Úrad začal preverovať lekárov, ktorí o pandémii ochorenia COVID-19 alebo očkovaní proti nemu šíria dezinformácie a ohrozujú tak zdravie pacientov

  • Úrad analyzuje podnety na piatich lekárov, zriadil aj etickú komisiu
  • Úrad inicioval spoluprácu s novým vedením Slovenskej lekárskej komory, v rámci ktorej obnoví edukačné projekty, dôraz bude klásť aj na dohľady
  • Hnacím motorom dodržiavania etického kódexu zdravotníckeho pracovníka má byť konzekventnejšie uplatnenie kompetencií stavovských organizácií, akademickej obce ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Lekár, ktorý predstavuje v očiach verejnosti odbornú autoritu, má vo svojich rukách najdôležitejší kľúč liečby, ktorým je dôvera pacienta. Pacient sa spolieha, že lekár mu chce dobre, že rozumie zložitým biologickým procesom a vie posúdiť ich príčiny a dôsledky pri použití najnovších vedeckých poznatkov. Z pohľadu slovenskej legislatívy je výkon zdravotníckeho povolania stanovený zákonom č. 578/2004 Z. z. Podľa neho je zdravotnícky pracovník povinný konať odborne, v súlade s etickým kódexom a musí rešpektovať aj vedecky preukázané skutočnosti. Medzi tie dnes patrí aj fakt, že z obetí COVIDu-19 nebolo zaočkovaných v októbri takmer 86 % a v novembri 83 % ľudí a že na Slovensku ochoreniu  COVID-19 podľahlo viac ako 16-tisíc ľudí. Na druhej strane evidujeme iba 7 prípadov v kauzálnej súvislosti s podaním vakcíny, čo pri viac ako 5 miliónoch podaných dávok predstavuje štatisticky, aj keď nie ľudsky, zanedbateľné riziko.

Pri plnom rešpekte k právu na slobodu prejavu je však s ohľadom na vyššie uvedené fakty neakceptovateľné, aby lekár spochybňoval existenciu ochorenia COVID-19, označoval vakcínu za podvod alebo namiesto vakcíny odporúčal lieky, ktoré nie sú pre liečbu tohto ochorenia registrované. Takéto správanie odôvodňuje pochybnosť úradu o tom, či konkrétni lekári v starostlivosti o pacientov postupujú správne. Na rokovaní s novým vedením Slovenskej lekárskej komory (SLK), ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň, preto úrad inicioval vzájomnú spoluprácu. V rámci nej obnoví edukačné projekty, dôraz však bude klásť na dohľady, ktoré môžu viesť k začatiu disciplinárneho konania, pozastaveniu povolenia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie, ale aj uloženiu zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

„Pevne verím, že hlavným hnacím motorom dodržiavania etického kódexu zdravotníckeho pracovníka bude konzekventnejšie uplatnenie kompetencií stavovských organizácií,“ uviedla predsedníčka úradu Renáta Bláhová. S cieľom zbierania skúseností úrad inicioval aj rokovania s rakúskou lekárskou komorou (ÖAK), ktorá od vypuknutia pandémie spustila disciplinárne konania približne 50 lekárov z vlastných radov, ktorí spochybňujú COVID-19.

„V niekoľkých prípadoch už ÖAK pozastavila výkon povolania, v jednom prišiel lekár, ktorý vystavil sporné potvrdenie o oslobodení od nosenia rúška, o licenciu. Varovné signály vysiela ÖAK aj čo sa týka zmluvných vzťahov so zdravotnou poisťovňou,“ dodala Renáta Bláhová.

Úrad taktiež informuje, že s účinnosťou od 1. 1. 2022 zriadil etickú komisiu. Tento poradný orgán predsedníčky úradu bude pravidelne vyhodnocovať dostupné podnety a podrobí ich eskalačnému mechanizmu. Cieľom etického prieskumu bude reagovať na hoaxy šírené niektorými lekármi a jasné vymedzenie sa úradu voči komunikácii, ktorá porušuje základný záväzok zdravotníckeho pracovníka postupovať pri výkone povolania odborne, v súlade s etickým kódexom a na základe vedeckých poznatkov.

Úrad pri takýchto lekároch začal vykonávať dohľady nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov, u ktorých vykonávajú svoje povolanie. Zmienené konanie lekára totiž môže mať dopad aj na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V nadväznosti na vyhodnotenie konkrétnej veci bude úrad v rámci svojej kompetencieprijímať opatrenia voči takýmto lekárom, a to v podobe ukončenia spolupráce (ak je takýto lekár konzultantom úradu) až po návrhy na zrušenie licencie či podania na Disciplinárnu komisiu SLK. Nateraz sú úradu dostupné podnety vo vzťahu k týmto lekárom (v abecednom poradí):

  • Doc. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc.
  • MUDr. Andrej Janco
  • MUDr. Ján Lakota, CSc.
  • MUDr. Peter Lipták
  • MUDr. Michal Piják

SLK úrad informovala, že u MUDr. Liptáka už bolo ukončené prvé disciplinárne konanie, ktoré viedlo k uloženiu pokuty vo výške 500 eur. Takúto sankciu však úrad nepovažuje za dostatočnú, nakoľko MUDr. Liptáka neprimäla ani k tomu, aby zmenil obsah webovej stránky svojej ambulancie, na ktorej naďalej verejne odporúča liečbu v rozpore s výsledkami vedeckého poznania. Úrad preto s potešením prijal informáciu o tom, že SLK v rámci svojich obmedzených zákonných možností plánuje pristúpiť k tvrdšej sankcii a nadviazať tak na vyhlásenie zo svojho posledného snemu, kde si lekári zvolili nové vedenie.

Vo verejnom záujme úrad vyzýva k súčinnosti aj ďalšie subjekty ako lekárske fakulty, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo zdravotné poisťovne a bude iniciovať spoluprácu aj s ministerstvom spravodlivosti a generálnou prokuratúrou.

V neposlednom rade úrad týmto žiada aj zástupcov všetkých médií, aby zvážili poskytovanie priestoru horeuvedeným a ďalším lekárom, ktorých dezinformačné vyjadrenia môžu nešťastne ovplyvňovať verejnú mienku a v prípade sociálnych sietí zabezpečili vymazanie súvisiacich príspevkov ohrozujúcich verejné zdravie. 

Vzájomnou spoluprácou tak vieme prispieť k ochrane všetkých zdravotníčok a zdravotníkov, ktorí v pandémii bojujú za naše životy a preukázať im podporu.

Zdroj, foto: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *