytovateľov ako zástupca poskytovateľov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti vyzýva Ministerstvo zdravotníctva SR k prehodnoteniu uvedenia danej novely do praxe a k spoločnému hľadaniu kompromisného riešenia v prospech pacientov ako i  ambulantných poskytovateľov so zohľadnením týchto požiadaviek:

  • Zavedenie prechodného implementačného obdobia minimálne do 30.6.2022, počas ktorého môže lieky indikované špecialistom predpisovať špecialista alebo môže predpis delegovať na všeobecného lekára.
  • Pre zachovanie dostupnosti špecializovanej zdravotnej starostlivosti zabezpečiť adekvátnu finančnú kompenzáciu za zrušenie možnosti delegovanej preskripcie, ktorá umožní zamestnať na ambulancii špecialistu novú pracovnú silu na zabezpečenie povinnosti preskripcie.
  • Nutnosť zefektívniť a skvalitniť službu e-zdravie tak, aby zabezpečovala prístup špecialistov ku kompletnej zdravotnej dokumentácii pacienta, čo pri súčasnom používaní služby nie je možné.
  • Ponechať možnosť pre všeobecných lekárov dobrovoľne, či na základe dohody s pacientom alebo lekárom špecialistom aj naďalej predpisovať lieky na základe odporúčania minimálne pre polymorbidných pacientov.
  • Z dôvodu nedostatku špecialistov, ponechať možnosť delegovanej preskripcie všeobecným lekárom vo forme zástupu pri absencii špecialistu bez časového obmedzenia.

MUDr. Jaroslava Orosová:

,,Obzvlášť v tak náročnom a vypätom období, ako je práve prebiehajúca pandemická doba apelujeme na kompetentných, aby si uvedomili, že každé narýchlo šité a neuvážené rozhodnutie bez akejkoľvek komunikácie vedie k zvyšovaniu napätia aj v rámci segmentov ambulantnej starostlivosti a celkovo zvyšuje frustráciu už aj tak vyčerpaných zdravotníkov, ktorú v konečnom dôsledku najviac pocíti samotný pacient.“

Zdroj: Zväz ambulantných poskytovateľov, TS

Foto: FreepikPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *