Naše skúsenosti s aplikáciou ionizovaného kyslíka

Na našom pracovisku v Piešťanoch sme zaviedli liečbu ionizovaným kyslíkom podľa Englera v roku 2015.

Pri terapii ionizovaným kyslíkom zlepšujeme kyslíkové parametre v tele a prinášame energiu do organizmu. Jedná sa o priamu inhaláciu ionizovaného kyslíka obohateného o O2+O2 – na rozdiel od bežnej oxygenoterapie. Pomocou tohto prístroja je možné medicínsky kyslík /O2/ obohacovať o O2+ a O2 – v pikopercentnej koncentrácii, ktorá sa následne inhaluje ako zmes plynov. Podľa výsledkov vyšetrení a ochorenia nastavíme na prístroji jeden z niekoľkých programov. Zdraví ľudia tolerujú obe polarity kyslíka rovnako dobre. U chorých ľudí sa vykazujú výrazné koštitucionálne podmienené priaznivé, alebo nepriaznivé účinky.

V liečbe sme sa zamerali na:

  1. poruchy vestibulokochleového analyzátora: tinnitus náhle a idiopatické poruchy sluchu a poruchy rovnováhy.
  2. Podpornú liečbu pacientov s vaskulitídami
  3. Podpornú liečbu u novotvarov.

Našou prioritou boli poruchy sluchovo vestibulárneho analyzátora, najmä tinnitus, náhle a idiopatické poruchy sluchu a poruchy rovnováhy. Tinnitus charakterizujeme ako subjektívny patologický vnem vnútorného pôvodu. Môže mať charakter šumu alebo tónu od hlbokej frekvencie až do pocitu pískania. Existuje viacero hypotéz vzniku tinnitu. Od zvýšenej aktivity vláskových buniek pri ich poškodení, endolymfatického hydropsu až po neurovaskulárny konflikt. V konečnom dôsledku ide asi o poruchu aktivity sluchovej dráhy. Náhla sensoneurálna porucha sluchu vzniká náhle a býva väčšinou jednostranná. Je sprevádzaná pocitom plnosti v uchu a tinnitom. Etiopatogeneticky ide o multifaktoriálnu príčinu – preferuje sa najmä cievna a vírusová príčina. Závrat – v otolaryngologickej praxi sa zaoberáme najmä závratmi periférneho pôvodu. Ide najčastejšie o Meniérovu chorobu, vestibulárnu neuronitídu.

Podstatou terapie ionizovaným kyslíkom – teda obohateným medicínskym kyslíkom o katióny a anióny O2, je priamy účinok na funkciu buniek, aktivovaním činnosti mitochondrií pri produkcii energeticky výkonného ATP. Naše pracovisko používa prístroj OXYGEN ION 3000. Pretože nemáme k dispozícii prístroj VNS, odoberáme u pacientov podrobné anamnestické údaje o funkcii a stave vegetatívneho nervového systému. Po ich vyhodnotení aplikujeme priamu terapiu. Ionizovaný kyslík aplikujeme v 10tich sedeniach – 5x týždenne. Pacient je v sediacej polohe. Od júna 2015 do decembra 2017 sme preliečili 152 pacientov. Presné štatistické dáta sme doteraz nevyhodnocovali.

V prvých štádiách práce sme sa zamerali výlučne na pacientov s tinnitom. Pri liečbe tinnitu sme spolu s ion oxygen terapiou sme využívali aj podpornú liečbu aplikáciou lasera prístrojom ACULAS – AM 100:LLLT – Low Level Laser Therapy. Pred aplikáciou terapie sme vyšetrili sluch prahovou audiometriou a identifikáciu šelestu. Týždeň po ukončení liečby sme urobili kontrolnú identifikáciu tinnitu. Kontrolné vyšetrenie až týždeň po ukončení liečby sme robili preto, že subjektívne zmeny vo vnímaní ušného šumu si viacerí pacienti uvedomili až niekoľko dní po terapii.

Pri audiologickej kontrolnej identifikácii tinnitu sme konštatovali zníženú hladinu intenzity asi u 20% probantov, bez zmeny frekvencie. Subjektívne títo pacienti udávajú podstatne lepšiu toleranciu tinnitu, ktorý vnímajú, ale ho podstatne lepšie tolerujú. Táto skupina pacientov sama žiada o opakovanie terapie. Aplikáciu ion oxygen terapie v týchto prípadoch indikujeme 3-4 krát ročne. Oveľa lepšie výsledky máme u pacientov a poruchami vestibulárnej funkcie. Pacienti s akútnym vertigom reagujú pozitívne na liečbu už po 3. až 4. aplikácii. Stav vestibulárneho analyzátora sa zlepšuje vo všetkých parametroch, teda vertigo, tinnitus i pocit zaľahnutia a tlaku v uchu. Je zaujímavé, že pozitívne na liečbu reagujú aj pacienti s chronickým vertigom, najmä centrálneho typu. U starších pacientov sme zaznamenali aj zlepšené kognitívne parametre.

Pri náhle vzniknutých poruchách sluchu kombinujeme vazoaktívnu liečbu a kortikoidy s podporou ionizovanej oxygenoterapie. Porucha sluchu sa väčšinou upravuje účinkom medikamentóznej liečby, ale sprievodné príznaky ako pocit šumu a tlaku v uchu rýchlejšie ustupujú v kombinácii s aplikáciou ionizovaného O2. Aplikujeme vždy len jeden typ iónov. Pri uvedených špecifikovaných diagnózach sa nám osvedčila aplikácia O2– iónov. U starších ľudí najmä s postihnutím CNS ako sú – instabilita, kolapsové stavy, kognitívne poruchy aplikujeme O2+ ióny. Komplikácie a vedľajšie účinky sme nezaznamenali.

Z našich zistení vyplýva, že liečba ionizovaným O2 sa môže stať významnou súčasťou liečebnej intervencie v otolaryngológii. Naše pracovisko spolupracuje z NURCH v Piešťanoch najmä v diagnostike a liečbe vaskulitíd ako je granulomatózna polyangiitída Wegenerovho typu, Sjogrenov syndróm a pod. Predpokladáme, že intervencia Englerovej metódy by mohla byť úspešná najmä v ORL prejavoch týchto ochorení, ako sú poruchy sluchu, rovnováhy a deštrukcia tkaniva granulomatóznym zápalom. Zaujímavou oblasťou využívanie ionizovaného kyslíka sa javí v oblasti onkológie.

Onkologický výskum sa znovu zaoberá tzv. Warburgovým efektom: ca bunky radšej preferujú ako zdroj energie fermentáciu, ako mitochodndriálnu cestu oxydačnej fosforylácie. Alternovaný metabolizmus zyšuje hladinu glukózy a jej transfornáciu do laktátu. Tento fenomén je kompletne prítomný vo funkcii mitochondrií. Podľa experimentálnych štúdii na kultúrach ľudských pľúcnych fibroblastov sa zistilo, že O2 + ióny účinkujú atakovaním a deštrukciou Ca bb.

Naše skúsenosti s liečebným využitím ionizovanej oxygenoterapie sú skromné ,ale možno naznačujú rozšírenie nových liečebných možností v otolaryngológii.

MUDr. Miloš Krúpa PhD.
ORL Piešťany, s.r.o.

Článok v PDF   •   Abstrakt   •   Scopus   •   PubMed   •   Študovňa Google
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *