Všeobecný lekár má vykonať vyšetrenie delegované špecialistom len za podmienok stanovených MZ SR

Pacienti často navštevujú špecialistu, ktorý pri nasledujúcej kontrole potrebuje výsledky laboratórnych vyšetrení pacienta. Môže špecialista požiadať o odbery a zabezpečenie laboratórnych vyšetrení všeobecného lekára? Mal by všeobecný lekár vyhovieť žiadosti pacienta o odbery pre účely jeho plánovanej návštevy u špecialistu? Za určitých okolností áno. Poďme sa na ne pozrieť.

PACIENTI ŽIADAJÚ O LABORATÓRNE VYŠETRENIE, KTORÉ VŠEOBECNÝ LEKÁR NEPOTREBUJE

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný postupovať správne pri zdravotnej starostlivosti, ktorú má v kompetencii. Ak lekár potrebuje pre diagnostiku pacienta laboratórne vyšetrenie, odoberie vzorky a zašle ich do príslušného laboratória. Všeobecní lekári pre dospelých, ale aj pediatri sa však určite stretli so situáciou, kedy ich pacient alebo lekár – špecialista požiadali o vykonanie odberu a zabezpečenia laboratórneho posúdenia pre potreby následného vyšetrenia pacienta u špecialistu. Všeobecný lekár si zákonite môže položiť otázku, či takýto odber a žiadosť o laboratórne vyšetrenie musí realizovať, keď on tieto výsledky nepotrebuje.

MÔŽE ALEBO MUSÍ VŠEOBECNÝ LEKÁR ODBER REALIZOVAŤ?

Zdravotná starostlivosť sa realizuje v potrebnej kooperácii medzi jednotlivými ambulanciami, ktoré v závislosti od ochorenia poskytujú pacientovi potrebnú starostlivosť. Každý poskytovateľ však právne zodpovedá len za tú časť procesu, ktorá v rámci jeho špecializácie spadá do jeho kompetencie. Ak by ambulancia urobila odbery a vyžiadala ich laboratórne vyšetrenie, pričom tieto výsledky nepotrebuje na realizáciu diagnostiky, ktorá spadá do jej odbornej kompetencie, mohla by sa vystaviť napríklad riziku, že by bol takýto postup revíznym lekárom poisťovne vyhodnotený ako neopodstatnený. Ambulancia by takto mohla prísť o cenu výkonu a nedá sa vylúčiť ani to, že by musela uhradiť aj náklady samotného laboratórneho vyšetrenia.

Predpisy však pamätajú aj na situáciu, keď špecialista, ktorého pacient navštevuje, potrebuje mať pri nasledujúcej návšteve pacienta k dispozícii jeho aktuálne výsledky. Za účelom toho, aby sa nezdržiavalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr. aby pacient nemusel chodiť opakovane), ministerstvo zdravotníctva zaviedlo tzv. inštitút delegácie indikovaných vyšetrení. I keď to nie je žiadna novinka, máme praktickú skúsenosť s tým, že niektorí špecialisti, ako aj všeobecní lekári, postupujú v rozpore s podmienkami usmernenia a zbytočne si privodzujú nespokojnosť pacientov, sťažnosti, alebo pozitívne nálezy revíznych lekárov.

DELEGOVANIE VYŠETRENIA MUSÍ SPĹŇAŤ PODMIENKY USMERNENIA MZ SR

Postup pri objednávaní, vykonávaní a kontrole laboratórnych
a zobrazovacích vyšetrení upravuje odborné usmernenie MZ SR
č. 02032/2014-SZ. Usmernenie je dostupné aj online na stránke Ministerstva zdravotníctva SR. Okrem zavedenia všeobecných kritérií, ktoré musí indikujúci lekár splniť za účelom zadania laboratórneho vyšetrenia (povinný obsah žiadanky), usmernenie hovorí aj to, že pokiaľ indikujúci lekár ním indikované výkony nevykoná sám, môže ich delegovať na lekára so špecializáciou všeobecného lekárstva (pozor, len na túto špecializáciu, teda napr. špecialista nemôže delegovať výkony na iného špecialistu).

Takéto delegovanie je možné len za predpokladu, že (cit. čl. III ods. 4):

  • medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí spolupracujú pri diagnostike a liečbe pacienta, existuje časová dostupnosť viac ako 60 minút (ak by medzi ambulanciou špecialistu a ambulanciou všeobecného lekára pacienta bola časová vzdialenosť menej ako 60 minút, tak delegovanie výkonu zo strany špecialistu na všeobecného lekára nie je možné), hrozí riziko z premeškania pri vykonaní efektívnej diagnostiky a liečby pacienta,
  • pacient je imobilný alebo má sťaženú mobilitu alebo
  • pacient má súbežne absolvovať viaceré vyšetrenia v rovnakom čase a u jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Súdiac podľa spôsobu formulovania vyššie uvedených kritérií sa domnievame, že špecialista môže na všeobecného lekára delegovať zabezpečenie indikovaných vyšetrení pokiaľ je splnené hoci len jedno z týchto kritérií.

USMERNENIE UPRAVUJE KONKRÉTNE KROKY ŠPECIALISTU, AKO AJ VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

A. Povinnosti špecialistu (tzv. indikujúceho lekára)
Aby mohol všeobecný lekár zabezpečiť realizáciu indikovaného vyšetrenia (napr. odber a následnú žiadosť o vyšetrenie do laboratória), musí špecialista splniť tieto podmienky:

  • musí overiť, že je splnené aspoň jedno kritérium na delegovanie vyšetrenia (viď odsek vyššie),
  • špecialista musí sám vyplniť žiadanku o vyšetrenie a to v rozsahu, ako to upravuje čl. III ods. 1 odborného usmernenia,
  • špecialista musí pripraviť aj lekársku správu, v ktorej určí druh, rozsah a lehotu uskutočnenia delegovaných vyšetrení,
  • špecialista musí uviesť kontakt na svoju osobu (telefonický, elektronický),
  • vyplnenú žiadanku, lekársku správu a svoje kontaktné údaje musí špecialista doručiť všeobecnému lekárovi (napríklad aj prostredníctvom samotného pacienta).

Pokiaľ špecialista nezabezpečil všeobecnému lekárovi vyššie vymenované podklady, všeobecný lekár de facto nemusí vykonať delegované vyšetrenia. Za splnenie podmienok nie je možné považovať to, ak by špecialista po pacientovi “odkázal”, že potrebuje zabezpečiť odber a vyšetrenie krvi. Úlohou, ako ani povinnosťou všeobecného lekára nie je suplovať splnenie povinností, ktoré odborné usmernenie ukladá indikujúcemu lekárovi (špecialistovi).

B. Povinnosti všeobecného lekára (tzv. vykonávajúceho lekára)
Až vtedy, keď boli všeobecnému lekárovi doručené všetky správne pripravené podklady (žiadanka, lekárska správa, kontaktné údaje), je všeobecný lekár povinný vykonať delegované výkony – ale pozor, iba v rozsahu uvedenom v správe a na žiadanke. Všeobecný lekár (cit. čl. III ods. 7) žiadanku potvrdí svojou pečiatkou, podpíše a viditeľne označí slovami „vykonávajúci lekár – doručiť výsledok” a následne odobraté vzorky so žiadankou odošle do laboratória.

Všeobecný lekár je zodpovedný za zber a zaslanie výsledkov delegovaných vyšetrení indikujúcemu lekárovi. Odborné usmernenie nestanovuje konkrétny spôsob zaslania výsledkov – môžu byť odoslané napr. emailom, resp. dúfajme, že v dohľadnej dobe úlohu doručenia výsledkov splní služba elab v rámci ezdravia. Pri odosielaní výsledkov špecialistovi si však všeobecný lekár vždy musí dať pozor na dodržanie zásady bezpečnosti osobných údajov pacienta (napr. výsledok v prípade emailovej správy odporúčame zaheslovať a v tele emailu, ako ani v predmete správy neuvádzať osobné údaje pacienta). Všeobecný lekár je povinný vykonanie delegovaných výkonov, ako aj doručené výsledky viesť v rámci zdravotnej dokumentácie pacienta.

POUČTE SVOJICH PACIENTOV, AKO BY TO MALO FUNGOVAŤ

V prípade, ak nie sú lekári oboznámení s podmienkami delegovaných vyšetrení, alebo ich nedodržujú, ohrozujú samých seba. Nemusíme rozpisovať, ako môže frustrovaný pacient sťažiť život ambulancii. A priznajme si, ak je pacient frustrovaný v dôsledku toho, že špecialista alebo všeobecný lekár nepostupujú v súlade s prijatými pravidlami, tak sa mu ani nie je čo čudovať.

Ak sa ambulancia chce vyhnúť sťažnostiam pacientov, mala by v prípade delegovaných vyšetrení (či ich zadávaní, alebo ich vykonávaní) postupovať na základe podmienok upravených v odbornom usmernení. Ak ste všeobecný lekár, je taktiež dobré pripraviť sa na to, ako odkomunikovať pacientovi to, že nemôžete vykonať odbery, pokiaľ špecialista nevyplnil žiadanku a nezaslal s tým súvisiacu lekársku správu.


JUDr. Ivan Humeník, PhD.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

FOTO: freepik.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *