Vzdelávací program pre lekárov

Spoločnosť RZP, a. s. sa venuje vzdelávaniu v neodkladnej resuscitácii. Od roku 2008 realizuje akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“, ktorý je venovaný teoretickej príprave a praktickému tréningu v neodkladnej resuscitácii. V tomto roku začala RZP, a. s. pri realizácii vzdelávania organizačne spolupracovať so spoločnosťou LEKÁR, a. s. a Slovenskou lekárskou komorou.

V Slovenskej republike je sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov. Podľa § 2, bod 5: príslušná komora pri hodnotení sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka „prihliada, či zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia absolvoval najmenej raz za dva roky akreditovaný vzdelávací program zameraný na obnovovanie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií (v zmysle § 40 a 42 zákona č. 578/2004 Z. z.)“. V roku 2010 bol vytvorený minimálny štandard akreditovaného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“, ktorý je určený pre zdravotníckych pracovníkov všetkých povolaní mimo pracovníkov záchrannej zdravotnej služby. Obsah programu v zmysle minimálneho štandardu je vhodný pre zdravotníckych pracovníkov ambulantnej zdravotnej starostlivosti a štandardných oddelení nemocníc. Napriek nejasne definovanej povinnosti a požiadavke na periodicitu vzdelávania v resuscitácii väčšina lekárov absolvuje vzdelávací program v neodkladnej resuscitácii s možnosťou praktického tréningu každé dva roky. Niektorí lekári vnímajú potrebu absolvovať uvedené vzdelávanie raz ročne. Využívajú možnosť simulovaného nácviku na rôznych figurínach a trenažéroch, trénujú použitie resuscitačných pomôcok na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest, cievneho vstupu, ventiláciu dýchacím vakom, defibriláciu, použitie adrenalínových autoinjektorov. Dôležitou súčasťou tréningu je nácvik tímovej spolupráce, interakcie a líderstva pri KPR. Stavy spojené s alteráciou alebo zlyhaním vitálnych funkcií vyžadujú okamžitú reakciu a poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Pre lekára, ktorý nemá dostatok reálnych praktických skúseností v resuscitácii, je takáto situácia veľmi náročná na rýchle a správne rozhodovanie. Pri náhlom zlyhaní obehu je nutné zahájiť KPR v priebehu pár sekúnd. „Výskum a poznatky v urgentnej medicíne a resuscitácii idú stále dopredu. Nie je na škodu nikoho z nás zopakovať si poznatky staršie a je našou povinnosťou osvojiť si poznatky nové“, hovorí MUDr. Milan Henčel, PhD., odborný garant spoločnosti RZP, a. s. a vedúci lekár pracoviska Urgentného príjmu, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. „Obsah kurzov rozširujeme o témy podľa pracovísk účastníkov vzdelávania. Vo výučbe aplikujeme overené pedagogické a didaktické zásady vzdelávania, potrebné pre efektívnu fixáciu vedomostí a zručností v KPR. Tréning v simulovaných podmienkach je možnosťou, ako sa bez stresu pripraviť na riešenie reálnej náročnej situácie“, reaguje lektorka RZP, a.s., Mgr. Beáta Macejková.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *